Diagnose

Rehabilitering av barn og ungdom med moderat til alvorlig ervervet hjerneskade

Ervervet hjerneskade hos barn og ungdom skyldes som oftest trafikkulykker, fallulykker og ulykker i forbindelse med sport og fritid. De kan også være medfødte eller oppstå ved sykdom. Ingen barn med ervervet hjerneskade er like, og hver pasient må få et skreddersydd rehabiliteringsopplegg.

Hjerneskade kan oppstå på flere måter:

 • Hjernevevet kan bli skadet på grunn av knusing eller indre blødninger, for eksempel ved direkte slag mot hodet.
 • Ved en nærdrukningsulykke kan hjernen bli utsatt for oksygenmangel.
 • Også sykdommer kan gi hjerneskade, for eksempel hvis det oppstår alvorlige infeksjoner eller svulster i hjernen.

Regionfunksjon

Hos barn og unge ser vi sjelden hjerneblødning og blodpropper i hjernen. I den grad det forekommer, skyldes det gjerne medfødte misdannelser i blodårene i hjernen.

St. Olavs hospital har regionfunksjon for barn og ungdom med moderat til alvorlig ervervet hjerneskade og kreft i hjernen. Pasientene kommer som oftest til sykehuset akutt, via legevakt, lokalsykehus eller ambulansetjeneste. De aller fleste barn og ungdommer blir lagt inn ved Barn intensiv eller Avdeling for kreft og blodsykdommer ved Barne- og ungdomsklinikken. 

Ungdommer med ervervet hjerneskade over 16 år kan i noen tilfeller bli lagt inn ved Hovedintensiv eller Nevrointensiv (for voksne), men skal i all hovedsak følges opp av tverrfaglig team ved Barne- og ungdomsklinikken. Unntak er noen pasienter mellom 13-18 år med ervervet traumatisk hjerneskade som blir overflyttet for rehabilitering ved Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Lian, avdeling for ervervet hjerneskade. Avdelingen er en rehabiliteringsavdeling ved St. Olavs hospital for voksne pasienter.

Henvisning og vurdering

Det er som regel Ambulansetjenesten, legevakt eller AMK som henviser denne pasientgruppen, og de blir henvist direkte til intensivavdelingen.

Utredning

Akutt-/intensivfasen

I denne fasen blir barnet innlagt ved et universitetssykehus. For pasienter i Midt-Norge er det St. Olavs hospital.  

Hvis det er skader som er årsak til hjerneskaden er det viktig å få gjort utredning av skadens omfang. Hvor alvorlig en ervervet hjerneskade er blir vurdert på skadetidspunktet ut fra hvor lenge barnet er bevisstløst og hvor mye han eller hun husker av tiden før og etter skaden. Det er vanlig å anta at jo lengre tid barnet er i bevisstløs tilstand, desto alvorligere er skaden og følgevirkningene. Denne sammenhengen kan være riktig, men det kan også oppstå hjerneskade etter en ulykke selv om barnet ikke har vært bevisstløst. En alvorlig hjerneskade som resultat av en hjernesvulst/kreft i hjernen behøver verken gi bevisstløshet eller hukommelsestap.


Den vanligste undersøkelsen er MR-undersøkelse av hodet, CT-røntgen av hodet og eventuelt EEG. 

Andre undersøkelser er avhengig av årsaken til ervervet hjerneskade.

Det er viktig å komme raskt i gang med rehabiliteringsprosessen slik at vi allerede i intensivfasen trekker inn tverrfaglig personell som utreder, vurderer og iverksetter rehabiliteringstiltak. Ofte går utredning og behandling/rehabilitering hånd i hånd da tilstanden til barnet endrer seg gjennom behandlingsforløpet.

Barne- og ungdomsklinikken har koordinator for barn og ungdom med ervervet hjerneskade og for barn med kreft. Koordinatoren har ansvar for å sikre godt samarbeid mellom alle faggrupper som møter pasienten, både i sykehuset og i hjemkommunen, inkludert skole/barnehage.

På sykehuset oppretter vi et tverrfaglig team som består av de fagpersonene som arbeider med barnet eller ungdommen. Fagpersonene møtes jevnlig og har ansvar for barnets rehabiliteringsplan. Det er sjelden at alle fagpersonene blir koblet direkte inn i arbeid med pasienten med en gang, men de fleste vil møte pasienten i ulike faser av pasientforløpet. 

Deltagere i tverrfaglig team som ofte deltar i utredning og behandling: 
 • Barnelege / Barnenevrolog
 • Koordinator (spesialsykepleier)
 • Nevropsykolog
 • Fysioterapeut
 • Ergoterapeut
 • Logoped
 • Barnepsykiater eller psykologspesialist
 • Spesialpedagog
 • Sosionom
 • Spesialsykepleier


Etter akutt/intensiv fasen 

Etter akutt-/intensivfasen overflytter vi pasienten til en sengepost ved Barne- og ungdomsklinikken. For ungdommer i alderen 16 - 18 år kan det være aktuelt å bli overflyttet til Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, avdeling for ervervet hjerneskade, Lian for videre rehabilitering. 

En del av den tverrfaglige utredningen kan være å kartlegge barnets funksjon før sykdommen eller skaden oppsto gjennom kontakt med fastlege, helsesøster, skole og/eller barnehage. Foresatte skal avgi samtykke når sykehuset skal ta kontakt med kommunale instanser.  

Statped (Statlig pedagogisk tjeneste) er en del av opplæringstjenesten og bistår kommuner med å tilrettelegge opplæring i hjemmet, barnehage og skole ved behov. Det blir vurdert individuelt om Statped skal inngå som en del av det tverrfaglige teamet. 

Etter opphold ved sengepost ved Barne- og ungdomsklinikken eller Avdeling for fysikalsk medisin, vil barn og unge med ervervet hjerneskade fra andre fylker enn kommunene som St. Olav har ansvaret for, bli overflyttet til sitt lokalsykehus. Hvor lenge barnet/ungdommen må være innlagt ved St. Olavs hospital eller lokalsykehus vil variere, avhengig av skadens omfang og behov for rehabilitering.

Behandling

Eksempel på rehabiliteringstiltak i sykehuset ved ervervet hjerneskade: 
 • Observasjon og overvåking 
 • Bevissthetstilstand
 • Sanser 
 • Skjerming (noen pasienter kan bli overfølsomme mot f.eks. støy, lys og lyd og må skjermes fra slik påvirkning)
 • Smertebehandling
 • Trening på aktiviteter i dagliglivet

Hver enkelt pasient får et tilpasset rehabiliteringsforløp med hensyn til hvilke funksjoner og ferdigheter han/hun har behov for å trene på, eller hvordan hverdagen kan bli tilpasset på best mulig måte. 

For å kunne ivareta barnet/ungdommen, både i sykehus og hjemme, kreves det i mange tilfeller innsats fra flere ulike fagpersoner over tid. Det er viktig å informere kommunalt hjelpeapparat tidlig slik at de kan forberede for eksempel barnehage, skole, lokal fysioterapeut og ergoterapeut på å ta imot et barn eller en ungdom som har spesielle behov for tilrettelegging. Det blir arrangert samarbeidsmøte med kommunen før pasienten blir skrevet ut til hjemmet. Ulike fagpersoner i kommunen skal da overta rehabiliteringsarbeidet og tilrettelegge i hjemmet, barnehage, skole, fritid m.m. hvis det er behov for det.

Dersom barnet/ungdommen har behov for at flere faggrupper samarbeider om rehabiliteringen, kan det tverrfaglige teamet ved sykehuset samarbeide med og veilede kommunen. Det tverrfaglige samarbeidet i kommunen blir ofte organisert i form av en ansvarsgruppe med koordinator/kontaktperson. Det er et frivilling tilbud, og foresatte og pasient har rett til medbestemmelse. Det tverrfaglige arbeidet kan skrives inn i en individuell plan. Her beskriver teamet hvem som gjør hva, og de ulike målene pasienten og teamet skal samarbeide om å nå. 

Les mer om individuell plan og koordinator her (helsenorge.no)

Oppfølging

For pasienter som tilhører enten Helse Nord-Trøndelag eller Helse Møre og Romsdal, blir oppfølgingen i stor grad overtatt av lokalsykehuset. Enten ved barneavdeling eller av Habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU). 

Som nevnt innledningsvis er det ikke alltid konsekvensene av skaden er synlige med en gang, men blir tydeligere etter hvert som barnet/ungdommen vokser og utvikler seg. 
St. Olavs hospital har derfor et oppfølgingsprogram som strekker seg over et minimum av 4-5 år etter at skaden inntraff. Barn og ungdom med kreft blir som regel fulgt opp over lengre tid på grunn av risiko for seneffekter av sykdom og kreftbehandling. Barnet/ungdommen vil da ha jevnlige kontroller hos lege og tverrfaglig team som vurderer om det er behov for endringer i rehabiliteringsopplegget.

Utfordringer for familien

Når et barn eller en ungdom får en moderat til alvorlig hjerneskade, kan det skape ulike små og store utfordringer for foreldre og søsken. Helsepersonell har et ansvar for å hjelpe og ivareta familiens behov for å mestre situasjonen, inkludert søsken. 
Avdelingene samarbeider tett med Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk (BUP) som deltar i det tverrfaglige teamet. 

Informasjon og kunnskap er ofte viktige kilder til mestring. Det er mye informasjonsmateriell tilgjengelig og det kan være mye å sette seg inn i for foreldre/foresatte. Både om behovene til barnet/ungdommen, få oversikt over ulike lover og rettigheter som inntrer og ikke minst om hvordan hjelpeapparatet er organisert. Sosionomen har en viktig funksjon med tanke på dette så vi anbefaler at familien tar i mot denne kontakten. Vi har ellers samlet aktuelle lenker til annen informasjon på denne siden.

Kontakt

Kvinne-barn-senteret Barn intensiv

Kontakt Barn intensiv

Oppmøtested

2. etasje i Kvinne-barn-senteret.
Bruk hovedinngangen og følg skilt til riktig heis eller trapp.
Du finner oss til venstre for heisen eller trappa.

Besøkstider

 • I dag DØGNÅPEN
 • Mandag DØGNÅPEN
 • Tirsdag DØGNÅPEN
 • Onsdag DØGNÅPEN
 • Torsdag DØGNÅPEN
 • Fredag DØGNÅPEN
 • Lørdag DØGNÅPEN
 • Søndag DØGNÅPEN

Kvinne-barn-senteret

Olav Kyrres gate 11

7006 Trondheim

Transport

Mange reiser til eller fra sykehuset med offentlig transport. Det er mulig å ta seg frem til de fleste avdelinger ved St. Olavs hospital med buss, og noen steder med tog. Her finner du beskrivelse av transporttilbud og lenker inn dit.

For St. Olavs hospital på Øya gjelder dette:
 

Tog

Nærmeste holdeplass for toget er Marienborg stasjon. Det er kort gangavstand til sykehuset på Øya. Det går også buss mellom Øya og Trondheim Sentralstasjon.
 

Flybuss

Værnesekspressen stopper ved Studentersamfundet på vei til og fra flyplassen. Det er ca 35 km fra Trondheim sentrum og til flyplassen.
 

Bussforbindelser regionalt og lokalt

For de fleste lokale bussene er Studentersamfundet i Elgeseter gate nærmeste holdeplass til sykehuset på Øya. Dette gjelder også regionbussene.

Merk: noen bussruter også går innom St. Olav på Øya. 

Se nettsidene til AtB for flere detaljer om busstilbudet til St. Olavs hospital

Bus - Local and the surrounding districts

The best way to plan your travel is to visite the website of AtB and use the "Reiseplanlegger" (planner):
https://www.atb.no/ 

Bus - Airport

Flybussen: http://www.flybussen.no/en 
Værnesekspressen:
http://vaernesekspressen.no/index.php/vaernes_eng/rutetider/avganger

Train

Marienborg is the nearest train station to the hospital at Øya:
https://www.nsb.no/reisemal/stasjoner/marienborg-stasjon 

There is local bus service to and from the Trondheim Central Station:
https://www.nsb.no/reisemal/stasjoner/trondheim-s 

Praktisk informasjon

Sykehusapotekene i Midt-Norge har avdelinger flere steder i Midt-Norge. I Trondheim finner du apoteket i 1. etasje i Kunnskapssenteret på Øya:

Kart over Øya, Trondheim, med Sykehusapoteket markert.

Åpne kart i eget vindu (Google Maps)

 

Mer informasjon om Sykehusapotekene i Midt-Norge: https://sykehusapoteket.no/steder/sykehusapoteket-i-trondheim​

 

Note: Not all departments at St. Olav have the service to call you back, except for some outpatient clinics and laboratories.

What is callback?

Callback means that the telephone service is open to the public 24 hours so that you can give your message regardless of opening hours.

Remember personal identity number before calling

Please have your personal number - 6 or 11 figures - ready before calling. This will be of great help when we call you back.

If you are calling on behalf of others, for example children, the child's personal number must be entered.

Payment for not meeting

Note that cancellation must be made at least 24 hours before the appointment. Cancellation later than 24 hours before the appointment causes a fee of NOK 640 (in 2016)

There are several places to eat in the hospital.

"Mat og cafe" of St. Olavs Hospital offers a variety of food in the centers at Øya, at Lian and in the local hospitals in Røros and Orkdal.

"SiT" on behalf of the NTNU, runs cafes at Øya helsehus and in the Medisnteksniske senter.

There are also a cafe in the Rusklinikken in Klostergata 48.

​Read more: Mat og cafe

Kiosker:

 

Butikker:

 • Bunnpris storbutikk ligger i Elgesetergate 18
 • Coop Prix  ligger i ​Klostergata 46

 

Blomster:

Kioskene på Øya-området selger friske blomster.

 

Frisør:

​​​Den private frisørsalongen ligger i Gastrosenteret.
Telefon: 72 82 54 14

Vi har flere spisesteder på sykehuset.

Oversikt over alle våre spisesteder med åpningstider

Spisestedene i Øya helsehus og i MTFS drives av SiT

 • Det finnes spisested i lokalene til Klinikk for rus og avhengighetsmedisin i Klostergata. 

Pasienthotellet Hotell St. Olav ligger på Øya i Trondheim ​og driftes av Compass Group.


Les mer om pasienthotellet

Opening hours:
 • Monday - Friday: 09:00 - 19:00
 • Saturday: 1000 - 1400

Phone 73 86 42 00

Read more about the Pharmacy

Shops within the Hospital area at Øya:

 • Bunnpris, located in Elgesetergate 18
 • Coop Prix in Klostergata 46

​​ 

Skolen i Barne- og ungdomsklinikken drives av Trondheim kommune.
Skolen er plassert i Kvinne-barn-senterets 1. etasje, i østfløya.
Hvis du kommer utenfra, kan du benytte hovedinngangen og følge skiltene.

For å finne ut mer om skolen er det lurt å se på nettsiden www.trondheim.kommune.no/stolavskolen


Hvis du vil kontakte lærere og elever, kan du sende e-post til:
skolen-st-olav.postmottak@trondheim.kommune.no

Skolen har telefon 72 57 47 47

Skolens lærere underviser også elever i videregående skole som er innlagt i hele sykehuset.
Lærerne som underviser videregående elever, har telefonnummer 72 57 50 31.

Merk: Ikke alle avdelinger har callback, men noen enheter har tilbudet om å ringe deg tilbake.  

Mer informasjon om hvordan callback fungerer og hvordan du enklest får hjelp av oss på telefon

St. Olavs Hospital offers a free wireless guest network called HMNGuest. The guest network is available at all hospital locations throughout the region.

 • Connect to your wireless network HMNGuest
 • Open your browser and follow the instructions
 • You will receive a password by SMS and then you can use guest network online
 • Passwords are valid for one week at a time. Passwords can be sent to any mobile phone with a Norwegian mobil number