Møter kritikk med tiltak

Bedre kapasitet og rutiner er svaret når Fylkesmannen i Trøndelag kritiserer sykehuset i forbindelse med et nasjonalt tilsyn. Tilsynet omhandler pasienter som må flyttes til andre sengeposter enn der de hører hjemme på grunn av plassmangel.

Marit Kvikne
Publisert 11.12.2019
Sist oppdatert 06.07.2020

– Vi har siden 2018 jobbet systematisk for å øke kapasiteten, både i akuttmottaket og i resten av sykehuset. Tilsynet ble utført av Fylkesmannen i Trøndelag i april 2019, og da var ikke alle tiltak iverksatt. Tilsynet har også vært en hjelp til å identifisere ytterligere tiltak, noe som viser hvor viktig slike tilsyn er for pasientsikkerheten, sier administrerende direktør Grethe Aasved.

Les tilsynsrapporten fra Fylkesmannen her

– Vi erkjenner at vi ikke har hatt et godt nok system for å følge opp pasienter som må ligge på annen avdeling enn der de hører hjemme. Derfor har vi satt i verk flere tiltak både før og etter tilsynet, sier hun.

Målet er at alle pasienter som legges inn på St. Olavs hospital skal ligge på den sengeposten som har fagspesifikk kompetanse på deres helseproblem. I perioder med stor tilstrømming av pasienter til sykehuset kan det likevel oppstå situasjoner hvor pasienter må legges på andre enheter, noe også Fylkesmannen er enig i.

Flere senger

Utlokalisering av pasienter skjer som følge av at tilstrømningen av pasienter i perioder kan være større enn kapasiteten i akuttmottak og sengeposter.

– Styrking av akuttmottaket og økt sengekapasitet har derfor vært en viktig satsing de siste par årene, og i budsjettet for 2019 ble det gitt åpning for flere senger der presset er størst, sier sykehusdirektøren.

I høst åpnet både en ny akuttkirurgisk sengepost og en overvåkningspost for medisin- og lungepasienter. Akuttmottaket er utvidet, både med behandlingsrom og observasjonssenger, og det er etablert en akuttpoliklinikk i legevaktens gamle lokaler i Akutten- og hjerte-lungesenteret.

– Dette er helt sentrale tiltak for at kapasiteten er blitt bedre og at pasientene får behandling på rett sted, sier Aasved. 

Hun viser også til at det er etablert en egen lettpost på pasienthotellet, slik at de pasientene som er minst syke kan gi plass til andre pasienter som trenger sengeplass inne i sykehuset.

Klargjør ansvaret

Parallelt med Fylkesmannens gjennomføring av tilsynet, har St. Olavs hospital gjennomgått sine rutiner og tydeliggjort at det medisinskfaglige ansvaret for utlokaliserte pasienter ligger til moderavdelingen, det vil si der pasienten faglig sett burde ha ligget. 

– Legene følger derfor opp pasientene sine uavhengig av hvor de ligger. Det skal være like trygt å ligge i naboavdelingen, sier Grethe Aasved, og understreker at bedre rutiner skal sikre at både leger og sykepleiere har god kunnskap om pasientene som er utlokalisert.

Før en pasient flyttes til annen avdeling (utlokaliseres), skal det foreligge en plan for observasjon, utredning og behandling. Rutinene skal også sikre at utlokaliserte pasienter får god informasjon om hvordan de følges opp, og at det er gode rutiner for samarbeid mellom avdelingene.

St. Olavs hospital har i år også utarbeidet en elektronisk sanntids pasientoversikt som sikrer oversikt over antall utlokaliserte pasienter og hvor de til en hver tid er innlagt.

Tiltakene er nå i ferd med å bli implementert i sykehuset.

– Jeg er glad for at Fylkesmannen henviser til disse tiltakene i sin rapport, og støtter at disse vil redusere den risiko som er avdekket under tilsynet, sier sykehusdirektør Grethe Aasved.


For mer informasjon, kontakt kommunikasjonsdirektør Marit Kvikne: 
Tlf. 930 36 997