Foto av grønt løvverk

Grønt sykehus

Grønt sykehus er spesialisthelsetjenestens svar på miljø- og klimautfordringene.

St. Olavs hospital har sluttet seg til implementering av Rammeverk for miljø og bærekraft i spesialisthelsetjenesten som beskriver felles miljømål og indikatorer for tjenesten. Hovedmålet er å redusere CO2-utslipp med 40% innen 2030, hvor referanseåret er 2019. Det langsiktige målet er at vi skal være et lavutslippssykehus innen 2050.

Rammeverk for miljø- og bærekraft i spesialisthelsetjenesten

​Rammeverk for miljø- og bærekraft i spesialisthelsetjenesten skal bidra til å strukturere og samordne arbeidet med miljø- og bærekraft i helseforetakene for å fremme god helse og redusere klimautslipp gjennom miljøvennlig drift.

Hensikten er å styrke innsatsen lokalt, regionalt og nasjonalt ved felles målområder, forankringsprosesserer og aktiviteter.

Rammeverk for miljø og bærekraft skal støtte opp om felles policy for spesialisthelsetjenesten:

Spesialisthelsetjenesten skal være ledende i sitt arbeid med miljø og bærekraft, og fremme god helse gjennom miljøvennlig drift.​ ​

Nasjonale klima- og miljømål for Spesialisthelsetjenesten 2022 – 2030:

Hovedmål er å redusere CO2-utslippet med 40% innen 2030.

  • Delmål 1: Redusere forekomsten av helsetjeneste assosierte infeksjoner
  • Delmål 2: Andel produkter uten helse- og miljøskadelige stoffer skal være 75 prosent
  • Delmål 3 Redusere energiforbruket med 20 prosent og øke andelen gjenvinningskraft
  • Delmål 4: Andel polikliniske konsultasjoner over video og telefon skal være minimum 20 prosent
  • Delmål 5: Matavfall reduseres med 50 prosent
  • Delmål 6: Fossilfri virksomhet og redusert reisevirksomhet for medarbeiderne
  • Delmål 7: Miljøbevisste medarbeider i alle enheter

Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar

I mars 2019 ble «Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar 2018» utgitt for første gang. Innholdet i rapporten omhandler klima og miljø, menneske- og arbeidstakerrettigheter, og antikorrupsjon. Rapporten omfattet alle helseforetakene i Norge, i tillegg til de felleseide selskapene. Dette var første gang de fire helseregionene ga ut en felles rapport om spesialisthelsetjenestens arbeid med samfunnsansvar.

Sist oppdatert 12.02.2024