Behandling

Brukerstyrt plass

Brukerstyrt plass innen psykisk helsevern betyr at innleggelse i døgnenhet skjer på initiativ fra pasienten selv, som del av en pågående behandling i spesialisthelsetjenesten.

Brukerstyrt plass på Nidaros DPS

Brukerstyrt plass er et tiltak for pasienter med psykose- eller bipolar diagnose, og som eventuelt har rusproblem eller andre tilleggsproblem. I tillegg har de oppfølging fra kommune og/- eller spesialisthelsetjeneste.  Alle må kunne samtykke, ta initiativ til innleggelser selv og være inneforstått med funksjonen til Brukerstyrt plass.

Rehabiliteringsseksjonen vil til enhver tid ha 2 senger avsatt til Brukerstyrt Plass. 

Avdeling Nidaros DPS
En bygning med parkeringsplass

Du har mest erfaring med egen lidelse og dine behov. Ved at du kommer raskt og enkelt i kontakt med hjelpeapparatet, kan vi redusere forverring av symptomer og bidra til raskere bedring av din psykiske lidelser.

Det er behandlende sykehus som avgjør om din tilstand kan egne seg for behandling i brukerstyrt plass.

Før

Når du får tilbud om brukerstyrt plass, inngår du en skriftlig avtale med behandlingsenheten. Denne avtalen bør inneholde hva behandlingsenheten kan tilby, og hvilke forventninger du som pasient har til innleggelsen. Den bør også si noe om varighet av innleggelse og rammer for oppholdet. Pasienter som legges inn på brukerstyrt plass bør ta med seg toalettartikler, klær og eventuelt annet nødvendig for en kortvarig innleggelse. 

Under

Når du er innlagt vil du få støtte og struktur i hverdagslige gjøremål for å fungere i hverdagen. Du blir en del av fellesskapet i avdelingen, med andre innlagte og personalet.


For å Brukerstyrt plass er det viktig at du:

• Kan samarbeide med personalet på Nidaros DPS.

• Kan være på ei åpen avdeling.

• Er rusfri under oppholdet.


Etter

Etter utskrivelse fra brukerstyrt plass, fortsetter behandling og oppfølging som før innleggelsen.

Det må gå to uker mellom oppholdene på Brukerstyrt plass og eventuelle andre innleggelser på Østmarka eller akuttpost.

Kontakt

Nidaros DPS, Døgnenheter

Kontakt Nidaros DPS, Døgnenheter

Oppmøtested

Østmarkveien 49, Lade, 7040 Trondheim