Status Helseplattformen

I torsdagens styremøte på St. Olav sto status på feilretting og utvikling i Helseplattformen på agendaen. Se vedtaket her.

Publisert 21.09.2023

​​51/23 Status Helseplattformen

Vedtak: 

  • Formålet med innføring av journalsystemet Helseplattformen er å sikre en felles og sammenhengende helsetjeneste i Midt-Norge der St. Olavs hospital er første sykehus til å ta i bruk løsningen.  
  • 10 måneder etter implementering er Styret fremdeles sterkt bekymret over at prosessen med feilretting og optimalisering av Helseplattformen ikke har den planlagte fremdrift.
  • Styret registrerer at det har vært en positiv utvikling i deler av systemet siden innføring i november 2022, men at det fortsatt gjenstår betydelig arbeid for å svare ut Helsetilsynets rapport, sikre pålitelige styringsdata samt å nå opprinnelig milepæl 2.13; «normal driftssituasjon».
  • Styret erkjenner at belastningen på ansatte over lang tid har vært meget høy og vil nok en gang berømme ansatte for en betydelig innsats i en meget krevende periode. Styret ber ledelsen om fortsatt å ha høyt fokus på viktige HMS-indikatorer.
  • Styret merker seg at det er utarbeidet forsterkede opplæringsplaner ved St. Olav og at det jobbes tett mellom St. Olav og Helseplattformen AS for å gjennomføre nødvendige forbedringer og rettinger i eksisterende løsning. 
  • Fremlagte rapporter fra Helsetilsynet, BCG, KPMG og denne styresaken dokumenterer at situasjonen ved St. Olav er alvorlig. Risikomatrise for Helseplattformen vedrørende fremdrift og pasientsikkerhet er nå av ledelsen ved St. Olav satt i rødt. Styret har fått presentert en samlet oversikt over tiltak som er nødvendige for å redusere risikoen. De interne tiltakene iverksettes fortløpende av administrerende direktør, men det alene bringer ikke sykehuset ut av rød risikosituasjon. Det er i tillegg helt nødvendig med risikoreduserende tiltak som er avhengig av andre aktører. Styret forventer at arbeidet med alle risikoreduserende tiltak gis høyeste prioritet fra alle impliserte.  
  • Styret er gjort kjent med at Helseplattformen AS har en betydelig ressursknapphet som er til hinder for å kunne løse alle de oppgavene som er nødvendig i forbindelse med innføring av Helseplattformen i regionen. Styret ber derfor om at Helse Midt-Norge, som største eier av Helseplattformen AS, snarest tilser at det blir tilført eller frigjort nødvendige ressurser for å sikre fremdriften av feilretting og optimaliseringsprosessen i henhold til avtalt plan for leveransene fra Helseplattformen AS til St. Olavs hospital.