Logo

En ny samhandlingsmodell for helse og arbeid hos sykemeldte/AAP mottakere

Samsnakk

Redusert arbeidsevne har ofte sammensatte årsaker hvor mange fagpersoner og instanser er involvert i oppfølgingen.
 
Systematisk samhandling mellom nøkkelpersoner i sykefraværsoppfølgingen i Norge fremstår som utilstrekkelig strukturert på individnivå. Vi ønsker derfor å utvikle en strukturert samhandlingsintervensjon mellom de ulike nøkkelpersonene med fokus på de vanligste sykmeldingsdiagnosene. Prosjektet bruker intervention mapping (IM) som metode. IM er en strukturert prosess og et verktøy for planlegging og utvikling av helsefremmende intervensjoner. Den omfatter både innhenting av kunnskap fra litteraturen og involvering av nøkkelpersoner i idédugnader og fokusgruppeintervju. Intervensjonen vi kommer fram til vil vi så piloteres.  


Utvikling og gjennomføring av kunnskapsbaserte arbeids- og velferdstjenester er ønsket fra flere hold og spesielt prosjekter som bidrar til kunnskap om virkningen av ulike innsatser og tiltak på arbeidsdeltakelse. Det mangler spesielt forskningsbasert kunnskap om hvordan man kan få til godt koordinerte tjenestetilbud mellom arbeids- og helsetjenestene som sikrer raskest mulig avklaring av helse og arbeidsevne på individnivå samt koordinerte tiltak på arbeidsplassen. Internasjonale studier har vist at styrket samarbeid mellom nøkkelpersoner i sykefraværsoppfølgingen er et fellestrekk i studier der man har oppnådd effekt på tilbakeføring i arbeid. Denne type intervensjoner har ikke vært gjort i Norge, og intervensjoner utviklet i andre land kan ikke automatisk overføres til norske forhold da man har en annen lovgivning og annen oppfølging.

I dette prosjektet ønsker vi å; 1) utvikle en ny strukturert samhandlingsmodell mellom de ulike aktørene i sykefraværs- og AAP oppfølgingen for pasienter med sammensatte helse- og livsutfordringer som har behov for koordinert tilbud fra arbeids- og helsetjeneste, og 2) pilotere den nye intervensjonen med utgangspunkt i et utvalg pasienter som mottar sykepenger eller AAP med hhv. muskelskjelett- og psykiske lidelser. Hvis piloteringen er vellykket vil det i neste omgang legge til rette for å gjennomføre en randomisert studie hvor effekten av den nye intervensjonen kan evalueres i et mer omfattende forskningsdesign.

Det mangler kunnskap om hvilke faktorer i samhandlingen mellom de ulike aktørene som fremmer eller motvirker tilbakeføring til arbeid. I dette prosjektet vil vi utvikle en strukturert samhandlingsmodell mellom de ulike aktørene i sykefraværs- og AAP oppfølgingen. Dette vil vi gjøre gjennom å involvere NAV, helsetjeneste, arbeidsgiver/arbeidstaker organisasjoner og brukererfaringer i en forskningsbasert strukturert planleggingsmodell (såkalt intervention mapping) som skal resultere i en omforent og koordinert intervensjon som er gjennomførbar i norsk kontekst. Vi forventer at vi gjennom denne prosessen også vil få belyst hvilke faktorer i samhandlingen mellom aktørene som fremmer eller motvirker tilbakeføring til arbeid.1) Utvikle en ny strukturert samhandlingsmodell som involverer den sykmeldte/AAP mottakeren, NAV-veileder, fastlege, arbeidsplass samt kontaktpersoner i spesialisthelsetjeneste og bedriftshelsetjeneste for pasienter med muskelskjelettplager eller vanlige psykiske lidelser.

2) Undersøke gjennomførbarheten av intervensjonene utviklet i delprosjekt 1.


  • Pasienter med muskelskjelettproblematikk eller vanlige psykiske lidelser
  • Sykmeldt eller mottar AAP (første året)
  • Helsearbeidere
  • Arbeidsgivere

Intervention mapping  

Intervention mapping er en interaktiv metode for å designe, implementere og evaluere en intervensjon. Metoden integrerer teori, erfaring og kunnskap i 6 steg. 

Les mer om metoden på:
 interventionmapping.com


illustrasjon av modellen til intervention mapping

Illustrasjon av modellen 

Gunn Hege Marchand,Leder FoU enhet for Helse og Arbeid i Midt-Norge/ Overlege ved tverrfaglig poliklinikk rygg-nakke-skulder, St. Olavs hospital/ Førsteamanuensis ved institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, NTNU. Andel av prosjektarbeidet: 20%


Sigmund Gismervik,Stipendiat ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU/ Overlege ved tverrfaglig poliklinikk rygg-nakke-skulder, St. Olavs hospital/ Rådgivende overlege NAV Trøndelag. Andel av prosjektarbeidet: 20%

Karen Walseth Hara, Stipendiat/universitetslektor ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU/Koordinerende rådgivende overlege NAV Rådgivningstjeneste Trøndelag/Overlege ved Nasjonal kompetansetjeneste for sammensatte lidelser, St Olavs Hospital. Andel av prosjektarbeidet 20%
 
Ina Løvås, Spesialfysioterapeut divisjon psykisk helsevern, St. Olavs hospital (Tiller DPS). Andel av prosjektarbeidet: 10%

Heidi Fossen, Seniorrådgiver, koordinator for forskning og utdanning i NAV Trøndelag. Andel av prosjektarbeidet: 10%

Chris Jensen, Leder for Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering, Rauland/ Førsteamanuensis ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU. Andel av prosjektarbeidet: 10%

Silje Lill Kaspersen, SINTEF Teknologi og samfunn, avdeling Helse. Andel av prosjektarbeidet: 10%

Solveig O. Ose, seniorforsker, SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse.

Referansegruppe som vil delta i mer overordnede diskusjoner:
- Lene Aasdahl, Post.doc ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU/Overlege ved Unicare Helsefort
- Marius Fimland, professor ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, NTNU
- Nils Fleten, Koordinerende overlege i NAV Troms og Førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø
- Astrid Woodhouse, Forsker, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU


Sist oppdatert 10.10.2022