Rehabilitering covid-19

Flere som har gjennomgått covid-19 sykdom opplever plager som utmattelse, muskelsvakhet, kognitive problemer, angst og respirasjonsbesvær. Dette kan man oppleve både etter milde og alvorlige forløp av covid-19 sykdom. For noen påvirker plagene livskvaliteten i betydelig grad. Pasienter som sliter med komplekse og sammensatte plager i mer enn 12 uker etter symptomdebut kan få et tverrfaglig utredningstilbud ved en regional senfølgeklinikk.

Bilde av et koronavirus.

Noen av plagene som kan oppleves er utmattelse, hodepine, muskelsvakhet, smerter i muskler og ledd, pustevansker, press i brystet, søvnvansker, nedsatt/endret smak- og luktesans, angst og depresjon. Dersom slike (eller andre) plager vedvarer over 12 uker, og plagene samtidig begrenser pasienten i hverdagen (jobb, skole, fritid), er det riktig å vurdere om det er behov for videre utredning og rehabilitering. 

Rehabiliteringstilbud i Helse Midt-Norge

Det vil være stort spenn i alvorlighetsgrad av plager, og i hvor stor grad hverdagslivet til den enkelte pasient er påvirket, og dette vil være med på å avgjøre valg av behandlingsalternativ. Både kommunale tilbud, tilbud ved sykehus og tilbud ved private rehabiliteringsinstitusjoner, kan være aktuelle. Noen rehabiliteringstilbud er døgnbaserte, mens andre er polikliniske. De fleste krever henvisning fra lege, mens noen er lavterskeltilbud hvor henvisning ikke behøves. 

Pasienten kan enten selv ta kontakt med regional vurderingsenhet (RVE) for informasjon om rehabiliteringstilbudene (rehabiliteringstelefonen 800 300 61) eller bestille time hos fastlege.

Helsedirektoratet definerer at «pasienter som får langvarige, komplekse og sammensatte symptomer etter akuttforløpet med covid-19», skal ha et tilbud for utredning og diagnostisering ved regionale senfølgeklinikker. Helsedirektoratet har laget både en nasjonal plan og egen veileder om rehabilitering etter covid-19.

 

 


 • Henvisningen skal merkes «Tverrfaglig senfølgeklinikk covid-19».
 • St. Olavs hospital - Fysikalsk medisin og rehabilitering – Herid 92163 - Adresseregisteret (nhn.no) ​
 • Pasientens navn, fødselsnummer, korrekt adresse og telefonnummer, navn og telefonnummer til nærmeste pårørende.
 • Legens navn, adresse og telefonnummer.
 • Sosiale forhold.
 • Tidligere sykdommer.
 • Aktuelle sykehistorie (plagenes debut og hvordan det påvirker daglig funksjon, både i skole- og arbeidssammenheng og på fritiden).
 • Det skal ikke foreligge andre, mer sannsynlige diagnoser, som kan forklare symptomene. Viktig at akuttmedisinske forhold er avklart/utelukket.
 • Resultatet av supplerende undersøkelser, og kort oppsummering av tidligere spesialistvurderinger og behandlingsforsøk for aktuelle plager.
  • Pasientene bør ved henvisningstidspunkt være utredet med aktuell bildediagnostikk, spirometri/oksymetri, EKG, blodprøvestatus med CRP, SR, leukocytter, trombocytter, ferritin, Hb, differensialtelling, stoffskifte, kreatinin, elektrolytter og vitaminer.

Koordinerende enhet i kommunen pasienten bor i kan gi mer utfyllende informasjon om kommunale rehabiliteringstilbud.
Trondheim kommune friskliv og mestring

 • Meråker kurbad
 • Muritunet
 • Namdal Rehabilitering
 • Selli Rehabiliteringssenter
 • Treningsklinikken
 • Unicare Røros
Sist oppdatert 25.05.2023