Utskrift/kopi av journal

Både offentlige instanser og privatpersoner har av og til behov for pasientopplysninger. Offentlige instanser trenger opplysninger for å gi nødvendig helsehjelp, og privatpersoner har lovfestet rett til innsyn i egen journal.

Fremgangsmåte:

Privatpersoner som ønsker utskrift/kopi av sin egen journal kan gjøre det på to ulike måter: 1. Sende brev og be om kopi, eller 2. be om kopi via HelsaMi.

St. Olavs hospital
Sakarkivet
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim​

Oppgi følgende innformasjon i tillegg:

  • Ditt fulle navn
  • Din postadresse
  • Ditt fødselsnummer (11 siffer, dvs fødselsdato og personnummer)
  • Adressen som journalen skal sendes til
  • Husk å oppgi hvilken innleggelse/undersøkelse (avdeling og dato) dette gjelder

For innsyn i journaldokumenter som tilhører andre familiemedlemmer, se Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) §5-1

For innsyn i journaldokumenter som tilhører andre mindreårige familiemedlemmer, se Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) §3-4

St. Olavs hospital har tatt i bruk Helseplattformen, og det gir deg muligheter til å be om kopi av journal via HelsaMi. HelsaMi finnes både som app og nettside (helsami.no). Vi gjør oppmerksom på at utsendingen av journalen fortsatt er i papirform og den blir sendt til din postadresse. Du får den altså ikke tilsendt via HelsaMi.​ 

Kostnader

Første kopi er gratis. Dersom du vil ha flere kopier, koster det kr. 100,- pr. stk.

I følge journalforskriften og den nye personvernloven (GDPR) skal det etter 20. juli 2018 ikke tas betaling av pasient for kopi av journal.
Unntak: Dersom du ber om flere kopier, tar vi betalt for hver ekstra kopier.
På St. Olavs hospital tar vi kr. 100,- pr. ekstra kopi (dekker kopiering og porto).

Se forskriften i Lovdata:
FOR 2007-12-19 nr 1761: Forskrift om godtgjørelse av utgifter til helsehjelp som utføres poliklinisk ved statlige helseinstitusjoner og ved helseinstitusjoner som mottar driftstilskudd fra regionale helseforetak

Vanlig saksbehandlingstid er tre uker, men hastesaker kan behandles raskere.


M
er informasjo​n om lovverk

Helsepersonellovens § 41 handler om plikten til å gi pasienter innsyn i journal.

Den som yter helsehjelp, skal gi innsyn i journalen til den som har krav på det etter reglene i Pasientrettighetsloven § 5-1 der det blant annet står at pasienten har rett til innsyn i journalen sin med bilag og har etter særskilt forespørsel rett til kopi.

 

 

 

    


Sist oppdatert 15.03.2023