Retningslinjer for utlevering av data fra kvalitetsregisteret for svangerskap og revmatiske sykdommer - RevNatus

Per februar 2024

Adgang til data
RevNatus leverer ut data til forskere og andre etter søknad så fremt vilkårene for utlevering er oppfylt. Retningslinjene skal bidra til at data gjøres tilgjengelig i tråd med gjeldende lover og forskrifter for behandling av personopplysninger.

Søknad sendes per e-post til leder for kvalitetsregisteret RevNatus.

Søknaden vil bli vurdert av fagrådet i RevNatus eller det organ fagrådet utnevner til dette formålet. Tilbakemelding blir gitt per e-post til søker.


Krav til søknad
Søknad om tilgang til data bør inneholde en prosjektbeskrivelse. Det må klart fremgå av søknaden hvem som er prosjektleder og hvem som har det faglige ansvaret for prosjektet. Søknaden skal inneholde en beskrivelse av:

  • Problemstillingen
  • Beskrivelse av utvalget som ønskes
  • Liste over variabler som skal brukes i studien
  • Publikasjonsplan

Alle forskningsprosjekter må være godkjent av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) før prosjektet kan godkjennes av fagrådet for RevNatus. Det må vurderes om det skal gjennomføres en personvernkonsekvensvurdering (DPIA). De som søker om data har selv et 
ansvar for å overholde kravene som følger med bruk av personidentifiserbare data.


Tidsbegrensning
Før utlevering av data bør det inngås en avtale med registerledelsen om en tidsbegrensning for tilgang til data. For doktorgradsprosjekter er det vanlig å skjerme problemstillingen i 5 år. For andre forskere i 3 år. 

Sist oppdatert 12.04.2024