Jakten på forbedring

Fire hovedområder preger Forbedringsprogrammet på St. Olav anno 2019: Sykehusinfeksjoner, tjenesteinnovasjon, brukererfaringer og varekostnader. Slik skal vi bli enda bedre!

Christina Y. Kalland
Publisert 08.02.2019
Sist oppdatert 06.07.2020

Se filmen Jakten på forbedring her!

 


Visjonen om fremragende behandling ligger fast. Strategiområdene kvalitet/pasientsikkerhet og bærekraftig økonomi deles inn i fire hovedområder som det satses stort på i 2019: Sykehusinfeksjoner, varekostnader, brukererfaringer og tjenesteinnovasjon.

Hvert område blir definert som et eget prosjekt, med egen prosjektgruppe og leder.

Sykehusinfeksjoner

Målet med prosjektet er at St. Olav innen 2020 skal ha en prevalens på sykehusinfeksjoner lavere enn 3, 5 prosent. Det forutsettes at det utarbeides avdelingsvise målemetoder for kontinuerlig å kunne måle insidens, og at det settes avdelingsvise mål. Det tas høyde for å budsjettere med ekstern kartleggingsbistand og rådgivning.
– Vi vil bygge videre på ansattes innsats for å bekjempe sykehusinfeksjoner ved å sette oss inn i avdelingenes utfordringer og foreslå tiltak i samråd med de ansatte. Håpet er at alle og enhver bidrar for å hindre at slike komplikasjoner oppstår. I tillegg ønsker vi å utforske tekniske muligheter som kan gi oss et bedre bilde av forekomst og risikoer for sykehusinfeksjoner. Målet er at vi skal bli gode sammen, sier prosjektleder Nicola Kols. 

Tjenesteinnovasjon

Området deles i to, der del 1 er et sentralt prosjekt med fokus på avstandsbehandling, og del 2 er lokale prosjekter med fokus på innovasjonsprosjekter i hver enkelt klinikk på St. Olav.
Målet med det sentrale prosjektet er bedre og mer kostnadseffektive helsetjenester ved å ta i bruk ulike former for avstandsbehandling. 
– Den teknologiske utviklingen åpner opp nye mulighetsrom for helsesektoren, og dette er løsninger som vil utfordre dagens organisering og måten helsetjenester ytes på. Ett av disse områdene er medisinsk avstandsoppfølging, som muliggjør at personer får dekket sine tjenestebehov helt eller delvis uten å være i fysisk kontakt med helsepersonell. Målet med dette prosjektet er å bidra til at helsehjelp på nye måter blir tatt i bruk og evaluert, sier prosjektleder Jarl Reitan.
Målet med lokale innovasjonsprosjekter er mer kostnadseffektive og kvalitativt bedre tjenester. Hver klinikk/divisjon skal ha minst ett innovasjonsprosjekt med effektiviseringpotensial og helårsseffekt i 2020.

– Tjenesteinnovasjon kan gjøres enkelt i betydningen å jobbe smartere.  Dette innebærer bedre økonomi og bedre kvalitet/pasientopplevelse. Hver klinikk skal velge sitt prosjekt som skal være fullt implementert i løpet av 2019.  Dette vil med andre ord handle om å «plukke lavthengende frukter». Målet skal være mer kostnadseffektive og kvalitativt bedre tjenester, sier prosjektleder Ole Christian Mjølstad.

Brukererfaringer

Målet for dette prosjektet er todelt, finne en enkel løsning for måling av sanntids brukertilfredshet/opplevelse, samt utarbeide en oversikt over retrospektive målinger av brukertilfredshet, der vi per i dag har avdelingsvise målinger.

– Vi må gi brukerne en sterk stemme ved å la dem fortelle oss hvordan de opplever våre tjenester. Vi trenger mer operative måleinstrumenter som gir oss raske tilbakemeldinger og sanntidsdata som kan knyttes til daglig forbedring.  Jeg håper prosjektet skal bidra til å synliggjøre den viktige relasjonen mellom fagfolkene og brukerne og skape økt lagånd på avdelingene, sier prosjektleder Jørn Heggelund.

Varekostnader 

Resultatmålet i prosjektet settes i form av redusert varekost per avdeling, og dermed totalt for hele St. Olav. Målet planlegges nådd via økt avtaledekning, økt avtalelojalitet og bytte til rimeligere og biotilsvarende legemidler der det er mulig.
– St. Olavs hospital har 1,84 milliarder i budsjetterte varekostnader per år. Bærekraftig økonomi forutsetter en god forvaltning av anskaffelsesrutinene slik at helseforetaket kan gjøre de nødvendige innkjøpene til en lavest mulig kostnad. Varekostnader er den største utgiftsposten etter lønnskostnader, og vi må jobbe for økt avtaledekning og lojalitet. I tillegg er det blant annet viktig å bidra til lavere investeringskostnader per kjøp, sier prosjektleder Jan Gunnar Skogås.