Inngåelse av historisk offentlig-privat kreftsamarbeid

Mer enn 30 000 nordmenn diagnostiseres med kreft hvert år og antall krefttilfeller øker, mer presis behandling vil kunne redde liv. CONNECT er et nytt initiativ med mål å sørge for at presisjonsmedisin når pasientene.

Publisert 22.12.2020

​-Alvorlig kreftsykdom er en eksistensiell utfordring for den enkelte. Kreftforskning er håp. Privat legemiddelindustri og offentlig helsevesen, både behandlere og overordnet byråkrati, må samarbeide for å kunne tilby ny behandling i grenseflaten mellom forskningsfront og sykehusdrift, sier Åsmund Flobak, lege ved Kreftklinikken på St. Olavs hospital.

Det nye initiativet, som kalles CONNECT, er en direkte respons til helseminister Bent Høies ønske om å akselerere implementering av presisjonsmedisin for norske pasienter. Det svarer også på helseministerens ønske om mer forskning, og aktivt samarbeid mellom offentlige og private aktører som blant annet sykehus, andre offentlige interessehavere, Kreftforeningen og legemiddelindustrien. 

Avtalen er en del av flere initiativ som vil sikre en infrastruktur og samarbeid for diagnostikk, kliniske studier, implementering av avansert presisjonsmedisin og bruk av helsedata til blant annet helseøkonomiske analyser. Dette vil etter hvert vil kunne påvirke hvordan systemet for Nye Metoder tilpasses persontilpasset medisin og behandlinger til små pasientgrupper innen kreftområdet.  

Se faktaboks om de ulike initiativene nederst i saken. 

Presisjonsmedisin for fremtiden

Presisjonsmedisin, eller persontilpasset behandling, er en form for kreftbehandling som er tilpasset spesielt den enkelte pasient. Kort fortalt handler dette om å gi riktig medisin til riktig pasient og til riktig tid.

-Forskningsfronten flytter seg stadig fremover, og med moderne teknologi kan leger i dag undersøke detaljerte forandringer i kreftsvulster hos hver enkelt pasient. Det finnes individuelle forandringer i arvestoffet som kan behandles med målrettede behandlinger som er tilpasset hvert enkelt individs behov sier Bjørn Tore Gjertsen, forskningssjef, Helse Bergen.

-Presisjonsmedisin forandrer hele helsetjenesten og krever nye typer samarbeid og partnerskap mellom pasienter, klinikere, selskaper, regulatoriske myndigheter og betalere. CONNECT er et helt nytt offentlig-privat samarbeid som vil gi alle parter felles muligheter for å adressere utfordringer og prøve nye løsninger, sier Jutta Heix, prosjektleder for CONNECT og leder for internasjonal kontakt i Oslo Cancer Cluster.

Samler hele Norge for felles mål

CONNECT er et unikt partnerskap der alle de sentrale aktørene er samlet for å akselerere innføringen av presisjonsmedisin. 
Alle seks universitetssykehus i Norge er med som partnere. Over ti ledende legemiddelselskaper har også gått med i initiativet. Som representant for pasientperspektivet, er Kreftforeningen sentral. 

-Vi har også hatt en god dialog med Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Legemiddelverket om å delta i CONNECT og bidra med sin kompetanse. Folkehelseinstituttet kommer inn som observatør fra starten, Helsedirektoratet har uttrykt en intensjon om å være med som observatør i CONNECT, sier Kjetil Tasken, leder for Institutt for Kreftforskning ved Oslo Universitetssykehus.

Karen Marie Ulshagen, Områdedirektør, SLV, sier i en kommentar at Legemiddelverket støtter prosjektet og har en intensjon om en nærmere tilknytning dersom det er mulig. 
-Kultur for offentlig-privat samhandling skapes ikke ved strategiske planer, politiske ambisjoner eller festtaler, kun gjennom handling og adferd som setter en ny standard. CONNECT handler ikke om penger eller donasjon av legemidler, det er den faglige ekspertisen fra de ulike aktører og instanser som utgjør kompetanseløftet som er essensielt for å sikre innføring av presisjonsmedisin. Novartis er glad for å kunne ta del i dette, og det tror jeg gjelder de andre industriaktørene også, sier Lars Petter Strand, Medisinsk Direktør i Novartis. Han har arbeidet tett sammen med representantene fra firmaene Roche, BMS, Merck i arbeidsgruppen for CONNECT. 

Målet er at CONNECT og de underliggende initiativene sammen kan bidra til å gi pasienter tilgang til medisiner som de ikke ellers ville fått, helsepersonell og forskere får unik erfaring med denne type medisiner og diagnostikk, og helsevesenet vil få data og erfaring fra hvordan presisjonsmedisin fungerer og påvirker måten vi i dag regner helseøkonomi. Gjennom CONNECT skal det etableres strukturert dialog, kunnskapsutveksling og planlegging for persontilpasset medisin og diagnostikk hvor Oslo Cancer Cluster vil ha den koordinerende rollen.

Unikt offentlig-privat samarbeid

Alle medlemmer og interessenter vil kunne ta opp saker som er viktige for dem, da målet er at CONNECT blir en arena som sikrer en bred, balansert og informert debatt.

-Dette er et konkret og viktig løft for offentlig-privat samarbeid på helsefeltet og bygger videre på ambisjonene fra blant annet HelseOmsorg21-rådet. Det er en helt ny måte å jobbe på i Norge og jeg håper det baner vei for flere samarbeidsprosjekter og piloter mellom private og offentlige helseaktører, sier Karita Bekkemellem, Administrerende direktør i Legemiddelindustrien (LMI).


CONNECT Founding Partners


 • Akershus universitetssykehus HF
 • Helse Bergen HF
 • Helse Stavanger HF
 • St. Olavs hospital HF
 • Universitetssykehuset Nord-Norge HF
 • Oslo Universitetssykehus med Kreftregisteret og OUH Comprehensive Cancer Center 
 • Folkehelseinstituttet
 • Oslo Cancer Cluster SA
 • Kreftforeningen
 • Legemiddelindustrien
 • Roche Norge AS
 • Bristol-Myers Squibb Norway Ltd NUF
 • Novartis Norge AS
 • Merck AB NUF
 • Takeda AS
 • Amgen AB Norge NUF
 • AstraZeneca AS
 • AbbVie AS
 • Bayer AS
 • PubGene AS
 • Pfizer Norge AS
 • NEC Corporation