Styremøte 19. oktober: Status Helseplattformen

Torsdag 19. oktober var det styremøte på St. Olav. Se status og vedtak angående Helseplattformen her.

Publisert 19.10.2023
Sist oppdatert 30.10.2023

Møteprotokoll

58/23 Status Helseplattformen

Vedtak:


1. Styret er sterkt bekymret over vedvarende og alvorlige utfordringer knyttet til implementeringen av nytt journalsystem ved St. Olavs hospital. Viktige deler av leveransene fra Helseplattformen AS med frist 15/9 er enda ikke levert, og dette bidrar til økt risiko ved at definerte og viktige milepæler ikke blir nådd.


2. Styret understreker viktigheten av administrerende direktørs tilnærming til situasjonen der det kontinuerlig jobbes med å identifisere tiltak som har som mål å sikre forsvarlig drift og økt brukervennlighet for å bringe sykehuset ut av denne krevende situasjonen.


3. Styret registrerer at den økte risikoen møtes med risikodempende tiltak internt på sykehuset og forventer at de beskrevne interne tiltak vil bidra til å ta ned risikoen parallelt med at Helseplattformen AS leverer i henhold til avtale på milepælsplanen.


4. Styret forutsetter at administrerende direktør løpende vurderer behovet for nye ekstraordinære tiltak for å redusere risikoen og forventer et fortsatt fokus på viktige pasientsikkerhets-  og HMS-indikatorer i det videre arbeidet. De økonomiske konsekvensene av iverksettelsen av nye tiltak må begrenses i størst mulig grad. Summen av alle iverksatte risikodempende tiltak er nå en betydelig økonomisk belastning for St. Olavs hospital. Styret ber administrerende direktør om å gå i dialog med Helse Midt-Norge RHF vedrørende den økonomiske situasjonen ved sykehuset.


5. Styret vil nok en gang påpeke at eierne av Helseplattformen AS må sikre at nødvendige ressurser er tilgjengelig slik at leveransene til St. Olavs hospital blir gjennomført i henhold til vedtatt plan. 

 

6. Gjentatte brudd på milepælsplanen synliggjør at dagens struktur rundt nytt journalsystem så langt ikke har vært i stand til å drifte og utvikle et system som fungerer etter brukernes behov. Styret ber eierne vurdere om dagens organisering og beslutningsstruktur er hensiktsmessig og viser til erfaring fra implementeringen av Epic i andre land. 


Protokolltilførsel fra Maiken Isachsen-Hagen, Lise Dragset og John Olav Berdahl:
 
På bakgrunn av den situasjon St. Olavs hospital står i, og har stått i over lang tid, må vi nå be eier om å se på en alternativ plan som innebærer en styrt og ansvarlig avvikling av Helseplattformen.