Ti år i pluss

For tiende år på rad leverer St. Olavs hospital et økonomisk resultat i pluss. –Sammen med de faglige resultatene vi oppnår, er dette imponerende, sier styreleder Anne Breiby.

Marit Kvikne/ Kirsten McDonagh
Publisert 05.04.2018

Styret ved St. Olavs hospital vedtok i dag årsregnskap og årsberetning for 2017. Her kommer det også frem at aktiviteten er høy og at gjennomsnittlige ventetider fortsatt er lave.

–Resultatet viser at ansatte gjør en stor innsats for at St. Olavs hospital skal levere god kvalitet til pasientene, sier Breiby.

 

Styreleder Anne Breiby
Styreleder Anne Breiby og resten av styret ved St.Olavs hospital vedtok i dag årsregnskap og årsberetning for 2017. Foto: St. Olavs hospital.

 

Drift i balanse


For 2017 ble det økonomiske resultatet 40,3 millioner kroner bedre enn styringskravet. Mens selve driften av sykehuset er i tråd med budsjett, leverer helseforetaket totalt sett et regnskap som er bedre enn styringskravet.

Det positive resultatet tilskrives blant annet finansinntekter og lavt rentenivå på finanskostnader.

Et godt resultat er nødvendig for at sykehuset skal ha mulighet til å videreutvikle kvaliteten, sier Breiby.

–Spesielt nye og dyre medisiner gjør det vanskeligere å nå styringsmålene. Kostnader forbundet med dette kommer på toppen av årlige omstillingskrav på rundt 150 millioner kroner.

Investeringer i bygg og utstyr er en annen post som kommer til å kreve store investeringer i sykehuset fremover, forklarer Breiby:

–Deler av bygningsmassen på Øya har allerede rukket å bli over ti år, og vi forventer større kostnader knyttet til vedlikehold. Vi investerer også rundt 50 millioner kroner i oppgradering av bygningsmassen ved St. Olavs avdeling i Orkdal.

Viktig år for psykisk helsevern


Åpningen av det nye akuttbygget på Østmarka 26. oktober 2017 beskrives som en viktig milepæl.

–Bygget representerer framtida i psykisk helsevern, og tar hensyn til pasientens frihet, autonomi og integritet, i nær kontakt med natur og uteområder. Det nye bygget er reist nesten ene og alene med egne midler, og gjør det mulig å levere økt kvalitet i tilbudet til psykisk syke i regionen, sier Breiby.

Akuttbygget er den første av tre viktige byggeprosjekt i Psykisk helsevern. Ny sikkerhetsavdeling og Senter for psykisk helse har kommet langt i planleggingen.

– Det er også gjort en stor innsats for å redusere ventetiden til barn og unge i psykisk helsevern, sier styrelederen. Den positive utviklingen fortsetter i 2018.

Selv om reduksjonen er stor, er den gjennomsnittlige ventetiden fortsatt noe høyere enn kravet om maksimalt 40 dager. Det samme gjelder for voksenpsykiatri, med et krav på 45 dager. For somatikk og tverrfaglig spesialisert rusbehandling er ventetiden kortere enn kravene fra eier.

Akuttmottaket får oppmerksomhet

Styret gir honnør for arbeidet som er gjort i forbindelse med å svare ut avviket etter sepsis-tilsynet og arbeidet med bedre pasientflyt gjennom akuttmottaket og videre gjennom sykehuset. Det kom tydelig frem under en egen sak i styremøtet.

2017 har vært preget av å lukke avvikene som kom etter det landsomfattende tilsynet med diagnostisering og behandling av sepsis (blodforgiftning) i akuttmottak, hvor oppfølgingen av disse pasientene til tider ble beskrevet som uforsvarlig.

Et oppfølgingstilsyn i januar konkluderer med forbedring på alle punkt, men avviket er fortsatt ikke lukket.

Den store tilstrømmingen av pasienter til akuttmottaket skaper logistikkproblemer, og har også i perioder gjort at det har vært svært fullt i sykehuset.

Det er både videreført og gjennomført nye tiltak for å forbedre situasjonen. Ved årsskiftet ser man klare forbedringer.

 

Du kan lese styrets årsberetning og årsregnskap her.