Oppstart ForBedring 14. februar - tre undersøkelser blir til én

Arbeidsmiljøundersøkelsen starter 14. februar

Arbeidsmiljøundersøkelsen (AMUS) er slått sammen med HMS og pasientsikkerhetskultur, og heter fra nå av ForBedring. 14. februar starter vi på St. Olav.

Christina Yvonne Olsen
Publisert 13.02.2018
Sist oppdatert 20.03.2018

Formålet med den nye undersøkelsen er forbedring av arbeidsmiljø og pasientsikkerhetskultur, fordi både pasienter og medarbeidere skal være trygge og sikre i helsetjenesten. Den er anonym, og svarene gir samlet et utgangspunkt for å jobbe videre med arbeidsmiljø i avdelingen.  Resultatene skal også brukes til å utvikle og gjennomføre forbedringstiltak der det er behov.

– Helsepersonells helse, miljø og sikkerhet (HMS) og pasientenes sikkerhet er gjensidig avhengig av hverandre, og bør ses i en sammenheng ved kartlegging og forbedring. En helhetlig kartlegging av pasientsikkerhetskultur og HMS kan være et konkret bidrag for å bedre sikkerhet i helsetjenesten – både for pasienter og medarbeidere, sier kvalitetssjef ved St. Olav, Merete Blokkum.

Tema i undersøkelsen:

- Engasjement
- Teamarbeidsklima
- Arbeidsforhold
- Sikkerhetsklima
- Psykososialt arbeidsmiljø
- Opplevd lederadferd
- Toppleders rolle i pasientsikkerhetsarbeidet
- Fysisk miljø

Spørsmål om seksuell trakassering tas inn i årets undersøkelse

#metoo-kampanjen har fått mye oppmerksomhet nasjonalt og internasjonalt, og St. Olavs hospital støtter arbeidet for å hindre mobbing, trakassering og maktmisbruk på jobb. Kampanjen har også ført med seg en bevisstgjøring og oppmerksomhet som er viktig for helseforetaket, som er arbeidsgiveren til over 10.000 ansatte. Ledergruppen i St. Olavs hospital ønsker videre å understreke at helseforetaket har nulltoleranse for slik adferd.

Trakassering/mobbing og annen utilbørlig opptreden ved St. Olavs hospital  skal ivareta krav til at begge parter blir hørt og får forklart seg, samt at arbeidsgiver har et klart ansvar for å undersøke og håndtere klage som er fremlagt.

Årets arbeidsmiljøundersøkelse - ForBedring - vil i lys av dette også inkludere et spørsmål vedrørende seksuell trakassering.