Organisasjonsavdelingens oppgaver

Organisasjonsavdelingens ansvarsområder: Utarbeidelse, implementering og vedlikehold av en enhetlig og livsfaseorientert lønns- og personalpolitikk Ivareta forhandlingsfunksjonen ved lønns- og arbeidsvilkår på overordnet nivå i St. Olavs Hospital Rådgivning og avklaringer innenfor arbeidsrettslige spørsmål ved St. Olavs Hospital Ivareta helseforetakets overordnede arbeidsgiveransvar innenfor helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS) Utvikle og vedlikeholde helseforetakets kompetanse innen organisasjonsutvikling (OU).

Sist oppdatert 20.09.2017