Helsetilsynet: Helseplattformen har ført til økt risiko for pasienter

Helsetilsynet konkluderer i en foreløpig rapport med at innføringen av Helseplattformen har ført til økt risiko for pasienter i regionen. Det er fortsatt stort behov for forbedringer og rettinger, der enkelte av forholdene omtales som kritisk. Det presiseres at det regionale helseforetaket må medvirke til at St. Olav settes i stand til å yte forsvarlig helsehjelp.

Publisert 15.02.2023
Sist oppdatert 16.02.2023

Jeg er fornøyd med at tilsynet har identifisert de samme områdene som kritiske, som ledere og ansatte på St. Olav har gjort. Det betyr at vi har en samstemt opplevelse av situasjonen, og understreker viktigheten av at forbedringer og rettinger skjer så raskt som mulig, sier direktør ved St. Olavs hospital, Grethe Aasved. 

Basert på meldinger og varsler, har Helsetilsynet lagt hovedvekt på informasjonsflyt, legemiddeladministrasjon og brukergrensesnitt. Den foreløpige rapporten beskriver faktiske forhold ved låst journal ved samtidig bruk, manglende kontroll på ventelister, henvisninger, meldinger til eksterne og legemiddeladministrasjon. 

Tilsynsmyndighetene anser at utfordringene med gjentatte feil og manglende oversikt på disse områdene, truer pasientsikkerheten både ved St. Olavs hospital og virksomhetene helseforetaket utveksler informasjon med. 

Etter gjennomgangen konkluderer tilsynsmyndighetene med at det er behov for fortsatt forbedringer og rettinger av forhold påpekt, der enkelte avdekkes som kritiske. Disse må rettes snarest mulig for å ivareta kravet til forsvarlige tjenester etter spesialisthelsetjenesteloven paragraf 2-2.

Krevende posisjon

Tilsynet poengterer i den foreløpige rapporten at innføringen av Helseplattformen har satt St. Olavs hospital i en krevende posisjon. I den konklusjonen trekker de frem at Helse Midt-Norge RHF har som eier av både Helseplattformen AS og St. Olavs hospital, en bedre posisjon for å kunne bidra til raskere feilretting og utvikling av løsningen. Det kommer også frem at St. Olav etter tilsynets vurdering ikke har hatt mulighet til å få tilstrekkelig oversikt over risikoen ved å ta løsningen i bruk før oppstart. 

Etter Helsetilsynets vurdering, kan det regionale helseforetaket bidra til å redusere faren for at helseforetakene havner i situasjoner der de må gjennomføre pasientbehandling med kjente risikoer, uten å være i posisjon til å gjennomføre tilstrekkelige tiltak.

Helsetilsynet anser også at erfaringene fra St. Olav bør brukes til læring og forbedring før Helseplattformen tas i bruk ved flere helseforetak i Midt-Norge.

– Vi gjennomgår nå den foreløpige rapporten, og skal gi Helsetilsynet vår tilbakemelding på den innen 1. mars, sier administrerende direktør ved St. Olav, Grethe Aasved. 


Kontaktperson for media
Kommunikasjonsdirektør Marit Kvikne
Telefon 930 36 997