Nye samarbeidsrutiner mellom fastleger og sykehusleger på St.Olavs på plass

Det har i lengre tid vært behov for å klargjøre arbeid og ansvarsoppgaver mellom fastleger og sykehusleger ved  St. Olavs hospital for å sikre lik praksis innen medisinsk behandling. Nå er nye kjøreregler på plass og man håper retningslinjene vil gi en bedre arbeidshverdag for leger i og utenfor sykehus.

Mari Kleppan
Publisert 16.10.2019
Sist oppdatert 06.07.2020
Illustrasjonsbilde

Foto: Colourbox

 -Vi er fornøyd med å få på plass retningslinjene som vil bidra til at samhandlingen mellom kommunehelsetjenesten  og spesialisthelsetjenesten fungerer bedre, sier Hans Ole Siljehaug medisinsk rådgiver i Samhandlingsavdelingen og sekretær i Legeutvalget.

Nye samarbeidsrutiner med fastlegene  skal bidra til et så strømlinjeformet forløp som mulig for pasientene og  bedre pasientsikkerhet .


Bedre pasientsikkerhet

Retningslinjene er en presisering av hvordan og hvem som utfører de forskjellige oppgavene og hvem som har ansvar for oppfølging i etterkant. - Når samhandlingen fungerer mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten vil pasienten oppleve minst mulig forsinkelser, mindre misforståelser og en trygghet gjennom hele pasientløpet, sier leder av Legeutvalget Jimmy Wikell, kommuneoverlege Orkdal / Snillfjord, overlege KAD Orkdal. 

 Legeutvalget

Det er Legeutvalget som står bak anbefalingene i samarbeidsrutinene. Utvalget er forankret i Administrativt samarbeidsutvalg (ASU) og består av fastleger, kommuneoverleger og sykehusleger. Legeutvalget skal gi råd om vesentlige forhold i lege-til-lege-samarbeidet mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten som ivaretar gode pasientforløp og god utnyttelse av ressursene på begge nivå. Utvalget har utarbeidet dette forslag til arbeids- og ansvarsdeling med mål å tilstrebe konsensus og likeartet praksis innen medisinsk samhandling. Samarbeidsrutinene har vært til høring i sykehus og kommuner og er godkjent i Hovedledelsen ved St. Olav og i Administrativt samarbeidsutvalg (ASU).

Flere samarbeidsarenaer

Samarbeidsrutinene bygger på tilsvarende arbeid gjort i andre regioner som i Oslo og Østfold, og er i overenstemmelse med rutiner anbefalt av Norsk forening for allmennmedisin.

Det er ikke bare på St.Olavs det er behov for å avklare samarbeidet mellom sykehusleger og fastleger. I Helse Midt-Norge utarbeides det nå tilsvarende retningslinjer for samarbeid mellom fastleger og sykehus både ved Helse Møre og Romsdal og ved Helse Nord –Trøndelag. Utvikling av samarbeidet mellom fastleger og sykehus skjer også gjennom andre prosesser, eksempelvis i arbeidet med Helseplattformen, i arbeidet med standardiserte helhetlige pasientforløp og i arbeidet med akuttforløp i regi av Klinikk for akutt- og mottaksmedisin.


Anbefalinger om samarbeidsrutiner mellom fastleger og St. Olavs hospital

Dette vil være et levende dokument med behov for hyppige revisjoner, et arbeid som koordineres av Legeutvalget.