En person i et plagg ved siden av en person i et plagg

Fondsstiftelsen

Gaver til sykehuset

Gavene er gledelige bidrag og støtter blant annet utvikling av bedre behandling, forskning og innovasjon, samt god pasientvelferd. Du kan også gi gaver til St. Olavs hospital uten noe bestemt formål til det beste for pasienter og pasientbehandling ved sykehuset.​ Fondsstiftelsen ved St. Olavs hospital forvalter gaver gitt til sykehuset.

Stiftelsen er en ideell og allmennyttig stiftelse som har som formål å forvalte gaver til fond ved St. Olavs hospital, samt dele ut midler fra kapitalen og dens avkastning til forskjellige tiltak og aktiviteter forbundet med virksomheten ved St. Olavs hospital. Der det ikke er stilt spesifikke krav til anvendelse av midler fra givere eller andre eksterne forbindelser, står stiftelsen fritt til å tildele midler, dog ikke til varige lønnsmidler.

Gaver må overføres via bank. Det kan innbetales på følgende kontonummer:

Gaver til sykehuset: 4213 24 06051 

Husk å oppgi navn og adresse på den/de som gir gaven. Ved minnegaver oppgis navn på avdøde. I tillegg merkes innbetaling med ønsket prosjektnummer. Disse finner du i lenkene under:

Trivselstiltak

Kompetanseutvikling

Forskning og innovasjon

Gaver til forskning gitt via Kreftfondet i Fondsstiftelsen, gir rett til skattefradrag for giveren. Når gaven i et kalenderår utgjør mer enn kr 10 000, kan fradraget utgjøre inntil 10 prosent av skatteyters inntekt i det året gaven er gitt.

Andre gaver gitt til sykehuset og som ikke gis til Kreftfondet, gir ikke rett til skattefradrag for giveren.​

For at giver skal få fradrag må vi i Fondsstiftelsen rapportere gaven til skattemyndighetene. Pengegaven vil bli innrapportert til Skattedirektoratet for gjeldende inntektsår dersom vi mottar ønske om det med fødselsnummeret (11 sifre) eller organisasjonsnummeret til giver innen årets siste dag.

Rett til fradrag for gaver gitt til forskningsformål står i skatteloven § 6-42 og i skattemeldingen under Tilskudd til vitenskapelig forskning (post 3.3.7)/tema gave og arv.

Kjersti Tingstad Skjevik
Telefon: 908 99 904
E-post: PostFondsstiftelsen@stolav.no

 

Organisasjonsnummer: NO 986 208 860

E-postadresse: PostFondsstiftelsen@stolav.no

Postadresse:

St. Olavs hospital HF,

postboks 3250 Torgarden,

7006 Trondheim

    Jeg vil gi penger til noe annet

    Her finner du informasjon om hva du må gjøre om ingen av kategoriene over dekker det du ønsker at din pengegave skal gå til.

    Gaver til andre formål
    En gruppe mennesker som poserer for et bilde
    Sist oppdatert 11.06.2024