Regionalt senter for kjønnsinkongruens:

– Endelig en realitet

Et nytt og etterlengtet regionalt senter er nå etablert for å sikre et helhetlig og likeverdig behandlingstilbud for personer som opplever uoverensstemmelse mellom kjønnsidentitet og fødselskjønn i Helse Midt-Norge.

Elling Finnanger Snøfugl
Publisert 26.07.2023

Helsetilbudet for personer med kjønnsinkongruens har i lang tid vært mangelfullt. Derfor fikk de regionale helseforetakene i 2020 i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å etablere et mer helhetlig behandlingstilbud for personer med kjønnsinkongruens i Norge. 

Som en del av dette ble det også bestemt at det skulle etableres regionale sentre, blant annet for å kunne gi raskere utredning og oppfølging. Regionalt senter for kjønnsinkongruens i Helse Midt-Norge, RSKI Midt, er lokalisert ved St. Olavs hospital og skal være i drift i løpet av 2023. 
Birger Endreseth, fagdirektør ved St. Olavs hospital

STOLT: Fagdirektør Birger Endreseth. Foto: Geir Otto Johansen/St. Olavs hospital

– Vi er svært stolte over at vi endelig er i gang og at senteret blir en realitet, sier fagdirektør ved St. Olavs hospital, Birger Henning Endreseth.

– St. Olav har vært aktiv i lang tid og tatt et stort ansvar i regionen for å få til et regionalt senter for denne gruppen. 

Tett oppfølging

Målet med det nye senteret er å sikre rett hjelp til rett tid, og å gi pasientene tettere oppfølging der de er. 

– Hos oss vil vi tilby individuell kartlegging av pasientens behov. Det blir veiledning om bruk av hjelpemidler, utforsking av kjønnsidentitet og oppfølging av psykososiale behov, noe som også inkluderer samtalegrupper og foreldre- og pårørendestøtte, sier sykepleier, jordmor og sexolog Tone Moksnes, som fungerer som koordinator for RSKI Midt.

En viktig del av oppfølgingen er også vurderinger med tanke på medisinsk behandling, som gjøres i samarbeid med den nasjonale behandlingstjenesten. Målet er å bidra til kortere ventetid for de som skal henvises videre til endokrinologisk og/eller kirurgisk behandling. 

– Dette vil gi kontinuitet og forutsigbarhet for alle involverte, understreker Moksnes.

Nytt pasientforløp

For å sikre et helhetlig behandlingstilbud av god kvalitet ble det høsten 2022 satt i gang et arbeid for å utvikle et helt nytt pasientforløp for barn og unge med kjønnsinkongruens. Behandlingsforløpet er utviklet i tett samarbeid med ulike fagmiljøer og brukerorganisasjoner, og er basert på medisinfaglige anbefalinger og retningslinjer. 

RSKI-Midt er allerede i gang med å planlegge testing av dette nye pasientforløpet, og målet er å begynne å ta imot pasienter allerede i løpet av høsten.

– Pasientforløpet som nå skal testes ut, er for barn og unge opp til 18 år, men vi understreker at tilbudet på sikt skal være for alle aldersgrupper, gjennom hele livsløpet, sier Tone Moksnes.​

God kompetanse

Teamet ved RSKI Midt består foruten Tone Moksnes av leder Simone Strindberg, som er psykologspesialist og sexolog, og psykologspesialist Mari Ymjør Hagen. 

– I tillegg har vi tilgang til legeressurser som skal bidra innen både utredning og behandling. Vi er svært fornøyde med å ha fått ansatt god kompetanse innen feltet, sier Simone Strindberg. 

Tone Moksnes, Mari Y. Hagen og Simone Strindberg, RSKI Midt

TEAMET VED RSKI MIDT: Tone Moksnes, Mari Y. Hagen og Simone Strindberg,. Foto: Elling Finnanger Snøfugl/St. Olavs hospital

RSKI Midt jobber ut fra et tverrfaglig perspektiv, og det nye pasientforløpet vil derfor være et viktig redskap for å kunne ivareta dette perspektivet, og for å koordinere ulike instanser og aktuelle involverte gjennom hele forløpet.

Viktig samarbeid

Det har vært tett samarbeid mellom flere klinikker og fagpersoner for å realisere RSKI Midt, og i styringsgruppen er det nå representanter fra alle regionens helseforetak. 

– Videre vil det være viktig for oss å fortsatt sikre regional forankring og tilgjengelighet, samt sikre finansiering og rammer for å drifte dette viktige arbeidet videre, sier fagdirektør Endreseth.

I sitt arbeid legger RSKI Midt også stor vekt på et godt samarbeid med brukerorganisasjoner, og det jobbes nå for å etablere kontakt og å lage en detaljert plan for dette. RSKI-Midt vil ha et kontinuerlig samarbeid med den Nasjonale behandlingstjenesten for kjønnsinkongruens, både når det gjelder klinisk behandling og oppfølging av pasienter - og for å sørge for kompetanse og erfaringsutveksling. 

RSKI Midt samarbeider også med de øvrige regionale sentrene i de andre helseregionene, som også er under etablering. Målet er å ha et mest mulig likt tilbud i alle helseregionene, slik at pasienter får samme tilgang til helsehjelp, uavhengig av bosted.

Bygger kunnskap

I tillegg til utredning og behandling av personer med kjønnsinkongruens, er en del av oppdraget også å bidra til kunnskapsutvikling og kompetanseheving i spesialisthelsetjenesten og i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. 

– Å bygge opp kompetansen på temaet kjønnsinkongruens blant helsepersonell ute i regionen er essensielt, og bidrar til at personer med kjønnsinkongruens møter trygt og kompetent helsepersonell både lokalt og regionalt, sier psykologspesialist Mari Ymjør Hagen.