Illustrasjon av syv mennensker som står på linje og holder i hendene til hverandre.

Regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon (ObeCe)

Regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon er den enheten som har ansvar for forskning- og utviklingsarbeid innen tematikken overvekt og fedme i Midt-Norge.

Les mer om våre forskningsstudier

Regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon (ObeCe) har ansvar for forsknings- og utviklingsarbeidet innen tematikken overvekt og fedme i Midt-Norge. Senteret igangsetter, følger opp og evaluerer forsknings- og utviklingsprosjekter som kan frembringe ny kunnskap innen fagfeltet.

Bakgrunnen for opprettelsen av senteret i 2005 var et oppdrag fra Helse- og omsorgs-departementet (HOD) til alle helseregioner  om å etablere regionale behandlingstilbud til pasienter med helseproblemer som følge av overvekt og fedme. Helse Midt-Norge (HMN) etablerte Regionalt senter for sykelig overvekt – RSSO i 2005 for å sikre dette arbeidet. I 2015 byttet senteret navn til Regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon (ObeCe).

Regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon har en tverrfaglig forskningsprofil, og driver forsknings- og utviklingsbasert kreativ virksomhet for å oppnå systematisk innsikt i tematikken hva gjelder kunnskap om både mennesket, kultur og samfunn. Senteret har i tillegg utstrakt samarbeid med fagmiljø som representerer kompetanse som ikke er forankret i senteret. Totalt sett dekker senteret både medisinske, biologiske og samfunnsvitenskapelige disipliner og gjør bruk av ulike metodiske tilnærminger til problematikken.

Breddeperspektiv på fedme anses som viktig for å kunne vurdere tjenesters nytte i praksis, drive målrettet forebyggende arbeid og sikre tverrfaglig kompetanse og kunnskap i behandling også på førstelinjenivå. Vi driver også opinionsrettet formidling om fedmens kompleksitet for å øke forståelse for og redusere stigma mot denne utsatte pasientgruppen.

I 2014 fikk Regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon tildelt status som et Center of Obesity Management av den europeiske fedmeorganisasjonen European Association for the Study of Obesity (EASO) . Senteret er også tilknyttet ECRIN Nutrition-senteret (Europeian Clinical Research Infrastucture Network) som eneste norske senter.

European Association for the Study of Obesity (EASO)

ECRIN Nutrition-senteret (Europeian Clinical Research Infrastucture Network)

Les mer om senterets virksomhetsområder under fanene ’Formidling’, ’Forskning’ og ’Utvikling’. 


Regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon er en selvstendig enhet med ansvar for forskning og utvikling innen tematikken overvekt og fedme for helseregionen, og får sitt mandat fra Helse Midt-Norge. Fysisk er senteret lokalisert på St. Olavs Hospital og er organisatorisk tilknyttet Kirurgisk klinikk, St. Olavs Hospital. Siden senteret ivaretar regionale oppgaver, er det budsjettmessig organisert som en selvstendig enhet.

I 2015 ble senteret samlokalisert med Fedmepoliklinikken i Forsyningssenteret på St. Olavs Hospital. Det samlokaliserte senteret med poliklinikken og ObeCe under samme tak har i dag navnet Senteret for fedmeforskning.

Senteret samarbeider med en rekke forskere fra ulike disipliner ved NTNU som jobber med ulike forskningsprosjekter direkte tilknyttet senteret. I tillegg jobber senteret også med og mot viktige lokale, nasjonale og internasjonale kunnskapsaktører innen feltet, og har utstrakt samarbeid med primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten hva gjelder FoU, behandlingstilbud og kompetanseheving innen tematikken.
Billedlig fremstilt samarbeider ObeCe med disse sentrale forvaltnings-, behandlings- og kunnskapsaktørene:

 

Illustrasjonen viser de ulike samarbeidspartnerne til ObeCe, og hvordan de er knyttet opp mot hverandre.
Sentrale aktører rundt ObeCe

Logo til Easocom

Sist oppdatert 29.01.2024