Forbedringsprogrammet videreføres

Tjenesteinnovasjon, sykehusinfeksjoner, brukererfaringer og varekostnader fortsetter som satsingsområder i 2020. – Det er stort engasjement rundt Forbedringsprogrammet, og vi ser allerede gode resultater for pasientbehandlingen. Det blir viktig å bygge videre på dette for å møte utfordringene fremover, sier styreleder Anne Breiby.

Marit Kvikne
Publisert 18.12.2019
Sist oppdatert 06.07.2020

Styret vedtok tirsdag budsjett og forbedringsprogram for 2020.


Flere senger


Budsjettet for 2019 åpnet opp for flere senger i den delen av sykehuset der presset har vært størst. Det var en viktig satsing etter mange år med bremsene på. Før det har budsjettstrategien vært økt pasientbehandling, økte inntekter, uten tilsvarende vekst i kostnader.

– Vi var kommet til et punkt hvor det var helt nødvendig å investere i mer kapasitet for å få god drift i årene fremover. Jeg er veldig glad for at styret besluttet å øke investeringsrammen for 2019. Forutsetningen var at de økte kostnadene må tas inn igjen i 2020 og 2021. Vi ser allerede at tiltakene bidrar til bedre pasientbehandling og logistikk, sier administrerende direktør Grethe Aasved.

I høst åpnet en ny akuttkirurgisk sengepost og en overvåkningspost for medisin- og lungepasienter. Akuttmottaket er utvidet med behandlingsrom, observasjonssenger og en egen akuttpoliklinikk der Legevakta holdt til. Lettposten i pasienthotellet er nå et permanent tilbud.


Ideene kommer fra de ansatte


Sykehusdirektøren roser de ansatte for kreativiteten og alle ideene til bedre drift, samtidig som man har vært lojale til budsjett og kostnadsreduserende tiltak.

– Vi har klart å gasse opp og bremse samtidig, og leverer derfor bedre enn budsjett i år. Det er imponerende og nødvendig, fordi satsingene vi har gjort kommer til å koste penger neste år, sier sykehusdirektøren.

Prognosen for 2019 viser et resultat 140 millioner kroner over styringsmålet. Viktige grep har vært å redusere varekostnadene, holde lønnsbudsjettet og å satse på tjenesteinnovasjon. I tillegg har sykehuset klart å halvere antall sykehusinfeksjoner. Det betyr mindre unødvendig lidelse for pasientene. Årets HAI-kampanje har satt ekstra fart på flere års systematisk arbeid.

Tjenesteinnovasjon er nøkkelen


Forbedringsprogrammet har resultert i rundt 30 klinikk-prosjekter innenfor tjenesteinnovasjon. Små og store tiltak bidrar til  å forbedre pasientbehandlingen og driften.

Tjenesteinnovasjon er viktig for forbedring av pasientbehandlingen og viktig for god ressursutnyttelse, sier styreleder Anne Breiby:

– St. Olavs hospital har virkelig tatt et langt steg i riktig retning i år, og det inspirerer til å satse mer.

Det ligger store muligheter innen medisinsk teknologi og digital kommunikasjon, og behandlingen kan i større grad skje hjemmefra.
 
Innføring av Helseplattformen er i gang for fullt og vil prege hele organisasjonen i 2020 og frem til løsningen skal tas i bruk høsten 2021.


Fortsatt høy risiko


Det vedtatte budsjettet har et resultat på 269 millioner kroner, men er fortsatt for lavt til å dekke behovet for tilstrekkelige investeringer etter at regionale forpliktelser er dekket. Langtidsbudsjettet for 2020-2031 må inneholde en plan for økning av årsoverskudd for å sikre framtidig økonomisk bærekraft.