Forskning RevNatus

 • Tryggere svangerskap ved revmatisk sykdom - betydningen av immunregulering og østrogen (pågående PhD-prosjekt)
 • Revmatoid artritt og risiko ved sykdomsaktivitet i svangerskap (pågående PhD-prosjekt)
 • How does inflammation affect outcome of pregnancy in women with SpA, PsA and JIA? (pågående post-doc prosjekt)​
 • ​​Health related quality of life in mothers with a chronic inflammatory rheumatic disease 1999-2019 - 20 years perspective (pågående forskningsprosjekt)

 • "​Juvenile idiopathic arthritis and breastfeeding" (fullført studentprosjekt 2024)
 • "​​Helserelatert livskvalitet hos kvinner med Sjøgrens syndrom -  i svangerskap og barseltid, jordmors rolle" (fullført MSc-prosjekt 2024) 
 • Axial spondyloarthritis and breastfeeding (fullført studentprosjekt 2024)
 • Systemic lupus erythematosus; women and breastfeeding (fullført studentprosjekt 2021)
 • ​Rheumatoid arthritis and breastfeeding (fullført studentprosjekt 2021)
 • Fertility and disease activity during and after pregnancy in women with spondyloarthritis and juvenile idiopathic arthritis (fullført mai 2020)
 • Modelling biomarker development during pregnancy for women with rheumatic diseases using linear mixed models and bootstrapping (fullført MSc-prosjekt 2019)
 • Statistical Analysis of Longitudinal Data with a Lower Limit of Detection Application to Cytokine Concentrations in Pregnancy (fullført MSc-prosjekt 2019)
 • Sykepleierens erfaringer med registrering av data om svangerskap og revmatiske sykdommer i kvalitetsregisteret RevNatus (fullført MSc-prosjekt 2019)
 • The interaction of pregnancy and systemic lupus erythematosus. Results from a prospective multicenter study (fullført PhD-prosjekt 2018)
 • Health Related Quality of Life before, during and after pregnancy in Norwegian women with Rheumatoid Arthritis and Juvenile Idiopathic Arthritis (fullført MSc-prosjekt 2013)

Adgang til data
 
RevNatus leverer ut data til forskere og andre etter søknad så fremt vilkårene for utlevering er oppfylt. Retningslinjene skal bidra til at data gjøres tilgjengelig i tråd med gjeldende lover og forskrifter for behandling av personopplysninger.

Søknad sendes per e-post til leder for kvalitetsregisteret RevNatus: nksr@stolav.no.

Søknaden vil bli vurdert av fagrådet i RevNatus eller det organ fagrådet utnevner til dette formålet. Tilbakemelding blir gitt per e-post til søker.

Krav til søknad
Søknad om tilgang til data bør inneholde en prosjektbeskrivelse. Det må klart fremgå av søknaden hvem som er prosjektleder og hvem som har det faglige ansvaret for prosjektet.
Søknaden skal inneholde en beskrivelse av:
 • Problemstillingen
 • Beskrivelse av utvalget som ønskes
 • Liste over variabler som skal brukes i studien
 • Publikasjonsplan
Alle forskningsprosjekter må være godkjent av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) før prosjektet kan godkjennes av fagrådet for RevNatus. Det må vurderes om det skal gjennomføres en personvernkonsekvensvurdering (DPIA). De som søker om data har selv et ansvar for å overholde kravene som følger med bruk av personidentifiserbare data.

Tidsbegrensning
Før utlevering av data bør det inngås en avtale med registerledelsen om en tidsbegrensning for tilgang til data. For doktorgradsprosjekter er det vanlig å skjerme problemstillingen i 5 år. For andre forskere i 3 år.

C. Götestam Skorpen, S. Lydersen, K. Å. Salvesen and M. Wallenius
Preterm birth, preeclampsia, gestational hypertension and offspring birth weight in women with active juvenile idiopathic arthritis and healthy controls Frontiers in Lupus 2024 Vol. 2. DOI: 10.3389/flupu.2024.1375857. 

Lien HJT, Pedersen TT, Jakobsen B, Flatberg A, Chawla K, Sætrom P, Fenstad MH. Single-cell resolution of longitudinal blood transcriptome profiles in rheumatoid arthritis, systemic lupus erythematosus and healthy control pregnancies. Ann Rheum Dis. 2023 Nov 30:ard-2023-224644. doi: 10.1136/ard-2023-224644. Epub ahead of print. PMID: 38049980.​​

Götestam Skorpen C, Lydersen S, Salvesen KÅ, Wallenius M. A population-based study of caesarean section in women with juvenile idiopathic arthritis. Rheumatol Adv Pract. 2023 Jul 28;7(2):rkad062. doi: 10.1093/rap/rkad062. PMID: 37600477; PMCID: PMC10435369.​

​Bjerkaas Hanssen M, Malm Gulati A, Koksvik H, Wallenius M. Breastfeeding in women with systemic lupus erythematosus: results from a Norwegian quality register. Int Breastfeed J. 2023 Aug 1;18(1):37. doi: 10.1186/s13006-023-00576-y. PMID: 37525232.​

​​Pedersen, T. T., Fenstad, M. H., Wallenius, M., Hetlelid, E., Follestad, T., Langaas, M., & Haug, M. (2023). Low serum lipocalin-2 in pregnant women with systemic lupus erythematosus. Clin Exp Rheumatol. https://doi.org/10.55563/clinexprheumatol/stfxbj. PMID: 37246773​

​​Götestam Skorpen C, Lydersen S, Salvesen KÅ, Koksvik HSS, Jakobsen B, Wallenius M. Caesarean section in women with axial spondyloarthritis and psoriatic arthritis: a population-based study. RMD Open. 2023 Mar;9(1):e002760. doi: 10.1136/rmdopen-2022-002760. PMID: 36863750; PMCID: PMC9990672.​

Meissner, Y., Strangfeld, A., Molto, A., Forger, F., Wallenius, M., Costedoat-Chalumeau, N., Bjørngaard, H., Couderc, M., Flipo, R. M., Guettrot-Imbert, G., Haase, I., Jakobsen, B., Koksvik, H. S. S., Richez, C., Sellam, J., Weiß, A., Zbinden, A., & Fischer-Betz, R. (2022). Pregnancy and neonatal outcomes in women with axial spondyloarthritis: pooled data analysis from the European Network of Pregnancy Registries in Rheumatology (EuNeP). Ann Rheum Dis. https://doi.org/10.1136/ard-2022-222641​

​​Bjørngaard H, Koksvik HS, Jakobsen B, Grønning K. Nurses experience increased clinical and organisational competence by working with a medical quality register, RevNatus - a qualitative study. BMC Health Serv Res. 2022 Oct 26;22(1):1291. doi: 10.1186/s12913-022-08595-x. PMID: 36289511; PMCID: PMC9608925.​

​​Skorpen CG, Salvesen KÅB, Palm Ø, Radtke M, Wallenius M. Svangerskapskomplikasjoner hos kvinner med systemisk lupus erythematosus [Pregnancy complications in women with systemic lupus erythematosus]. Tidsskr Nor Laegeforen. 2021 May 25;141(8). Norwegian. doi: 10.4045/tidsskr.20.0596. PMID: 34047174.​

 
 
 
 
 


Factors Associated With Time to Pregnancy in Women With Axial Spondyloarthritis: A Registry‐Based Multicenter Study - Ursin - 2021 - Arthritis Care & Research - Wiley Online Library)​​Sist oppdatert 27.06.2024