Øremerker 20 senger til utskrivningsklare pasienter for å sikre forsvarlig drift

For å unngå stadige hendelser med overfylt akuttmottak på grunn av fulle indremedisinske avdelinger, skal nå utskrivningsklare pasienter umiddelbart flyttes til andre deler av sykehuset. – Dette er helt nødvendig for å sikre forsvarlig drift i påvente av mer bærekraftige løsninger, sier sykehusdirektør Grethe Aasved.

Publisert 14.02.2023

Tiltaket er et resultat av flere alvorlige bekymringsmeldinger knyttet til fullt sykehus med høyt antall utskrivningsklare pasienter ved St. Olavs hospital. Situasjonen medfører fulle sengeposter og overbelegg i den akuttmedisinske aksen. Dette fører til opphopning av pasienter i akuttmottaket fordi det ikke er plass for pasientene på sengepostene. 

– Disse forholdene truer pasientsikkerheten, og vi er nå nødt til å gjøre ekstraordinære tiltak på sykehuset for å unngå at det oppstår farlige situasjoner. Slik situasjonen er i dag, medfører den også et svekket spesialisthelsetjenestetilbud for kommunenes innbyggere som har behov for akutt eller planlagt behandling, sier sykehusdirektøren.

– Dette er ikke en ønsket situasjon for ferdigbehandlede pasienter og deres pårørende som venter på et tilpasset kommunalt tilbud, og vi beklager på det sterkeste overfor dem at dette tiltaket nå er nødvendig, sier Grethe Aasved.  

20 senger øremerkes for utskrivningsklare pasienter i andre avdelinger

St. Olavs hospital har den senere tid hatt mellom 30 og 40 utskrivningsklare pasienter innlagt, noen dager opp mot 50. De fleste av disse ligger i indremedisinske avdelinger. Det øremerkes nå 20 senger for utskrivningsklare pasienter blant annet på følgende avdelinger: Røros sykehus, psykisk helsevern (alderspsykiatri og DPS), Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin, Rehabiliteringsklinikken på Lian og Fellesposten.

Utskrivningsklare pasienter flyttes til de øremerkede sengene fortrinnsvis samme dag, eller senest dagen etter at de er definert som ferdigbehandlet i sykehuset.

Konsekvenser

Det skal sikres forsvarlig bemanning ved de aktuelle avdelingene. Dessverre kan tiltaket medføre redusert planlagt aktivitet og lengre ventetid for fagområder som blir berørt. Sykehuset bemanner også opp for å sikre god koordinering av tiltaket. Effekten av tiltakene og eventuelle konsekvenser skal vurderes fortløpende.
 
Tiltaket trådte i kraft 13. februar.​

​Kontaktperson for media:
Kommunikasjonsdirektør Marit Kvikne
Telefon 930 36 997