En blå og rød overflate

Avdeling for patologi

Avdelingen undersøker og besvarer biopsier og cytologiske prøver samt utfører obduksjoner for sykehus og primærhelsetjenesten i regionen. Avdelingen har ansvar for all diagnostikk basert på undersøkelser av vev og celler, og utfører også obduksjoner inklusive rettsmedisinske undersøkelser for påtalemyndigheten. Avdelingssjef er Mari Jebens

​HER-id og rekvirent må fylles ut på papirrekvisisjon, les mer her​.

NA logo test 312

​Avdelingen er akkreditert av Norsk Akkreditering etter NS-EN ISO/IEC 15189:2012 for området M0210 Patologi, histopatologi. Se fullstendig akkrediteringsomfang for TEST 312

Oversikten over akkrediteringsomfang er gjeldende fra dato angitt i dokumentet. For spørsmål om akkrediteringsomfang, vennligst kontakt avdelingen på e-post: avdeling.for.patologi@stolav.no

Biopsi

Mikroskopisk undersøkelse av vevsprøver vil som regel kunne bekrefte eller avkrefte mistanke om organsykdom. Resultat av undersøkelsen er ofte helt avgjørende for den videre behandling, spesielt gjelder dette all type kreftdiagnostikk.

Alle vevsprøver blir vurdert av leger som gir en makroskopisk vurdering av materialet og velger ut deler av dette som skal undersøkes nærmere mikroskopisk. Selve den mikroskopiske vurdering krever betydelig erfaring: Ofte er det nødvendig med konsultasjoner mellom legene før endelig diagnose blir avgitt.

Arbeidsoperasjonene i patologiavdelingen er lite automatiserbare sammenlignet med de øvrige medisinske laboratoriene. Teknisk preparering av høykvalitetssnitt krever nøyaktighet, konsentrasjon og godt håndverk av bioingeniørene for at resultatet skal bli best mulig.

Ved siden av ordinære histologiske teknikker har omfanget og betydningen av immunhistokjemiske undersøkelser økt sterkt, og gitt faget en ny dimensjon. Dette har åpnet mulighet for karakterisering av sykdomsprosessene utover det som cellestruktur tillater. Elektronmikroskopisk undersøkelse er spesielt viktig ved enkelte sykdommer, f.eks. nyresykdommer og stoffskiftesykdommer.

Cytologi​

Mikroskopisk undersøkelse av celleprøver utføres for mulig påvisning av organsykdom, spesielt kreft og forstadier til kreft. Prøvematerialet overføres manuelt eller instrumentelt til objektglass og farges for mikroskopering.

Seksjon for cytologi undersøker celleprøver fra forskjellige deler av kroppen. De fleste prøver kommer fra livmorhalsen. 10 % av prøvematerialet kommer fra bl.a brystkjertelen, lunge, urinveiene og skjoldbruskkjertelen.

I likhet med biopsimaterialet kan det brukes spesielle teknikker som f.eks. immuncytokjemiske metoder og molekylærbiologiske teknikker for å gi en mer spesifikk diagnose.

Livmorhalskreft

I forbindelse med Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft undersøker vi årlig ca. 35000 celleprøver fra kvinner i Trøndelag. Ved unormale funn anbefales kontroll med evt. HPV-test eller vevsprøve.

HPV-testing

Vi utfører HPV DNA-testing etter Kreftregisterets retningslinjer, se www.kreftregisteret.no.

On-site vurdering av representativitet

Noen av våre cytodiagnostikere (bioingeniører med videreutdanning i klinisk cytologi) deltar med on-site vurdering av representativitet ved bl.a endobronkial ultralydundersøkelse med finnålsaspirasjon av lymfeknuter i mediastinum (EBUS).


Obduksjonsvirksomheten er historisk sett den eldste del av patologien, og den er fortsatt viktig. I dag vil man neppe oppdage nye sykdommer ved obduksjon, men undersøkelsene er en viktig del av den medisinske kvalitetskontroll, og er av uvurderlig verdi som undervisningsmateriale for spesialister, medisinske studenter og helsepersonell for øvrig.

Med hensyn til reservasjonsrett, les forskriften om obduksjon.

Nyfødte

Etter at Trondheim fikk et nasjonale ultralydlaboratorium har antall fosterobduksjoner økt meget sterkt. Avdelingen har en egen spesialist for nyfødtpatologi som blant annet sammenligner obduksjonsfunnene med ultralydundersøkelsene for å sikre kvalitet på undersøkelsene.

Rettsmedisin

Rettsmedisinske undersøkelser rekvirert av politiet i forbindelse med "unaturlige dødsfall" utføres av rettsmedisiner i samarbeid med enkelte overleger. Slike undersøkelser danner ofte et viktig grunnlag for tiltalen i straffesaker.​


Henvendelser patologi

Patologi har telefonnummer 72 57 32 60

  • Tastevalg 1: Biopsi og cytologi
  • Tastevalg 2: Obduksjon (direkte telefon 72 57 35 27)

Vi er tilgjengelige i åpningstiden mandag - fredag 08.00 - 15.00.
E-postadresse: avdeling.for.patologi@stolav.no
Avdelingssjef er Mari Jebens, telefon 970 38 567.

Besøksadresse

Laboratoriesenteret 4. etg
Erling Skjalgssons gate 1
7030 TRONDHEIM

Åpningstid

Mandag - fredag kl. 08.00 - 15.30
Julaften, nyttårsaften og onsdag før påske stenger avdelingen kl. 12.00.

Levering av prøver til biopsi og cytologi

Leveres til Felles prøvemottak i 2. etasje i Laboratoriesenteret, telefon 72 57 32 52

Frysesnitt må alltid meldes på forhånd

I åpningstiden meldes på telefon 72 57 34 52
Utenom åpningstiden kontaktes patolog via St. Olav hospitals sentralbord, telefon 06800.
Frysesnitt leveres via rørpost stasjon 431, eller direkte til avdelingen i 4. etasje.

Prøvesvar​

Biopsi og cytologi, telefon 72 57 32 60

Kontaktinformasjon Laboratoriemedisinsk klinikk​​

Sist oppdatert 27.12.2022