Undersøkelse

Senfølgeutredning etter covid-19

Flere som har gjennomgått covid-19 sykdom opplever plager som utmattelse, muskelsvakhet, kognitive problemer, angst og respirasjonsbesvær. Dette kan man oppleve både etter milde og alvorlige forløp av covid-19 sykdom. For noen påvirker plagene livskvaliteten i betydelig grad. Pasienter som sliter med komplekse og sammensatte plager i mer enn 12 uker etter symptomdebut kan få et tverrfaglig utredningstilbud ved en poliklinisk senfølgeklinikk.

Målgruppe

 • Pasienter med vedvarende, komplekse og sammensatte symptomer etter covid-19, hvor symptomene har vart i mer enn 12 uker etter symptomdebut. Henvisning på tidligere tidspunkt kan vurderes ved uttalte symptomer/stor funksjonsnedsettelse.
 • Pasienter med behov for spesialisert tilbud utover det som de lokale helseforetakene tilbyr.
 • Pasienter hvor senplager etter covid-19 medfører at pasienten ikke kan være i jobb eller utdanning, og har et klart redusert aktivitets- og deltakelsesnivå sammenliknet med før covid-19.
 • Tilbudene ved poliklinisk senfølgeklinikk omfatter voksne.


Henvisning og vurdering

Både primær- og spesialisthelsetjenesten kan henvise til senfølgeklinikkene. Pasienter som ikke faller under senfølgeklinikkenes oppdrag, viderehenvises til annet tilbud.

 • Henvisningen skal merkes «senfølgeklinikk covid-19».
 • St. Olavs hospital - Rehabiliteringsklinikken – Herid 92163
 • Pasientens navn, fødselsnummer, korrekt adresse og telefonnummer, navn og telefonnummer til nærmeste pårørende.
 • Legens navn, adresse og telefonnummer.
 • Sosiale forhold.
 • Tidligere sykdommer.
 • Aktuelle sykehistorie (plagenes debut og hvordan det påvirker daglig funksjon, både i skole- og arbeidssammenheng og på fritiden).
 • Det skal ikke foreligge andre, mer sannsynlige diagnoser, som kan forklare symptomene. Viktig at akuttmedisinske forhold er avklart/utelukket.
 • Resultatet av supplerende undersøkelser, og kort oppsummering av tidligere spesialistvurderinger og behandlingsforsøk for aktuelle plager.
  • Pasientene bør ved henvisningstidspunkt være utredet med aktuell bildediagnostikk, spirometri/oksymetri, EKG, blodprøvestatus med CRP, SR, leukocytter, trombocytter, ferritin, Hb, differensialtelling, stoffskifte, kreatinin, elektrolytter og vitaminer.

 

Før

Før du blir undersøkt kan det hende vi ber deg om å fylle ut noen spørreskjemaer for å kartlegge situasjonen din. Det er frivillig om du vil fylle dem ut.

Under

Du kommer først til en poliklinisk undersøkelse der en spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering møter deg. Da gjør vi en medisinsk vurdering av tilstanden din og vi avgjør sammen med deg hvordan du skal følges opp videre.

Etter undersøkelsen er det tre muligheter videre:

 • Hvis det er uavklarte medisinske spørsmål, vil du bli utredet videre av spesialister. Når du er ferdig utredet kan du få tilbud om behandling ved sykehus eller en privat rehabiliteringsinstitusjon derom du fortsatt har behov for det.

 • Hvis din medisinske tilstand er avklart, blir du vurdert av et rehabiliteringsteam. Da kartlegger vi behov dine for videre behandling. Det kan være en innleggelse, eller et poliklinisk tilbud ved sykehus eller i privat rehabiliteringsinstitusjon.

 • Hvis det ikke er behov for verken ytterligere utredning eller kartlegging vil vi kunne henvise deg til et poliklinisk behandlingstilbud ved sykehus, en privat rehabiliteringsinstitusjon eller til kommunalt tilbud.

 

g_f0e3cc32_d917_4335_a544_f9ed992c8df5

Etter

Når du er ferdig utredet vil vi i samarbeid med deg lage en plan for videre behandling. Dette kan foregå ved sykehus, privat rehabiliteringsinstitusjon eller i din hjemkommune.

Vi sender epikrise til den som henviste deg. Du kan kontakte oss i etterkant hvis du har behov for det.


 

Rehabilitering etter covid-19

Her finner du informasjon om rehabiliteringsprosessen etter covid-19.
Les mer her.
Bilde av et koronavirus

Kontakt

Vådanvegen 39, Lian Senfølgeklinikk covid-19

Kontakt Senfølgeklinikk covid-19
Mandag til fredag fra 0830-1130 og 1300-1530

Oppmøtested

Henved deg i resepsjonen i 1 etg.

Sansehagen ved Vådanvegen 39

Vådanvegen 39, Lian

Vådanvegen 39

7024 Trondheim

Transport

For å komme til avdelingene som holder til på Lian, tar du buss nr. 11 fra Kongens gt K1 i sentrum, og går av på holdeplass Dalgård. 
Derfra må du gå til fots opp Vådanvegen, ca 10 minutters gange.

For de som kjører egen bil, der det en stor parkeringsplass bak hovedbygget for de som skal til avdeling for ervervet hjerneskade eller Habiliteringstjenesten for Barn og unge. De som skal til BUP Lian må parkere øverts på området ovenfor bygningsmassen der.