EurEvira

Målet med studien er å undersøke om standard behandling i poliklinikk blir påvirket av ekstra digital støtte, i tillegg til behandlingen i klinikken. Den digitale støtten innebærer, for barnet, daglig veiing hjemme slik at de kan følge vektutviklingen via deres mobil. Dette tror vi kan være til stor hjelp for foreldre slik at barnets vektutvikling kan følges nøye.

Om studien

Barnefedmebehandling er krevende og det er et stort udekket behov for nye behandlingsmodaliteter for de som ikke lykkes med standard livsstilsbehandling (kost, adferd, aktivitet). e/m-helseverktøy synes å ha lovende effekt i behandling av barnefedme, men det foreligger svært få studier av høy kvalitet på effektvurdering. Evira®, er et digitalt støtteverktøy som nylig er utviklet og hvor det foreligger lovende resultater på effekt og pasientfornøydhet i en mindre pilotstudie. Støtteverktøyet består av fire elementer inkludert:
  1. daglig selvmonitorering av vekt (med usynlige tall)
  2. en mobil app for foreldre og eldre ungdommer som viser vektutviklingen i hht individuelt oppsatte mål
  3. en webside hvor klinikerne ser samme informasjon om foreldrene i sin mobil app 
  4. kommunikasjon mellom pasient/familie og behandler, toveis. 

Målet med denne studien (RCT, multinasjonal) er å evaluere effekten av EUREVIRA når det gis som tilleggsbehandling til standard fedmebehandling. Det gjennomføres slik i seks europeiske land allerede.

Hva innebærer studien?

Studien innebærer kontroller på sykehuset hver 3. måned i ett år. Alt annet blir gjort hjemmefra. Barnet/ungdommen kan kommunisere med helsepersonell via appen.

For English

Here you will find the information in English

Sist oppdatert 16.02.2024