bakgrunnsillustrasjon

Prosjekt Fødende og inkontinens

Mange kvinner opplever lekkasjeplager i forbindelse med første graviditet og fødsel. Det vanligste er at disse plagene går over i løpet av det første halve året etter fødsel. Hos noen så vedvarer disse plagene eller nye plager oppstår i forbindelse med senere graviditeter og fødsler. Forskning tyder på at lekkasjeplager før eller i forbindelse med graviditet og fødsel øker risikoen for lekkasjeplager på lang sikt, men det er lite systematisk kunnskap om dette fra Norge.

Datainnsamlingen er avsluttet. Ved spørsmål kan du ta kontakt med Hege Hølmo Johannessen.

Prosjektet Fødende og inkontinens er en oppfølgingsstudie som kartlegger hvor mange som har problemer med ufrivillig lekkasje av urin, luft eller avføring seks år og 12 år etter fødsel.

 

Anal inkontinens er en ”sekkediagnose” som hovedsakelig baseres på symptomer som lekkasje for luft og/eller avføring samt sterk hastefølelse og problemer med å utsette toalettbesøk over tid. Hovedårsakene antas å være knyttet til graviditet og fødsel. Anal inkontinens regnes derfor ofte som et kvinneproblem og studier viser at så mange som en av fem norske kvinner i alderen 30-80 opplever anal inkontinens. Disse lekkasjeplagene er forbundet med skamfølelse og kan ha store negative konsekvenser for kvinnens sosiale liv og livskvalitet.

Få snakker uoppfordret om sine plager og helsepersonell spør sjelden om kontinensstatus. Det er derfor grunn til å tro at symptomene underrapporteres og at kun en av fem med anal inkontinens søker hjelp. Forekomsten av anal inkontinens stiger med økende alder, spesielt etter overgangsalderen, men studier fra andre land har vist at anal inkontinens ofte starter i forbindelse med første graviditet eller fødsel. Det er lite systematisk kunnskap om anal inkontinens i forbindelse med graviditet og fødsel i Norge.

I perioden 2009-2010 deltok 1571 kvinner som fødte sitt første barn ved Sykehuset Østfold Fredrikstad eller St. Olavs Hospital i Trondheim i spørreundersøkelsen Førstegangsfødende og inkontinens. Spørreundersøkelsen kartla forekomst av lekkasjeplager i sen graviditet, og i tillegg seks og tolv måneder etter fødsel.

Resultatene fra studien Førstegangsfødende og inkontinens viste at anal inkontinens er relativt vanlig blant gravide og etter fødsel. En av tre rapporterte anal inkontinens i sen graviditet og en av fire opplevde en eller flere lekkasjeplager ett år etter fødsel. Kvinner som opplever to eller flere anal inkontinens symptomer samtidig hadde dårligere livskvalitet enn de med kun ett symptom. Allikevel var reduksjonen i livskvalitet størst hos kvinnene som opplevde enten ufrivillig luftlekkasje ukentlig eller oftere uten andre symptomer, og blant kvinnene som opplevde kombinasjonen av hastverksplager, luft- og avføringslekkasje. Den største risikofaktoren for å ha lekkasjeplager etter fødsel var det å oppleve lekkasjeplager i graviditeten. Omlag halvparten med lekkasjeplager i graviditeten hadde vedvarende symptomer ett år senere. Kvinner med store skader av lukkemusklene rundt endetarmen etter vaginal fødsel hadde størst sjanse for å oppleve luft- og avføringslekkasje. Vakuum eller tangforløsning økte risikoen for hastverksproblemer ett år etter fødsel.

Forskning viser at trening av musklene i bekkenbunnen har god effekt på forebygging og behandling av lekkasjeplager, spesielt lekkasjeplager av urin. Det er få studier som har undersøkt effekten av bekkenbunnstrening som behandling av anal inkontinens etter fødsel. Kvinner som deltok i Førstegangsfødende og inkontinens og rapporterte at de hadde symptomer på anal inkontinens seks måneder etter fødsel, fikk tilbud om å delta i en studie som undersøkte effekten av bekkenbunnstrening som behandling av anal inkontinens etter fødsel. Kvinner som fikk store skader av lukkemusklene rundt endetarmen (sfinkterruptur) ved fødsel ved Sykehuset Østfold Fredrikstad og St. Olavs Hospital i perioden 2009-2011 fikk også tilbud om å delta i studien. Deltagerne ble tilfeldig fordelt i enten en treningsgruppe som mottok individuell veiledning og oppfølging fra fysioterapeut i seks måneder, eller en kontrollgruppe som kun fikk skriftlig informasjon om bekkenbunnstrening i seks måneder. Etter seks måneder fikk også kontrollgruppen tilbud om individuell oppfølging av fysioterapeut.

De foreløpige resultatene viser at de som trente bekkenbunnens muskler ukentlig eller mer i seks måneder opplevde en større reduksjon i lekkasjeplagene enn deltagerne i kontrollgruppen og de som ikke trente bekkenbunnen jevnlig. Andre faktorer som påvirket resultatet var at deltagerne mottok individuell oppfølging av fysioterapeut i treningsgruppen, lekkasjeplagenes alvorlighetsgrad og vedvarende skader på lukkemusklene.

Fødende og inkontinens er en oppfølgingsstudie som vil kartlegge hvor mange av deltagerne i spørreundersøkelsen Førstegangsfødende og inkontinens og Treningsstudien som har problemer med ufrivillig lekkasje av urin, luft eller avføring ca. seks år etter første fødsel og igjen om seks år, dvs. ca. 12 år etter din første fødsel.

Deltagelsen vil innebære at du svarer på spørreskjema som handler om eventuell hyppighet av symptomer på lekkasje av luft, avføring eller urin, og hvordan disse symptomene eventuelt påvirker dagliglivet ditt. Det vil ta ca. fem minutter å fylle ut spørreskjemaet, og vi vil også gjerne vite mer om din generelle helsetilstand, senere graviditeter og fødsler. Du har fått/ vil få tilsendt spørreskjema per post som kan besvares på papir og returneres i svarpostkonvolutten som følger med, eller ved at du logger deg inn på spørreskjemaene med MinID/BankId via en lenken som du finner på denne nettsiden (stolav.no/fodendeoginkontinens).

Alle opplysningene vil bli behandlet uten navn og fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennende opplysninger. En kode knytter deg til dine opplysninger gjennom en navneliste og det vil ikke være mulig å identifisere enkeltpersoner når resultatene presenteres.

I forbindelse med prosjektet vil vi innhente og registrere opplysninger om deg. Opplysningene som registreres er din alder, utdanning, relevant sykehistorie fra din første fødsel og eventuelle senere graviditeter og fødsler inkludert fødselsmetode, eventuelle komplikasjoner, samt informasjon om barnets fødselsvekt, hodeomkrets og lengde. Disse opplysningene inngår rutinemessig i din pasientjournal. Disse opplysningene vil kobles sammen med opplysningene om din første fødsel som ble samlet inn i den første studien. Sykehuset Østfold ved administrerende direktør er databehandlingsansvarlig.

Forskning viser at trening av bekkenbunnen har god effekt på behandling og forebygging av lekkasjeplager. Dersom du som deltager har lekkasjeplager og rapporterer dette i spørreundersøkelsen, vil du få tilbud om utredning og eventuell behandling ved Sykehuset Østfold eller St. Olavs Hospital. Ønsker du mer informasjon eller har spørsmål til studien eller annet kan du kontakte prosjektleder Hege Hølmo Johannessen på telefonnummer 997 21 345.

Det er frivillig å delta i prosjektet. Du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn trekke ditt samtykke. Dette vil ikke få konsekvenser for ditt videre forhold til Sykehuset Østfold eller St. Olavs Hospital. Dersom du senere ønsker å trekke deg eller har spørsmål til prosjektet, kan du kontakte prosjektleder Hege Hølmo Johannessen på telefonnummer 997 21 345.

Prosjektleder Hege Hølmo Johannessen er postdoktor og fysioterapeut som har vært tilknyttet anorektal poliklinikk, Sykehuset Østfold siden 2004. I perioden 2009-2014 gjennomførte hun doktorgradsprosjektet «førstegangsfødende og inkontinens» ved Sykehuset Østfold og NTNU/ St. Olavs Hospital i Trondheim.

Hege kan kontaktes på telefon 997 21 345. Postadresse: Administrasjonen, Sykehuset Østfold Kalnes, Postboks 300, 1714 Grålum.

Veiledere:

Hovedveileder er fysioterapeut Siv Mørkved, forskningssjef på St. Olavs Hospital og professor på institutt for samfunnsmedisin ved NTNU i Trondheim. Siv har lang erfaring i behandling av, og forskning på inkontinensplager og kvinnehelse.

Biveileder er Arne Wibe, overlege og professor ved kirurgisk klinikk på St. Olavs Hospital og medisinsk fakultet ved NTNU i Trondheim. Arne er tilknyttet anorektal poliklinikk ved St. Olavs Hospital og har bred erfaring innen forskning på inkontinens og colorectalkirurgi.

Biveileder er Arvid Stordahl, overlege og kirurg ved kirurgisk avdeling ved Sykehuset Østfold. Arvid har vært ansvarlig lege ved anorektal poliklinikk ved SØ siden oppstarten i 2002 og har lang erfaring innen forskning på inkontinensplager.

Prosjektmedarbeidere:

Fysioterapeut Clara Karoliussen jobber på avdeling for fysioterapi ved St. Olavs Hospital og Fysioterapeut Julia Trevor jobber på fysioterapiavdelingen og anorektal poliklinikk ved Sykehuset Østfold.

Spørreskjema:

Datainnsamlingen er avsluttet. Tilgang til det elektroniske spørreskjemaet er fjernet. Ved spørsmål kan du ta kontakt med Hege Hølmo Johannessen.

Last ned pdf-utgave av spørreskjema

Samtykkeskjema:

Last ned samtykkeskjema for utskrift (PDF-fil)

Brosjyre om bekkensbunnstrening:

Last ned brosjyre om bekkensbunnstrening (PDF-fil)

Grafisk brukergrensesnitt
 

Sist oppdatert 15.03.2017