Styret anbefaler oppstart etter sommeren

St. Olavs hospital har, etter grundige prosesser med både ledere og ansattes representanter, kommet frem til at innføring av Helseplattformen før sommeren ikke er forsvarlig. Styret for St. Olavs hospital støtter denne vurderingen.

Publisert 27.04.2022

Styret understreker at innføring av Helseplattformen er et særlig viktig forbedringsprosjekt i Helse Midt-Norge, og vil innebære betydelig gevinster for kvaliteten på helsetjenestene i regionen.

Pandemien har gitt store utfordringer med konsekvenser for den planlagte innføringen, og har ført til både forsinkede leveranser fra Helseplattformen, forsinkelser i opplæring av ansatte på St. Olavs hospital og testing av løsningen.

– De store driftsutfordringene som følge av pandemien har gitt konsekvenser i form av utsatte pasientbehandlinger og slitasje på ansatte. Det har samtidig vært jobbet målrettet fra begge organisasjoner for å kompensere for forsinkelsene og holde tidsplanen med Go-live 30.4.22, og det er nedlagt en imponerende innsats, sier styreleder for St. Olavs hospital, Ola H. Strand. 

21. april vedtok Helseplattformens styre at produksjonssetting av løsningen utsettes en uke; til 6.5.22. 

St. Olavs hospital har, etter grundige prosesser med både ledere og ansattes representanter, kommet frem til at Go-live før sommeren ikke er forsvarlig. 

– Forsinkede leveranser har medført at opplæring i løsningen ikke er tilfredsstillende, og med et optimistisk scenario for fremdrift ville tidligst mulige Go-livedato for St. Olav være i midten av mai. Da er vi så nær sommerferieavviklingen at Go-live ikke er forsvarlig, sier styreleder Ola H. Strand.

I ukene etter innføring av den nye løsningen vil aktiviteten være betydelig lavere enn normalt. 

– Ansatte skal lære seg å bruke løsningen og feil skal rettes. Å gå med en slik aktivitet inn i sommerferieperioden, uten å rekke å ta igjen utsatte pasientbehandlinger vil medføre ytterligere økning av antall avtalebrudd og utsatte behandlinger. Etterslepet vil bli uhåndterlig. Dette vil utfordre pasientsikkerheten, sier Strand. 

Videre vil Go-live medio mai medføre at sykehuset går inn i sommerferieavviklingen uten å ha kommet opp i fart aktivitetsmessig, og med en bemanning som ikke har fått tilstrekkelig erfaring med og kompetanse i bruk av løsningen. Konsekvenser vil være økt sannsynlighet for kritiske feil og langsommere arbeidsprosesser i en periode med marginal og til dels vikarbasert sommerbemanning. Dette vil medføre en kritisk driftssituasjon som setter pasientsikkerheten i fare. Sykehuset kan få problemer med å håndtere øyeblikkelig hjelp på en forsvarlig måte, og pasienter kan få utsatt behandling av alvorlige sykdommer med påfølgende følgende prognosetap.

En annen forutsetning for Go-live medio mai er at den tekniske løsningen fra Helseplattformen er uten feil som utfordrer pasientsikkerheten. Når man finner feil ved testing drøftes disse fortløpende med Helseplattformen, og det legges kontinuerlig oppdaterte planer for å løse disse. 

En av utfordringene er systemet for tilgangsstyring. Status pr 26. april for tilgangsstyringen er at det for enkelte brukergrupper p.t. ikke er tilfredsstillende sluttbrukertilganger. Dette rettes igjennom en felles plan mellom Helseplattformen og St. Olavs hospital. Helseplattformen forplikter at tilgangene vil være rettet og verifisert innen 06.05.22. Men dette innebærer at tidsplanen forskyves og at Go-live medio mai for spesialisthelsetjenesten uansett vil være svært utfordrende å gjennomføre. 

– Ansatte på St. Olav er svært motivert og ser frem til å ta i bruk Helseplattformen, og er overbevist om at implementeringen av Helseplattformen er et viktig forbedringsprosjekt i helsetjenesten i Norge. Prosjektet fortjener en forsvarlig og vellykket start, og St. Olavs hospital er klar for implementering snarest mulig etter medio september 2022, sier Strand.