Seminar om helse og arbeid 2024

illustrasjonslogo med teksten seminar

Foto: colourbox

Her vil de ulike foredragene komme til nedlasting når konferansen er over.

 

OPPDATERING FRA FORSKNINGSFRONTEN (resultater)

Å forutse langtidssykefravær: Hvilke faktorer predikerer langtidssykefravær hos dem med muskelskjelettlidelser?

Tarjei Langseth Rysstad,  fysioterapeut med phd og universitetslektor OsloMet

Tidlig avklaring i psykisk helsevern:(pdf)

MEET studien(pdf)

(Measuring the Effect of the Early assessment Team): protokoll og populasjon ved analyser av baseline data i en randomisert studie

Camilla Angelsen Kvestad, Psykiater og stipendiat

Ingvild R. Holte, psykiater og stipendiat

Katrine H. Holgersen, psykolog og førsteamanuensis NTNU

  Alle ved Nidelv DPS, St. Olavs hospital og IPH/IPS NTNU  

Fastlegers bruk av et strukturert samtaleverktøy fører til redusert sykefravær:(pdf) 

Resultater fra en randomisert studie publisert i Lancet eClinical

Cathrine Abrahamsen, fastlege og stipendiat ved UiO

 

Sykehusansattes erfaringer med bruk av et nytt elektronisk pasientjournal system: Kvantitative analyser av brukeropplevelse og selvrapportert helse 6 måneder etter innføring

Signe Lohmann-Lafrenz, overlege ved arbeidsmedisinsk avdeling, St. Olav og stipendiat i STUNTH, NTNU  

Sykehusansattes erfaringer med bruk av et nytt elektronisk pasientjournal system: Kvalitative analyse av brukeropplevelse og andre faktorer 6 måneder etter innføring

Eivind Sæthre, master i sosiologi og stipendiat i STUNTH, NTNU

7 års oppfølging av effekter etter arbeidsrettet rehabilitering på Hysnes

Lene Aasdahl, førsteamanuensis NTNU og FoU leder ved Unicare Helsefort  

INFORMASJON FRA HELSE MIDT-NORGE, HELSEDIREKTORATET OG NAV

Status på nasjonale tiltak for å styrke samarbeidet mellom NAV og helsetjenestene

Thomas Johansen, phd, seniorrådgiver i Helsedirektoratet  

Bedre dialog!

Status på digital informasjonsutveksling mellom NAV og helsetjenestene

  Marit Hermanssen, sjeflege i arbeids og velferdsdirektoratet  

Status for helse og arbeid i Midt-Norge (pdf)

 

Gunn Hege Marchand, phd og seniorrådgiver Helse Midt-Norge

PLENUMSDISKUSJON:

«Framtidens arbeidsrettede rehabilitering..?»

Hvor står vi og hvor går vi basert på Riksrevisjonens rapport om rehabilitering og signalene i Nasjonal Helse- og Samhandlingsplan?

Panel med representanter fra

AvDir, HDir, HMN, NTNU og en fastlege

Moderatorer: Karen Hara og Sigmund Gismervik

HELSE- OG VELFERDSTEKNOLOGI I ARBEIDSRETTET REHABILITERING

Teknologi i rehabilitering: Når fleksibilitet, kompetanse og resultater er viktig: Heldigital, tverrfaglig behandling for kroniske helseplager.(pdf)

Eirik Søfteland, phd og endokrinolog og Gerd Kvale, professor i klinisk psykologi UiB.

Begge tilknyttet «Helse i Hardanger»  

Teknologi i rehabilitering: «Erfaringer med bruk av VR i arbeidsrettet rehabilitering»

Anita Dyb Linge, FoU leiar Muritunet/ postdoc Høgskulen i Volda.  

Digitale søknader om ytelser i NAV: Variasjon i fullføringsgrad blant ulike pasientgrupper.

Solveig Ose, seniorforsker SINTEF og FoU enheten for helse og arbeid i Midt-Norge  

Videobasert samhandling med fastleger og NAV i pasientforløp for smerte- og utmattelse (Innovasjonsprosjekter)

Karen Walseth Hara, førsteamanuensis NTNU og koordinerende overlege i NAV

Kunnskapsspredning via video: Ferdige produkt og strategi for videre implementering via Helsenorge.no, NAVs kunnskapsbank og i RHF.  

Sigmund Gismervik, førsteamanuensis NTNU og leder av FoU enheten for helse og arbeid i Midt-Norge

Sist oppdatert 05.06.2024