RSHU

Medarbeidere

Dette er listen over oss som jobber i RSHU. Under navnene våre finner du kontaktinformasjon, vår kompetanse, hvilke ansvarsområder vi har i RSHU og lenke til våre publikasjoner.

portrett
Telefon: + 47 922 37 745
E-post: siri.ann.mauseth@stolav.no

Kompetanse
Er utdannet lege fra NTNU (2000) og spesialist i klinisk farmakologi. Tidligere vært kommunelege II i Kvæfjord kommune i Troms (2001-2003) og har arbeidet ved St. Olavs hospital ved avdeling for bildediagnostikk og avdeling for klinisk farmakologi (2003-2012). PhD i klinisk medisin (farmakologisk epidemiologi) fra NTNU (2018). I perioden 2012-2018 arbeidet som innovasjonsleder ved NTNU Technology Transfer (TTO) og ledet flere  helseinnovasjonsprosjekter. Har en bistilling som førsteamanuensis ved NTNU. Siden mai 2018 leder for Regionalt utdanningssenter ved St. Olavs hospital og er fortsatt det i 50 % stilling. Har lederutdanning fra NTNU.

Arbeidsområde i RSHU
Daglig leder i 50 % stilling.

Publikasjoner

portrettbilde

Telefon:+47 909 27 100
E-post: anders.gullhav@iot.ntnu.no 

Kompetanse

Sivilingeniør i industriell økonomi og teknologiledelse og PhD i operasjonsanalyse fra NTNU. Etter fullført PhD fikk jeg mulighet for en postdoc-stilling i et prosjekt med St. Olavs hospital om ressursplanlegging i sykehus. Jeg kombinerer nå en prosjektlederstilling ved RSHU med en stilling som førsteamanuensis ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU. I begge stillinger jobber jeg med problemstillinger knyttet til planlegging i sykehus.

Arbeidsområde i RSHU

Bistå klinikker med beslutningsstøtte i ulike planleggingsproblemer ved bruk av dataanalyse og analyse med simulerings- og optimeringsmodeller.

Publikasjoner

portrettbilde

Telefon: +47 911 51 310
E-post: andreas.asheim@stolav.no

Kompetanse

Jeg har en master og ph.d. i anvendt matematikk fra NTNU, og har en variert forskningsbakgrunn. Har bred kompetanse i å håndtere store datamengder og gjøre statistiske analyser, programmering, simulering og modellering. Min erfaring omfatter blant annet analyser av driftsdata, konsekvenser av travelhet, sentraliseringsspørsmål og organisering av prehospitale tjenester. Jeg er spesielt interessert i metoder for å avdekke årsaks-virknings-forhold.


Arbeidsområde ved RSHU
Jeg er engasjert i prosjektet Registerforskning for helsetjenesten (Regforsk). Dessuten gjør jeg aktivitets- og bemanningsanalyser, framskrivninger av behov for tjenester, og jeg gir statistikk- og beregningsbistand.​

Publikasjoner

portrettbilde

Telefon:+47 951 85 808
E-post:aud.hiller@stolav.no

Kompetanse
Intensivsykepleier, lederutdanning TØH, master i helsevitenskap NTNU, forløpsveileder. Klinisk erfaring fra pasienter med hjertesykdom. Stabserfaring fra avdeling for helsefag og utdanning. Pasienterfaringsundersøkelser.

Ansvarsområde
Helsefaglig rådgiver RSHU, forløpsveileder for pakkeforløp, regionale og lokale standardiserte pasientforløp.

Veileder i metodikk for R-SPF.

Publikasjoner

portrettbilde

Telefon:+47 941 30 241
E-post: imre.janszky@ntnu.no

Kompetanse

I have an MD and a PhD degree from Semmelweis Medical University, Budapest, Hungary and from Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden, respectively. My primary postion is at the Department of Public Health and General Practice/Norwegian University of Science and Technology where I am employed as professor in epidemiology. I have 20% employment at the Regional Center for Health Care Improvement, StOlav Hospital as a researcher.

Arbeidsområde i RSHU
I am involved in research on safety of pharmaceutical products, on iatrogenic infections, on cardiovascular complications after surgery and other invasive procedures and on patient safety issues regarding clinical pathways and ambulatory emergency

Publikasjoner

Portrettbilde

Telefon: 922 24 653
E-post:jarl.kare.reitan@stolav.no

Kompetanse

Tjenestedesign, brukersentrert design, designledelse, eHelse, medisinsk avstandsoppfølging. Sivilingeniør og tjenestedesigner fra NTNU i Trondheim og Tekniske universitet i München. Erfaring fra brukersentrert design i næringslivet og offentlig sektor. Har siden 2004 jobbet særskilt med innovasjon i offentlig sektor i SINTEF, avdeling Helse. Siden 2010 ledet forskningsgruppe Design, som har en særskilt satsing mot innovasjon i offentlig sektor.

Designledelse, og ledelse av større innovasjonsprosjekter er et av kjerneområdene. Designledelse handler om å lede et prosjektarbeid til en ny innovasjon, som har de foretrukne kvaliteter som løser et gitt behov i markedet. Har de senere årene ledet mange store prosjekter som omhandler innovasjon i offentlig sektor. De fleste av de er knyttet til kommunal helsesektor. Har også ledet større kompetanseutviklingsprosjekter som Veikart for velferdsteknologi og Velferdsteknologiens ABC, begge finansiert av Helsedirektoratet og KS.

Arbeidsområder i RSHU

Tjenestedesign, utvikling av pasientforløp, brukerkartlegging, innovasjonsledelse, digital hjemmeoppfølging, leder for Digitalisering i Forbedringsprogrammet.​

Publikasjoner

portrettbilde av Jørn Heggelund

Telefon: 924 09 017​
E-post: jorn.heggelund@stolav.no

Kompetanse

Idrettsfysiolog, Ph.d. i klinisk medisin. Forskningskompetanse innenfor temaet fysisk trening som behandling for mennesker med psykiske lidelser. Har de siste årene arbeidet med prosjektledelse knyttet til Forbedringsprogrammet til St. Olavs hospital.

Arbeidsområder i RSHU

Innovasjon, avstandsbehandling og brukererfaring. Fagekspert knyttet for innbyggerportalen i Helseplattformen.
 
Publikasjoner

portrettbilde

Telefon: +47 986 94 025
E-post:Kirsten.Aune.Walther@stolav.no

Kompetanse

Offentlig godkjent sykepleier, pedagog, master i helsevitenskap og forløpsveileder.

Arbeidsområde i RSHU

30% stilling i RSHU. Forløpsveileder for pakkeforløp, regionale og lokale standardiserte pasientforløp for barn og ungdom.

Har vært og er fortsatt ansatt ved Barne- og ungdomsklinikken.


Fokusområder: Barn og ungdom


Portrettbilde av Kristine Holbø

Telefon: 402 17 189
E-post: kristine.holbo@stolav.no
 

Kompetanse

Tjenestedesign og brukersentrert design med fokus på eHelse og digital hjemmeoppfølging. Er utdannet sivilingeniør i produktdesign ved Institutt for Design, NTNU. Har nylig levert en phd innen brukersentrert design med fokus på involvering av personer med demens i designprosessen. Har erfaring fra avdeling Helse i SINTEF (2004-2021), de siste årene som seniorforsker. Dette har gitt en bred erfaring med prosjektarbeid og ledelse av innovasjonsprosjekter i helsesektoren.

 

Arbeidsområde i RSHU
Ressurs- og kompetanseperson innen innovasjon og tjenestedesign. Bidrar med tjenestedesign på ulike nivåer i helseforetakene; gjennomføring av innovasjonsprosjekter, strategiarbeid og kunnskapsutvikling. Har et særlig fokus på å støtte prosjekter i utvikling av løsninger for digital hjemmeoppfølging.

portrettbilde

Telefon: +47 900 91 929
E-post:Lise.mo@stolav.no

Kompetanse

Sykepleier – Sykepleierhøyskolen i Sør-Trøndelag. 

AMK-sykepleier. Lederutdanning – offentlig administrasjon og ledelse – universitetet Nord. Master i organisasjon og ledelse, spesialisering innovasjon og endringsledelse - NTNU 


Arbeidsområde i RSHU

Helsefaglig rådgiver, forløpsveileder – standardiserte pasientforløp. Implementering av standardiserte pasientforløp, lokalt og regionalt. Leder for nettverk for forløpskoordinatorer. Produkteier eSP.


portrettbilde

Telefon:+47 908 67 025
E-post: Sara.Marie.Nilsen2@stolav.no

Kompetanse

Beslutninger om organisering av helsetjenesten er sjeldent basert på randomiserte forsøk. Randomisering av intervensjoner på systemnivå er ofte vanskelig av både praktiske og etiske hensyn. Helsetjenesteforskning er derfor i stor grad være basert på observasjonsdata. Jeg er med i et tverrfaglig miljø av forskere som bruker prinsipper fra randomiserte studier for å analysere observasjonsdata​.

Jeg har en ph.d. i samfunnsmedisin fra NTNU, og er spesielt engasjert i helsetjenesteforskning, epidemiologi, studiedesign og observasjonsdata.


Arbeidsområde RSHU

Analyser av helsetjenesten, driftsanalyser, beslutningsstøtte, rapportarbeid.


Publikasjoner

portrettbilde

Telefon: 958 59 178 
E-post: thomas.bovim@ntnu.no / Thomas.Reiten.Bovim@stolav.no

Kompetanse

Utdannet fysioterapeut fra Høgskolen i Bergen, samt sivilingeniør i Industriell økonomi og teknologiledelse fra NTNU. Har siden 2019 vært deltidsansatt som stipendiat ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse (IØT) ved NTNU, innenfor fagfeltet operasjonsanalyse.
 
Arbeidsområder i RSHU
Bistår klinikker og avdelinger med ressursplanlegging. Til grunn for arbeidet ligger en kombinasjon av kvantitative data, samt en kvalitativ forståelse av de utfordringene som klinikkene står ovenfor. Leveransene er ofte i form av dataanalyser, samt simulerings- og optimeringsmodeller.

Publikasjoner

Kompetanse
Sivilingeniør innenfor Industriell økonomi og teknologiledelse (IØT) ved NTNU med operasjonsanalyse og optimering som fagretning. Er nå stipendiat ved IØT hvor jeg forsker på algoritmer og løsningsmetoder for å løse komplekse rute- og planleggingsproblemer.

Arbeidsområder i RSHU
Prosjekter relatert til optimal ressursutnyttelse og pasientflyt.


Portrettbilde
Telefon:+47 930 21 081
E-post: vidar.halsteinli@stolav.no


Kompetanse
Helseøkonom, med ph.d. fra ISM/NTNU. Spesielt engasjert i økonomisk evaluering, måling av helserelatert livskvalitet, samt bruk av modellering- og simuleringsmetodikk. Bred erfaring fra helsetjenesteforskning og bruk av registerdata til ulike analyser. Prosjekterfaring fra mange ulike medisinske fagområder.

Arbeidsområde i RSHU
Prosjektledelse. Deltar i studier hvor helseøkonomisk evaluering, kostnadsberegninger og kostnadssammenligninger inngår. Arbeidspakkeleder (cost-effectiveness) i et Senter for Forskningsdrevet Innovasjon (SFI) om  digital psykologisk behandling (https://forhelse.no/nb). Veileder for master- og ph.d.-studenter. Involvert i systemet Nye Metoder sammen med HMN RHF. 

Publikasjoner​​

E-post: zareen.abbas.kahn@stolav.no​

Kompetanse
Master i Global Helse fra NTNU, Master i Public Affairs fra University of Texas of Austin og Bachelor i Økonomi fra Converse University. 

Arbeidsområder i RSHU
Som stipendiat utfører jeg økonomisk evaluering av internettbaserte verktøy for forebygging av depresjon. Jeg hjelper også til med økonomisk evaluering av ulike helseprosjekter ved RSHU.
Sist oppdatert 16.02.2022