Inspirert av tverrfagligheten på St. Olav

Manuellterapeutene Lars Furan og Torgrim Tønne tok med seg verdifull kunnskap om behandling av smertepasienter på St. Olav.

Christina Yvonne Olsen
Publisert 16.04.2018
Sist oppdatert 01.06.2018

Med støtte fra St. Olav søkte de derfor om midler fra Samarbeidsorganet NTNU/St. Olav til prosjektet «Samhandlende team i primærhelsetjenesten», et fireårig prosjekt hvor de ønsket å se om et samarbeid mellom fastlege og fysioterapeut/manuellterapeut i primærhelsetjenesten vil føre til større brukertilfredshet, færre sykemeldinger og færre henvisninger til spesialisthelsetjenesten. Prosjektet varte ut 2017.
– Vi har tidligere jobbet i tverrfaglige team tilknyttet Nasjonal kompetansetjeneste for sammensatte symptomlidelser (NKSL) ved St. Olav, og sett nytten av samarbeid og samhandling mellom ulike faggrupper. Flere studier har også dokumentert at behandling og oppfølging av et tverrfaglig team kan bedre funksjonsnivå, øke livskvalitet, gi mindre opplevde smerteplager og bidra til suksessfull rehabilitering og tilbakeføring til jobb, sier Furan og Tønne.

 

Foto av Furan og Tønne
Manuellterapeutene Lars Furan og Torgrim Tønne. Foto: Christina Yvonne Olsen

 

Dermed satte de i gang med prosjektet som fasiliterte samarbeid mellom lege og fysioterapeut i primærhelsetjenesten, med NKSL i ryggen, der de fortsatt har delstillinger. De var ansvarlig for fellesmøter med undervisningsopplegg for fastleger og fysioterapeuter i intervensjonsgruppene, og erfaringer fra prosjektet ble formidlet til helseministeren i mars i år.
– Vi har ofte savnet bedre samhandling i primærhelsetjenesten, slik at man kan gi rask oppfølging, behandling og forebygging ut fra pasientens individuelle behov. Mange pasienter opplever frustrasjon når de mottar ulike budskap fra ulike fagpersoner. En manglende konsensus mellom fagpersoner og pasient vil også kunne føre til unødvendige utredninger og økt bruk av helsetjenester, ikke minst i form av henvisninger til spesialisthelsetjenesten, utdyper Tønne.

På bakgrunn av prosjektet de nå har drevet, ønsker nå Legeforeningen og Norsk Fysioterapeutforbund å pilotere slike samarbeidsprosjekter i flere kommuner, hvor Trondheim kommune vil være en aktuell samarbeidspartner.
– Kunnskapen og erfaringen fra både primær- og spesialisthelsetjenesten har forsterket vårt ønske om å få til et slikt samarbeid i primærhelsetjenesten, som er det første pasienten møter. Det er positivt dersom arbeidet har bidratt til at flere slike samarbeidsprosjekter ser dagens lys, sier Lars Furan.

Les mer om prosjektet i Fysioterapeuten - skrevet av Kai Hovden