Behandling, Short Term Assessment of Risk and Treatability, Adolescent version

START AV

START AV er en risikovurdering av atferd av barn og ungdom 12-18 år. Den er utarbeidet for å kartlegge risiko og behandlingsmuligheter, og er egnet til planlegging av tiltak for deg som kan ha behov for dette. START AV vurderer bl.a. risiko for vold, selvmordsfare, selvskading, dårlig ivaretakelse av seg selv, fravær/rømming og rusmiddelbruk.

START AV er en forkortelse for "Short Term Assessment of Risk and Treatability, Adolescent version", som på norsk blir "Kort-tids vurdering av risiko og behandlingsmuligheter, ungdomsversjonen".

Med Short Term (korttid) menes forhold som hovedsakelig strekker seg 3 mnd. bakover og fremover i tid. Vurderingsmetoden er beregnet for barn og ungdom i alderen 12 - 18 år. Den kan også brukes på barn under 12 år, men krever da tilpasninger i den enkelte sak.

Kartleggingsverktøyet og metodikken er tilpasset norske forhold i samarbeid med BUP-klinikk og Kompetansesenteret for rett-, fengsels- og sikkerhetspsykiatri i perioden 2010 - 2015.

Barn og ungdom som skal vurderes ved hjelp av denne vurderingen må ha begrunnet bekymring fra minst en fagperson for risiko på bekymringsfull atferd innen ett eller flere av risikoområdene som beskrives i START AV:

  • Vold (herunder enhver aktuell, forsøk eller trussel om skade på andre).
  • Selvskade (herunder enhver atferd som innebærer målrettet skade på egen kropp uten åpenbar suicidal intensjon).
  • Selvmordsfare (herunder selvskadeatferd hvor det fremkommer (eksplisitt eller implisitt) intensjon om å dø)).
  • Rømming/uteblivelse.
  • Rusmiddelbruk (dvs. bruk av illegale rusmidler, alkoholmisbruk, misbruk av medisiner (reseptbelagte og andre)).
  • Forfall: Grov neglisjering av personlig velvære (herunder diett, bolig, klær, helse, hygiene, sosialt, arbeid/skole).
  • Å bli offer (som aggresjon mot personen, seksuell utnyttelse, annen utnyttelse).

Før

Alle deltakere (deg selv, fastlege/henviser, foresatte, lærer, evt. andre) får tilsendt et skjema som heter "Leddbeskrivelser". Dette skjemaet inneholder 23 ledd/tema der hvert ledd (eks. sosiale ferdigheter, relasjoner, forhold til omsorgspersoner m.m.) beskriver både styrker og sårbarheter hos deg. Under hvert ledd står det skrevet eksempler på hvordan du kan oppleve situasjonen akkurat nå. Du markerer det som passer best.

Det er viktig at dette gjøres før vurderingsmøtet tar sted, og at det fylles ut av deltakerne hver for seg.

Under

Vurderingsmøtet ledes at den som har sendt ut skjemaene. På dette møtet vil vi i fellesskap gradere styrker og sårbarheter i Lav - Moderat - Høy kategorier. På bakgrunn av dette vil risikoen for uønsket atferd bedømmes.

Det er ikke uvanlig at en ungdom har ulik grad av styrke og sårbarhet på forskjellige arenaer, som for eksempel hjem og skole.

Etter

Etter vurderingsmøtet vil den som er ansvarlig for vurderingen lage et forslag til konklusjon og legge dette frem i et nytt møte for de som deltok på vurderingsmøtet. På denne måten vil karleggingen kvalitetssikres av de som kjenner deg best. Det viktigste er å finne hvilke hjelpetiltak som bør iverksettes for å minske risiko for problemer. Dette innebefatter på hvilke områder og under hvilke omstendigheter risikoen er tydeligst. Samtidig velges hvilke faktorer som bør være i fokus nå og i oversiktlig tid fremover. Når dette er valgt, beskrives hensiktsmessige tiltak til hvert enkelt fokusområde og ansvaret for tiltakene fordeles. På denne måten vil vurderingen ligge til grunn for samarbeid med omsorgspersoner og de ulike etater som er involvert rundt deg.

Noen ganger kan det være hensiktsmessig å foreta en ny vurdering etter noen måneder.

Kontakt

Klostergata 46 Avdeling for barne- og ungdomspsykiatri (BUP)

Kontakt Avdeling for barne- og ungdomspsykiatri (BUP)

Oppmøtested

Administrasjonen holder til i 2. etg. 

Klostergata 46

Klostergata 46

Transport

Mange reiser til eller fra sykehuset med offentlig transport. Det er mulig å ta seg frem til de fleste avdelinger ved St. Olavs hospital med buss, og noen steder med tog. Her finner du beskrivelse av transporttilbud og lenker inn dit.

For St. Olavs hospital på Øya gjelder dette:
 

Tog

Nærmeste holdeplass for toget er Marienborg stasjon. Det er kort gangavstand til sykehuset på Øya. Det går også buss mellom Øya og Trondheim Sentralstasjon.
 

Flybuss

Værnesekspressen stopper ved Studentersamfundet på vei til og fra flyplassen. Det er ca 35 km fra Trondheim sentrum og til flyplassen.
 

Bussforbindelser regionalt og lokalt

For de fleste lokale bussene er Studentersamfundet i Elgeseter gate nærmeste holdeplass til sykehuset på Øya. Dette gjelder også regionbussene.

Merk: noen bussruter også går innom St. Olav på Øya. 

Se nettsidene til AtB for flere detaljer om busstilbudet til St. Olavs hospital