Diagnose

Poliklinisk behandling av Bipolare lidelser

Bipolar lidelse er en tilstand der du har episoder med depresjon og episoder med hypomani eller mani. Diagnose stilles ved gjennomgang av symptomer, sykehistorie og skjemabasert intervju. Behandling består primært av etablering av stemningsstabiliserende medisinering, etablering av regelmessige døgnrytme og søvn, samt individuell eller gruppebasert psykoedukasjon (strukturert opplæring om sykdommen).

Utredning

Før du møter til første time vil du få tilsendt et skjema med bakgrunnsopplysninger som skal medbringes ferdig utfylt. Oppdatert medikamentliste for de medisinene du bruker nå, samt oversikt over medisiner for psykisk sykdom som du har brukt tidligere, er viktig. Det er også nyttig hvis du har epikriser eller andre uttalelser fra helsepersonell du har vært i kontakt med tidligere. Det kan også være nyttig å tenke over hvilke av dine symptomer som kommer i episoder eller er vedvarende.

Behandling

Ved første time vil du bli møtt av en psykolog eller psykiater som i samarbeid med deg vil gjennomføre en utredning av dine symptomer og fokuset vil ligge på det vi kaller affektive episoder/stemningssvingninger. Dette gjøres ved hjelp av strukturerte samtaler med fokus på bakgrunn, sykdomshistorie/symptomer og skjemabasert intervju. Av og til er det nyttig at vi får snakke med en pårørende som kjenner deg godt slik at vi får et helhetlig og mest mulig objektiv bilde når vi skal vurdere årsak til symptomene. En utredning tar mellom 1-3 samtaler som hver varer ca. 45-60 minutter. Hvis det blir stilt diagnosen bipolar lidelse vil det deretter individuelt vurderes hvilke behandlingstiltak som er aktuelle.

 

Kurset går over 2 timer med 11 ukentlige møter med oppstart i september og i januar. Målet med kurset er å lære om både symptomer og håndtering av disse, samt undervisning om relevante tema som søvn, livsførsel, stressmestring, fysisk helse og svangerskap, m.m. I løpet av kurset vil man også lage en forebyggingsplan som kan være nyttig etter at kurset er avsluttet.
For pasienter som av ulike årsaker ikke ønsker seg kurs i grupper kan vi tilby en individuell kurspakke som går over 2-3 timer.

Andre behandlere eller fastlege kan også henvise til kurs hvis diagnosen har blitt stilt andre steder enn på Bipolarklinikken.

Bipolarteamet har følgende arbeidsoppgaver: 1) Utredning i forhold til bipolar lidelse. 2) Kurs for mennesker med bipolar lidelse. 3) Individuell opplæring om bipolar lidelse med vekt på tiltak for å forebygge nye sykdomsepisoder. 4) Oppstart eller ny vurdering av forebyggende medikamentell behandling for bipolar lidelse.

Oppfølging

Bipolar lidelse er som oftest en livslang tilstand der målet er å redusere hyppigheten, intensiteten og varigheten av nye sykdomsepisoder. De viktigste tiltakene en kan gjøre selv for å forebygge nye sykdomsepisoder er stabil døgnrytme og søvn, regelmessig fysisk aktivitet, redusere alkoholinntak og bruke stemningsstabiliserende medisinering.

Bipolarklinikken gir råd om medisinering eller starter opp medisinering, som deretter vil følges opp videre av fastlege.

Der det er andre behandlingstrengende tilstander enn bipolar lidelse, vil det bli sendt henvisning til DPS der det vurderes som nyttig.

Kontakt

Østmarka Bipolarpoliklinikk

Kontakt Bipolarpoliklinikk

Oppmøtested

Østmarkveien 41
7040 TRONDHEIM

 

En gruppe hus og trær ved vannet

Østmarka