Tilrettelegger ny spesialistutdanning for leger

Med kort tidshorisont blir 2018 et hektisk år for å oppfylle den nye spesialistforskriften. Det vil kreve mye arbeid fra helseforetakene.

Helse Midt-Norge RHF
Publisert 23.05.2018
Sist oppdatert 04.05.2021
Fra venstre: Bodil Haugen Våge (leder arbeidsgruppe LIS, Helse Møre og Romsdal, Aud-Mai Sandberg (Helse Nord-Trøndelag), Signe L
Fra venstre: Bodil Haugen Våge (leder arbeidsgruppe LIS, Helse Møre og Romsdal, Aud-Mai Sandberg (Helse Nord-Trøndelag), Signe Lohmann-Lafrenz (St.Olav) og Siri Ann Mauseth, nyansatt leder Regionalt Utdanningssenter.

Helsedirektoratet vedtok i januar 2017 en ny modell for spesialistutdanningen for leger, gitt av Spesialistforskriften.

Spesialistutdanningen inndeles heretter i tre deler:

  • Del 1 er felles for alle og erstatter dagens turnusordning.
  • Del 2 har felles læringsmål for bolker av kirurgiske eller indremedisinske fag.
  • Del 3 er unik for hver spesialitet med egne læringsmål. De spesialitetene som ikke har del 2 går direkte fra del 1 til del 3, og del 2 og 3 skal til sammen skal vare minst fem år.

Del 2 og 3 skal være på plass innen 1. mars 2019, det vil si at hvert HF må gjennomgå læringsmål, utarbeide utdanningsplan og søke om å bli godkjent som utdanningsvirksomhet for hver av de 43 spesialitetene innen fristen.

Nytt utdanningsløp

Hensikten med ny forskrift er blant annet økt fokus på pedagogiske virkemidler som veiledning, supervisjon og simulering, samt bruk av moderne teknologi i spesialistløpet. Utover det medisinsk faglige skal det i tillegg oppnås felles kompetansemål innen etikk, kommunikasjon, forskning og kvalitet.

- Det handler mye om å kartlegge og strukturere den utdannelsen vi allerede tilbyr i dag, og se hva som kan gjøres bedre. Det krever mye av arbeidsgruppene og avdelingene som skal jobbe med utdanningsplanene, spesielt når det skal utvikles nye ting, sier Signe Lohmann-Lafrenz, som er lokal prosjektleder for innføring av ny LIS-utdanning ved St. Olav.

Deltakerne i det regionale innføringsprosjektet består ellers av regional prosjektleder Ruben Angell (Helse Midt-Norge RHF), Siri Ann Mauseth (nyansatt leder for RegUt) og de lokale prosjektlederne Bodil Haugen Våge (Helse Møre og Romsdal) og Aud-Mai Sandberg (Helse Nord-Trøndelag).

Cartfjord er prosjekteier

For å komme i mål er det etablert et regionalt innføringsprosjekt med de lokale prosjektlederne som en del av prosjektgruppa. RegUt er også representert i prosjektgruppa. De jobber med samme fremdriftsplan, skal samarbeide på tvers av HF-ene og dele erfaringer fra prosjektet.

HR-direktør Anne Catarina Cartfjord er prosjekteier, og alle HF-enes fagsjefer og tillitsvalgte fra akademikerne er en del av Styringsgruppa.

Les mer om den nye spesialistutdanningen på Helsedirektoratets sider.

Les mer om det nasjonale innføringsprosjektet: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis