Seksjons for helsefag og utdanning

Seksjon for helsefag og utdanning skal bidra til utvikling, rådgivning og oppgaveløsning innenfor områdene helsefaglig utdanning og kompetanse, kvalitet i sykepleietjenesten, etikk og brukermedvirkning.

Seksjon helsefag og utdanning har oppgaver med blant annet å organisere all praksis ved sykehuset, være i tett kontakt med utdanningsinstitusjoner, organisere utdanningsstillinger for ansatte i videreutdanning, ha et overordnet blikk på kompetansebehov i helsefagene og følge opp lokale, regionale og nasjonale vedtak innenfor utdanning og kompetanse i spesialisthelsetjenesten.

St. Olavs hospital som utdanningsarena

Utdanning av helsepersonell er en av spesialisthelsetjenestens fire kjerneoppgaver (Lov om spesialisthelsetjenesten § 3.8, 2001), og som integrert universitetssykehus er det naturlig av at utdanning er en oppgave med stort fokus. Vårt mål er at utdanning ved St. Olavs hospital skal være av høy kvalitet, forskningsbasert, praksisnær og i tråd med samfunnets behov. Som universitetssykehus skal vi utdanne helsepersonell med kompetanse til å utøve og utvikle kunnskapsbasert pasientbehandling og forebyggende helsearbeid for å tilby fremragende behandling.

Om deltakelse i undervisning og opplæring

De regionale helseforetakene skal sørge for at behovet for undervisning og opplæring av helsefaglige elever, lærlinger, studenter, turnuskandidater og spesialister dekkes innen helseregionen (Lov om spesialisthelsetjenesten § 3-5).

Utdanningsansvaret konkretiseres gjennom et årlig oppdragsdokument. Her forpliktes helseforetakene å gi tilbud om praksisstudier til et visst antall studenter. Praksisstudiene skal være av god kvalitet. I tillegg reguleres samarbeidet mellom St. Olavs hospital og utdanningsinstitusjonene med regionale og lokale samarbeidsavtaler og samarbeidsutvalg. St. Olav tilbyr hvert år ca. 1500 praksisperioder for bachelor- og videreutdanningsstudenter innen helse- og sosialfagene.

St. Olavs hospital er en viktig pådriver og samarbeidspartner med utdanningsinstitusjonene om utvikling av nye studieprogram (videre- og masterutdanninger), som sørger for å dekke spesialisthelsetjenestens nåværende og framtidige behov for kompetanse.

Kontakt

Grete Samstad
Helsefaglig sjef, spesialsykepleier, MSc
grete.samstad@stolav.no
958 27 197

Ida Marie Juul
Helsefaglig rådgiver, sykepleier, MSc
ida.marie.juul@stolav.no
906 28 134

Therese Svendsen
Helsefaglig rådgiver, spesialsykepleier, MSc
therese.svendsen@stolav.no
907 96 373

Inger Elise Opheim Moljord
Helsefaglig rådgiver, spesialsykepleier, Ph.d.
inger.elise.opheim.moljord@stolav.no
473 36 900

Silje Haugum
Helsefaglig rådgiver, AMK-sykepleier, MSc
Silje.Haugum@stolav.no
402 18 448