Bistand til Helse Møre og Romsdal ved planlagt innføring av Helseplattformen

Les saken her.

Publisert 20.03.2024
Sist oppdatert 21.03.2024

Helt siden innføringen av Helseplattformen på St. Olavs hospital i november 2022 har sykehuset bidratt med erfaringsoverføring til begge de andre helseforetakene i regionen, og samarbeidet i regionen er godt.  

Den 4. oktober 2023 ble sykehusets erfaringsrapport levert, der St. Olavs hospital deler både positive og negative erfaringer fra eget arbeid knyttet til forberedelse og innføring av Helseplattformen på St. Olav. 

Helse Møre og Romsdal har bedt om bistand i ulike faser av innføringen av Helseplattformen, som er planlagt til 27. april. Det er tett dialog om behovene, både basert på erfaringene fra St. Olav og på Helse Møre og Romsdals egne risikovurderinger. 

Bistand fra St. Olavs hospital til Helse Møre og Romsdal oppsummeres under:

Fase 1: Innføringsaktiviteter før og under go-live


Fageksperter og ansatte fra Avdeling for e-helse ved St.Olavs hospital bidrar med de ressurser som er etterspurt fra Møre og Romsdal. Dette gjelder 12 ansatte ved St. Olavs hospital.

Fase 2: Avansert brukerstøtte i kommandosenterperioden (fra Go-Live og 4 uker fremover)


St. Olavs hospital stiller med alle de fagpersonene som er beskrevet i en omforent plan, utarbeidet av St. Olavs hospital og Helse Møre og Romsdal i fellesskap. Dette gjelder i overkant av 30 fageksperter og ansatte i Avdeling for e-helse. De fleste fagekspertene jobber også i kliniske stillinger på St. Olav og har fått permisjon fra sitt kliniske arbeid for å reise til Møre og Romsdal.

Fase 3: Bemanning av helsepersonell for å bidra til drift av sykehusene i kommandosenterperioden og fram mot sommerferieavviklingen


Behovet for ekstra helsepersonell som kan jobbe på sykehusene i Helse Møre og Romsdal er godt kjent blant ansatte på St. Olavs hospital, både gjennom lederlinjen og tillitsvalgte. Det er en forutsetning at dette er basert på frivillighet. Ansatte på St. Olavs hospital står fortsatt i en krevende arbeidssituasjon, noe også Arbeidstilsynet nylig har bekreftet gjennom sitt tilsyn. 

Pr i dag forutsetter driften ved St. Olavs hospital fortsatt forhøyet bemanning for å ivareta pasientsikkerhet og ansattes arbeidsbelastning, og klinikksjefene har ansvar for forsvarlig drift med nødvendige kompenserende tiltak. Sykehuset har derfor liten mulighet til å fristille helsepersonell fra ordinær drift ved St. Olavs hospital, men håper det kan være ansatte som har kapasitet til å reise til Møre og Romsdal for å jobbe som helsepersonell på sin fritid. St. Olavs hospital er i dialog med Helse Møre og Romsdal for å få tydeliggjort hvilke stillingskategorier det er snakk om, hvilke sykehus, varighet, betingelser og kontaktinformasjon i form av stillingsannonser som kan legges på sykehusets intranett.