St. Olav-lege får pris for demensforskning

Overlege og professor Ingvild Saltvedt får Nasjonalforeningen for folkehelsens Demensforskningspris for sitt mangeårige forskningsarbeid innen kognitiv svikt og demens, spesielt kognitiv svikt etter hjerneslag.

Publisert 16.04.2024

Saltvedt er overlege og spesialist i geriatri ved St. Olav og professor ved NTNU, og hun mottar nå en betydelig utmerkelse for å ha bygd opp et betydelig nasjonalt forskningsnettverk som leder for den store multisenterstudien Nor-COAST (Norwegian Cognitive Impairment After Stroke).

Prisen er på 200.000 kroner, som går direkte til demensforskning. 

– Dette er veldig stort, og en viktig anerkjennelse av det arbeidet som er gjort. Kognitiv svikt etter hjerneslag blir ofte oversett av helsetjenesten, noe som får konsekvenser for pasientene. Det ønsket vi i Nor-COAST studien å gjøre noe med, sier Saltvedt, som ikke vil ta æren alene.

En kvinne iført hvit frakk

Foto: Christina Yvonne O. Kalland

Overlege og professor Ingvild Saltvedt får Nasjonalforeningen for folkehelsens Demensforskningspris for sitt mangeårige forskningsarbeid innen kognitiv svikt og demens, spesielt kognitiv svikt etter hjerneslag. 

– Vi har alltid jobbet i team, og det har vært mange delprosjekter som andre seniorforskere har ledet. Det er en fantastisk gjeng som sammen har fått til dette. Gjennomføring av prosjektet må ses på alle nivåer, alt fra det praktiske arbeidet med inklusjon og oppfølging av pasienter, analyser av data og publikasjon av artikler til reell kompetanseheving der våre funn blir implementert i klinisk praksis. På St. Olav har slagenheten hatt lang tradisjon for banebrytende forskning som har gitt et viktig grunnlag for at Nor-COAST-studien har blitt gjennomført, sier Saltvedt som har vært ansatt ved geriatrisk avdeling på St. Olav i 30 år.

Stor betydning for mange

Saltvedt har gjennom hele karrieren hatt et sterkt engasjement for å framskaffe forskningsresultater som kan forbedre behandlingen av eldre pasienter, med en hovedinteresse for demens og kognitiv svikt. Forskningen er i all hovedsak klinisk rettet, og har betydning for en stor gruppe pasienter. Hun har også vektlagt stort å bygge opp forskningsmiljøet og få fram yngre forskere, samt at hun har undervist medisinstudenter i over 20 år.

– Det er viktig å få ut kunnskap og at forskningsresultater omsettes i endret praksis, både i sykehus og primærhelsetjeneste, sier Saltvedt.

I nominasjonen til prisen trekkes det også frem at hun har vært primus motor for en regional demenskonferanse for kommunehelsetjenesten, hun har arrangert årlig emnekurs for allmennleger og holdt innlegg på tallrike kurs og konferanser.

Bedre behandling av slagrammede med kognitiv svikt

Nor-COAST-studien inkluderte 815 pasienter med akutt hjerneslag under innleggelsen ved fem norske sykehus i 2015-17, og med videre oppfølging i tre år. Hovedformålet har vært å studere kognitiv svikt etter hjerneslag, blant annet forekomst, risikofaktorer, årsaksmekanismer og hvordan man kan oppdage kognitiv svikt i oppfølgingen av denne pasientgruppen. 

Studien viser at det er høy forekomst av kognitiv svikt etter milde og moderate hjerneslag, da over halvparten av pasientene har kognitiv svikt. Funn i studien indikerer også at 70% av pasientene har sykdomsforandringer i hjernen når de rammes av hjerneslag, noe som gir en stor sårbarhet og øker risikoen for kognitiv svikt når man rammes av hjerneslag. På bakgrunn disse funnene anbefales en grundigere sjekk for kognitiv svikt ved poliklinisk kontroll tre måneder etter hjerneslag, da de kognitive symptomene kan være avgjørende for hvordan man planlegger videre oppfølging - og for mestringsstrategier hos pasient og pårørende.

Nor-COAST er for øvrig også en av verdens største studier der man ser på pasienter lagt inn etter akutt hjerneslag.

– Funnene i studien vil kunne hjelpe oss å identifisere pasienter som har kognitiv svikt etter hjerneslag, og å gi bedre behandling til disse direkte. Samtidig gir den oss tilgang til bedre informasjon som vi kan gi til pasienter, pårørende og helsepersonell. Det er også nyttig kunnskap for å forebygge kognitiv svikt etter hjerneslag, eller forhindre at kognitiv svikt blir verre, oppsummerer prisvinner Ingvild Saltvedt.

I nominasjonen trekkes det også frem at Saltvedt er en lagspiller som har prioritert å bygge opp forskningsmiljøer og sørge for utvikling av god pasientbehandling og gode forløp framfor egen prestisje.

Vi gratulerer med velfortjent pris!