Modell for inntektsfordeling vedtatt

Styret for Helse Midt-Norge RHF har vedtatt å ta i bruk den foreslåtte justerte modellen for inntektsfordeling mellom helseforetakene i regionen. Modellen fases inn over tre år med full effekt fra 2024 av.

Publisert 04.02.2021

Styret for Helse Midt-Norge RHF forutsetter at det skal gjennomføres en evaluering av den regionale modellen i 2026. Administrerende direktør skal komme tilbake til styret i år med et forslag til en prosess for å se på finansieringen gjennom modellen, øvrig finansiering og mulige konsekvenser.

I sum er det beregnet at justeringen fører til at Helse Møre og Romsdal HF får økt sin økonomiske ramme med 177 millioner kroner årlig, Helse Nord-Trøndelag HF får en økning på 24 millioner og St. Olavs hospital får tilsvarende 201 millioner kroner mindre sett i forhold til 2020. Helseregionen har samlet sett en årlig økonomisk ramme på 23 milliarder kroner. Bevilgningen som fordeles gjennom modellen utgjør 61 % av dette.

– Jeg tar vedtaket om inntektsfordeling til etterretning. For St. Olav betyr vedtaket en reduksjon på 200 millioner kroner sammenlignet med dagens budsjett. Reduksjonen skal innarbeides over en 3-årsperiode fra 2022, med full virkning fra 2024. Først når vi har tatt endringene inn i langtidsbudsjettet, vil vi vite mer om hvilke konsekvenser det har for regionsykehuset. Den jobben skal vi gjøre sammen med styret, ledere og tillitsvalgte, sier sykehusdirektør ved St. Olav, Grethe Aasved.

- Det har vært ulikt syn på hvordan vi skal fange opp og kompensere for kostnadsforskjeller, det har jeg respekt for. Det finnes ingen absolutt fasit her. Avklaringen som nå er kommet etter en grundig vurdering og vedtak i styret, vil bidra til å sikre forutsigbare rammer for sykehusene våre og et likeverdig tilbud til innbyggerne uavhengig av bosted. Forutsigbarhet er avgjørende for at helseforetakene skal fortsette å utvikle gode behandlingstilbud og gi trygghet for kvalitet både i lokalsykehus og i mer spissede regionale tilbud. Og Helse Midt-Norge RHF vil ha tett dialog om videreutvikling av samarbeidet mellom helseforetakene våre, sier administrerende direktør i Helse Midt-Norge, Stig Slørdahl.