Patient reported outcome measures - PROM (Foreldrebesvarelser)

Pasienter er eksperter på egen helse og viktige bidragsytere for å innhente informasjon i forbindelse med helsehjelpen. Patient Reported Outcome Measures (PROM) er spørreskjema (instrument) som måler hvordan pasientene opplever forhold knyttet til helse og sykdom og behandlingseffekter. PROM inkluderer mål på symptom, funksjonsnivå, helsestatus og/eller helserelatert livskvalitet.  Det er et krav til nasjonale medisinske kvalitetsregistre å registrere PROM-data.

På gruppenivå vil PROM-data kunne benyttes i kvalitetsforbedringsarbeid og til forskning. Dette forutsetter høy dekningsgrad i registeret og høy andel besvarelser på spørreskjema.
På individnivå kan bruk av PROM-data (foreldrebesvarelser) bidra til en mer strukturert oppfølging av barn med hørselstap. Hørselsregisteret for barn benytter elektronisk innhenting av PROM-data fra tre spørreskjema og svarene fra foreldre er synlige for klinikeren i registerløsningen. Kliniker kan dermed forberede seg til konsultasjonen der man går gjennom besvarelsene med foreldrene. Dette vil kunne gi en god kartlegging av barnets situasjon og behov for eventuelle tiltak. 

Hørselsregisteret for barn benytter 3 PROM-spørreskjema:

  • Parents Evaluation of Aural/Oral Performance of Children and Ease of Listening - P.E.A.C.H+
  • The Pediatric Quality of Life Inventory – PedsQL
  • Strengths and Difficulties Questionnaire - SDQ

Skjemaene finner du på denne siden: Skjema fra Hørserlsregisteret
Brukermanual PROM finner du på denne siden: Registerfaglig informasjon

Under har vi lagt opptak av forelesninger om P.E.A.C.H+ og SDQ.

Parents Evaluation of Aural/Oral Performance of Children and Ease of Listening- Foreldres evaluering av aural/oral utvikling hos barn Ved Anna Persson, specialpedagog, medicine doktor i logopedi Karolinska Universitetssjukhuset.

Strengths and Difficulties Questionnaire- Sterke og svake sider Ved Nina Jakhelln Laugen Førsteamanuensis, Institutt for psykologi Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap NTNU.

Sist oppdatert 26.01.2024