Flere innspill til utviklingsplan

Det er kommet flere viktige innspill til arbeidet med utviklingsplan for St. Olavs hospital. Disse tas med i det videre arbeidet og en ny høringsrunde planlegges fra 16. januar.

Publisert 03.01.2018

Arbeidet med utviklingsplanen kommer etter bestilling fra Helse Midt-Norge og Helse- og omsorgsdepartementet. Alle helseforetak i Norge utvikler egne planer med perspektiv frem mot 2035. 

I november la St. Olavs hospital ut et foreløpig utkast til offentlig høring, der ansatte, klinikker, brukere, samarbeidspartnere, kommuner med flere ble bedt om å komme med innspill som kunne utfylle planen. Alle instanser bortsett fra kommunene hadde frist 24. desember 2017 med sine høringsinnspill. 

For å gi aktuelle kommuner tid til eventuell politisk behandling, er deres hørinsgfrist satt til 15. januar 2018.
– Det er flott at vi har fått så mange innspill og vi jobber nå fortløpende med å ta disse inn i det videre arbeidet, sier samhandlingsdirektør Tor Åm.

Etter høringsfristen 15. januar planlegges en ny høringsrunde hos de samme interessentene.

– Til den nye høringsrunden har vi bearbeidet første del av planen ut fra høringsinnspillene. Dette gjelder bakgrunn/historikk, nåsituasjonen for sykehuset, overordnede strategier og føringer, utfordringer for sykehuset og muligheter vi har for å sikre et godt tilbud i årene som kommer, sier Åm. 

Til neste høringsrunde har vi også utformet et siste kapittel i utviklingsplanen som foreslår strategier og tiltak for videre utvikling av sykehusets tjenester. Den nye høringen går fra 16. januar til 2. februar, deretter skal vi jobbe videre med planen før den styrebehandles 22. februar.

Den endelige utviklingsplanen for St. Olavs hospital overleveres Helse Midt-Norge senest 1. mars 2018.