Erfaringskonferansen 2023

Fokus på å få pasienten rett hjem

I Malvik kommune har de klart å redusere antall utskrivningsklare pasienter med 87 prosent det siste året. Hva er årsaken til at noen lykkes med å få ned tallet? Nylig møttes St. Olav og kommuner i regionen for å dele verdifulle erfaringer i Helsefellesskapet.

Christina Yvonne O. Kalland
Publisert 28.11.2023

Utskrivningsklare pasienter er et satsingsområde som det er jobbet med over lang tid i Helsefellesskapet Søndre Trøndelag. På en erfaringskonferanse 22. november møttes flere sentrale aktører i Helsefelleskapet for å dele erfaringer, tiltak som er satt i gang og hvordan de er implementert og fulgt opp. 

– En slik samling er svært verdifull, det gir inspirasjon og innsikt i hvordan det er mulig å jobbe for et felles løft innen dette området. Vi må ha økt fokus på kompetanseoverføring og kjennskap til hverandres virksomheter, samtidig som vi involverer pasienter og pårørende. Samhandling og forståelse for hverandre står sentralt, sier viseadministrerende direktør ved St. Olav, Tom Christian Martinsen. 

En gruppe personer i stort møterom hører på foredrag

Foto: Karina Haus Steinshylla

Hvorfor lykkes noen?

I Malvik kommune har de blant annet etablert innsatsteam med mål om å redusere betalingsdøgn for utskrivningsklare pasienter. Teamet er tverrfaglig sammensatt, og jobber målrettet mot å få pasienter hjem så raskt som mulig. De gjennomfører kartleggingsbesøk på sykehuset svært tidlig i forløpet, som sikrer igangsetting av riktige kommunale tjenester samt involvering av pasienter og pårørende. 

Resultatene har ikke latt vente på seg, antall døgn de må betale for har gått fra 627 i 2022 til 26 så langt (30.09.23) i 2023. 

Også i Melhus kommune er det gode resultater. Melhus har stort fokus på målrettede og tidsavgrensede korttidsopphold, samt tiltak for å styrke hjemmebaserte tjenester. Sistnevnte er særlig viktig for å hindre re-/innleggelse på sykehus. De fremmer også viktigheten av at ledelsen er tett på dette arbeidet, og det å iverksette tiltak tidlig nok - og opprettholde dem over tid for å høste effekten. I Melhus er antallet utskrivningsklare pasienter redusert med 57 prosent det siste året. Fokuset ligger også på fleksibilitet, bruk av ressurser på tvers av sektorer og å jobbe teambasert, med mantraet:

«En utskrivningsklar pasient er ikke ivaretatt før pasienten har kommet hjem!» 

Heim kommune, som svært sjelden har utskrivningsklare pasienter, var også tydelig i sitt budskap om at de blant annet har etablert ansvar for å ta hånd om meldte utskrivningsklare pasienter 24/7, også på helg.   


Tett dialog

– Vi må helt klart løse utfordringen med utskrivningsklare pasienter sammen med kommunene. Fokuset må være på å få pasienten rett hjem, og redusere antallet innleggelser i sykehuset. Både Malvik og Melhus har lyktes godt med å jobbe med forebyggende tiltak, bruk av ressurser på tvers og gjennom tverrfaglige team. Kommunene har verdifull og ofte årelang kjennskap til pasientene, og vi som sykehus må ha tillit til at kommunene også kan håndtere kompleksitet. Uavhengig av størrelse har alle kommuner like utfordringer, særlig med tilpassede tjenester i hjemmet for å unngå innleggelse. Tett dialog med sykehuset gir gevinst for alle, og vi har også en plikt til å overføre kompetanse ut i kommunene, sier Martinsen. 

Nær 100 personer deltok på erfaringskonferansen, og Martinsen mener slike møtepunkter er med på å øke både forståelsen og motivasjonen for å jobbe videre sammen for å møte den felles utfordringen utskrivningsklare pasienter er:

– Som vi hørte fra kommunene som har lyktes med å redusere antall utskrivningsklare pasienter, er det helt avgjørende med ledelsesfokus for å løse disse utfordringene. Dette ser vi medfører løsningsorienterte, innovative og stolte ansatte som skaper resultater.

– Vi må sammen se på ressursene vi har, og hvordan vi kan bruke disse riktig. Vi kan ikke love tjenester på vegne av kommunene, og vi må bidra med kompetansen vår med fokus på å hindre innleggelse i sykehuset. Det kan selvsagt være tilfeldige svingninger, men så lagt ser vi også en klar nedgang i antall utskrivningsklare pasienter etter erfaringskonferansen; vi kan ikke utelukke at konferansen i seg selv har gitt et økt fokus på problemstillingen, sier Martinsen.