Vil trene på virtuelle utagerende pasienter

Divisjon psykisk helsevern vil utvikle en løsning som gjør at helsepersonell kan øve på farlige situasjoner virtuelt. Innovasjon Norge har bevilget penger til gjennomføring av anskaffelsesprosedyren innovasjonspartnerskap.

Kirsten McDonagh
Publisert 28.06.2019
Sist oppdatert 06.07.2020
Innen divisjon for psykisk helsevern på St. Olavs hospital kommer ansatte noen ganger i situasjoner der pasienter utagerer. I slike situasjoner er det viktig å være godt trent, sier avdelingssjef for forskning og utvikling, Solveig Klæbo Reitan: 

– For å kunne håndtere slike situasjoner trenger helsepersonellet å trenes på å kunne se situasjonelle og atferdsmessige tegn til utagering. Ferdighetene til personell som jobber med psykisk helse er avgjørende for å gi godt tilbud, og i ytterste konsekvens for å redde pasientens liv så vel som forebygge fare for andre og andres liv og helse. 

I dag er opplæringen av personell i stor grad bygd på arbeid sammen med erfarne kolleger (mester-svenn-læring eller såkalt modellæring). 

– Dette er ressurskrevende og samtidig er det vanskelig å sikre en felles minste standard på kompetansen, mener Klæbo Reitan. 

Vanskelig å trene med bøker


For å kunne avverge potensielt farlige situasjoner, må behandlerne kunne gjenkjenne tegn på blant annet angst, depresjon, agitasjon og psykose. 

Det eksisterer et skille mellom akademia og praksis innenfor psykisk helsevern, hvor kliniske ferdigheter vanskelig lar seg lære gjennom lesing av pensum og tradisjonell forelesning, mener Klæbo Reitan: 

–  Selv om det eksisterer en enighet innenfor faget om hvordan ulike gjenkjennbare kliniske tegn gir seg uttrykk hos pasienter, og hvordan man i kan løse ulike utfordrende situasjoner, er det vanskelig å skulle lære bort dette i en tradisjonell undervisningssetting.

Midler fra Innovasjon Norge til utvikling


Det er en voksende internasjonal trend at helsepersonell blir trent innenfor helserelatert simulering, og dette er også gjeldende innenfor psykisk helsevern. Innovasjon Norge har bevilget penger til gjennomføring av anskaffelsesprosedyren innovasjonspartnerskap. Det vil si at oppdragsgiver St. Olavs hospital lyser ut en konkurranse i markedet om å  utvikle nye løsninger. Pengene fra Innovasjon Norge skal hovedsakelig gå til å dekke mesteparten av utviklingsaktivitetene til leverandørene. Sykehuset kan velge å inngå ett eller flere partnerskap, enten med enkelt-leverandører og/eller sammenslutninger av leverandører.

– Vi ser for oss en virtuell løsning. Kanskje kan vr-teknologi, 360-graders video og avatarer være veien vi går, sier Klæbo Reitan. 

Divisjonssjef Liv Sjøvold ser fram til innovasjonspartnerskap som kan gi løsninger for effektiv opplæring i metodikk eller teknologi som fagmiljøet selv ikke ser.

St. Olavs hospital vil i neste steg i prosessen arbeide med å utforske behovet videre, og denne behovsbeskrivelsen skal legges til grunn for utvikling av nye løsninger.

Deretter vil konkurranse om å inngå innovasjonspartnerskap med St. Olavs hospital lyses ut. I konkurransefasen vil det legges til grunn prekvalifisering og forhandlinger før endelig kontrakter inngås. St. Olavs hospital kan velge å inngå en eller flere kontrakter leverandører som alle skal arbeide med å utvikle nye løsninger for behovet.

Utviklingsarbeidet vil bestå av en konseptfase, prototyp-utvikling og testfase, og dette vil foregå i tett samarbeid med behovshavere. Kriteriene for tildeling vil ha hovedfokus på vurdering av hvilke løsninger som best imøtekommer behovet. I kriteriene for tildeling vil det også bli lagt vekt på leverandørenes FoU-kompetanse som kvalifikasjoner.