Forskning og tilgang til data

​Forske på registerdata

​Hvis du  ønsker å benytte data fra Norsk hjerneslagregister må søknaden sendes inn via Helsedata.no

Publikasjoner
Fredrik Ildstad, Hanne Ellekjær, Torgeir Wethal, Stian Lydersen, Hild Fjærtoft, Bent Indredavik: ABCD3-I and ABCD2 scores in TIA population with low stroke risk. Hindawi, Stroke research and treatment, Volume 2021, Article ID 8845898. https://doi.org/10.1155/2021/8845898

Alme KN, Ulvik A, Askim T, Assmus J, Mollnes TE, Naik M, Næss H, Saltvedt I, Ueland PM, Knapskog AB. Neopterin and kynurenic acid as predictors of stroke recurrence and mortality: a multicentre prospective cohort study on biomarkers of inflammation measured three months after ischemic stroke. BMC Neurol. 2021 Dec 8;21(1):476. doi: 10.1186/s12883-021-02498-w. PMID: 34879833; PMCID: PMC8653541.

Heiberg G, Røe C, Friborg O, Pedersen SG, Holm Stabel H, Nielsen JF, Anke A. Factors associated with met and unmet rehabilitation needs after stroke: A multicentre cohort study in Denmark and Norway. J Rehabil Med. 2021 Apr 13;53(6):2785. doi: 10.2340/16501977-2828. Epub ahead of print. PMID: 33846761; PMCID: PMC8814841.

Varmdal T, Løchen ML, Wilsgaard T, Njølstad I, Nyrnes A, Grimsgaard S, Mathiesen EB. Data from 
national health registers as endpoints for the Tromsø Study: Correctness and completeness of stroke diagnoses. Scand J Public Health. 2021 Jun 14:14034948211021191. doi: 10.1177/14034948211021191. Epub ahead of print. PMID: 34120523.

Kuvås KR, Saltvedt I, Aam S, Thingstad P, Ellekjær H, Askim T. The Risk of Selection Bias in a Clinical Multi-Center Cohort Study. Results from the Norwegian Cognitive Impairment After Stroke (Nor-COAST) Study. Clin Epidemiol. 2020 Dec 1;12:1327-1336. doi: 10.2147/CLEP.S276631. PMID: 33293871; PMCID: PMC7718873. 

Synne Garder Pedersen, Oddgeir Friborg, Guri Anita Heiberg, Cathrine Arntzen, Henriette Holm Stabel, Gyrd Thrane, Jørgen Feldbæk Nielsen, Audny Anke (2020). Stroke-Specific Quality of Life one-year post-stroke in two Scandinavian country-regions with different organisation of rehabilitation services: a prospective study, Disability and Rehabilitation. DOI: 10.1080/09638288.2020.1753830


Hjerneslag i Norge 2015 til 2016 -
behandling og resultater

Varmdal T, Indredavik, B, Phan A, Fjærtoft H. Hjerneslag i Norge 2015-16 behandling og resultater

Risiko for hjerneslag etter «drypp»
Ildstad F, Ellekjær H, Wethal T, Lydersen S, Sund JK, Fjærtoft H, Schüler S, Horn JW, Bråthen G, Midtsæther AG, Morsund AH, Lillebø ML, Seljeseth YM, Indredavik B. Stroke risk after transient ischemic attack in a Norwegian prospective cohort. BMC Neurol 2019 Jan 3;19(1):2.Transitorisk iskemisk attakk (TIA), eller «drypp» som det ofte kalles på folkemunne, er en risikofaktor for hjerneslag. Forskerne undersøkte 577 pasienter innlagt på sykehus med TIA, og beregnet risikoen for å få hjerneslag innen 1 uke, 3 måneder og 1 år. Risikoen innen 1 år var 5,4 %, noe som er lavere enn tidligere anslått 

Hjerte- og karregisteret: Rapport for 2012-2016 
Hjerte- og karregisteret. Rapport for 2012-2016. Akerkar R, Bakken I J, Dyngeland J, Ebbing M, Egeland G, Forland G, Kvåle R, Nguyen TT. Folkehelseinstituttet, 2018.Rapporten viser tall på forekomst, dødelighet og behandling av hjerte- og karsykdommer i Norge for perioden 2012 til 2016 – de fem første årene med drift av nasjonalt register over hjerte- og karlidelser. 

Validering av korrekthet og kompletthet
Varmdal T, Bakken IJ, Janszky I, Wethal T, Ellekjær H, Rohweder G, Fjærtoft H, Ebbing M, Bønaa KH. Comparison of the validity of stroke diagnoses in a medical quality register and an administrative health register. Scandinavian Journal of Public Health. 2016;44(2):143-9. Denne studien undersøkte hvor korrekt og komplett registreringene i Norsk hjerneslagregister er, og sammenlignet det med registrering av hjerneslagdiagnoser i Norsk pasientregister. Forskerne fant bl.a. at Norsk hjerneslagregister var relativt komplett og særdeles korrekt, og at registeret er en god kilde til epidemiologiske og kliniske studier, samt for styring av helsetjenesten. 

Færre komplikasjoner etter hjerneslag
Bovim M, Askim T, Lydersen S, Fjærtoft H, Indredavik B. Complications in the first week after stroke: a 10-year comparison. BMC Neurology. 2016; 16:133. Forskerne undersøkte om antall og type komplikasjoner som kan oppstå første uka etter hjerneslaget har endret seg i perioden 2003 til 2013. De fant at det var færre komplikasjoner i 2013 enn i 2003. Dette var særlig tydelig blant de med moderat alvorlig hjerneslag, og det var progredierende hjerneslag og hjerteinfarkt som hadde størst nedgang. 

Gode variabler i Norsk hjerneslagregister
Studiens mål var å undersøke om variablene i Norsk hjerneslagregister er gode, relevante og forståelige. For å undersøke dette fikk ulike sykepleiere i oppgave å registrere de samme pasientene inn til hjerneslagregisteret. Der det var uenighet mellom sykepleierne kunne det tyde på et problematisk spørsmål på skjemaet. Forskerne fant at det var høy grad av enighet for de aller fleste variablene i registeret. Noen variabler viste lav enighet, bl.a. overvåkning av hjerterytme og hvorvidt pasienten var mobilisert ut av seng innen 24 timer. Varmdal T, Ellekjær H, Fjærtoft H, Indredavik B, Lydersen S, Bønaa KH. Inter-rater reliability of a national acute stroke register. BMC Research Notes. 2015; 8:584.

Masteroppgave, Fakultetet for medisin og helsevitenskap, NTNU 2017
Skogseth-Stephani, R. Pasienter med hjerneslag i Norge – funksjonsnivå og selvhjulpenhet tre måneder etter hjerneslaget. Masteroppgave klinisk helsevitenskap. Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU, 2017.

Hovedoppgaver, Det medisinske fakultet, NTNU 2015
Aaker S, Aardal E. Prognostiske faktorer for funksjonsnivå 3 måneder etter hjerneinfarkt. En studie for å kartlegge prognostiske faktorer for funksjonsnivå for norske hjerneinfarktpasienter. Hovedoppgave, DMF, NTNU, 2015.

Runering A, Kirsebom H. Trombolyse av akutt hjerneinfarkt i Norge. En studie for å kartlegge trombolysebehandlingen ved norske sykehus. Hovedoppgave, DMF, NTNU, 2015. 

Hovedoppgaver, Det medisinske fakultet, NTNU 2013
Kruge M, Eriksen M. Oppvåkningsslag: En studie for å kartlegge hyppighet, alvorlighetsgrad og prognose ved hjerneslag som oppstår om natten. Hovedoppgave, DMF, NTNU 2013.

Bremer M, Olsen C. Faster Forward: En studie for å evaluere effekten av en informasjonskampanje og innføring av nye rutiner ved mottak av slagpasienter på St. Olavs Hospital, Hovedoppgave, DMF NTNU, 2013. 

Evalueringsrapporter
Fjærtoft H, Phan A, Indredavik B: Norsk hjerneslagregister: Sluttrapport Den nasjonale informasjonskampanjen om hjerneslag. https://stolav.no/fag-og-forskning/medisinske-kvalitetsregistre/norsk-hjerneslagregister/evalueringsrapport-om-den-nasjonale-kampanjen-prate-smile-lofte


Postere

Randi Skogseth Stephani , Bent Indredavik, Torunn Varmdal, Kari Krizak Halle, Hild Fjærtoft: Kvalitetsregister til monitorering av pakkeforløp. Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 2021.

Hild Fjærtoft, Randi Skogseth Stephani , Bent Indredavik, Torunn Varmdal: Hjerneslag


Tora Sletvold, Hild Fjærtoft, Torunn Varmdal, Kari Krizak Halle, Randi Skogseth

Therese Flø Bjerkvik, Hild Fjærtoft, Torunn Varmdal, Randi Skogseth Stephani, Kari Krizak Halle, Bent Indredavik: Trombektomi i Norge 2020. Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 2021.

Ilstad F, Ellekjær H, Fjærtoft H, Lydersen S, Indredavik B. Predictive value of ABCD2 and ABCD3-I scores in transient ischemic attack in a Norwegian prospective cohort. Poster, European Stroke Conference 2019.

Heiberg G, Garder Pedersen S, Feldbæk Nielsen J, Holm Stabel H, Thrane G, Friborg O, Anke A. Health-related quality of life at 3 and 12 months post stroke in a Danish and Norwegian cohort: A comparative longitudinal study using the QOLIBRI-OS. Poster, European Stroke Conference 2019.

Ihle-Hansen H, Sandseth EC, Skogseth-Stephani R, Fjærtoft H. Differences between women and men in use of antithrombotic drugs in patients with stroke and atrial fibrillation. Poster, European Stroke Conference 2018.

Varmdal T, Fjærtoft H, Halle K, Skogseth-Stephani R, Mørch B, Phan A, Indredavik B. Hjerneslagbehandling i verdensklasse – Men fortsatt rom for forbedring. Poster, Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 2017.

Phan A, Halle K, Fjærtoft H, Varmdal T, Mørch B, Skogseth-Stephani R, Indredavik B. Evaluering av den nasjonale informasjonskampanjen «Prate, smile, løfte». Poster, Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 2017.

Skogseth-Stephani R, Fjærtoft H, Varmdal T, Halle K, Mørch B, Phan A, Indredavik B. Hvordan måle outcome i et kvalitetsregsiter? Pasients funksjonsnivå 3 måneder etter hjerneslag – En registerstudie. Poster, Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 2017.

Fjærtoft H, Skogseth-Stephani R, Varmdal T, Halle K, Mørch B, Phan A, Indredavik B. Riktig behandling til rett tid på rett sted? Kvalitetsregister til måling av pakkeforløp. Poster, Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 2017.

Fjærtoft H, Skogseth-Stephani R, Mørch B, Indredavik B. Prosjekt Slagenhetsbehandling, klinisk kvalitetsforbedring i regi av Norsk hjerneslagregister – en prosjektbeskrivelse. Poster, Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 2016. 

Fjærtoft H, Indredavik B, Skogseth-Stephani R, Mørch B, Ellekjær H. Norsk hjerneslagregister, det nasjonale kvalitetsregister for hjerneslagbehandling i norske sykehus. Poster, Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 2016.

Ildstad F, Ellekjær H, Fjærtoft H, Indredavik B. A prospective cohort study of 577 patients with transient ischemic attack in central Norway. Poster, European Stroke Conference 2016.

Bøyum B, Fjærtoft H, Govatsmark RES, Kvåle R. Hjerte- og karregisteret: Dekningsgradsanalyser for nasjonale kvalitetsregistre. Poster, Hjerte- og karregisterkonferansen 2016.

Ildstad F, Ellekjær H, Fjærtoft H, Indredavik B. MIDNOR TIA – A prospective cohort study of 586 TIA patients in central Norway, Baseline data from a subgroup of 363 patients examined with MR diffusion-weighted imaging. Poster, European Stroke Conference 2015.

Varmdal T, Ellekjær H, Fjærtoft H, Indredavik B, Lydersen S, Bønaa KH. Inter-rater reliability of a national acute stroke register. Poster, European Stroke Conference 2015
Sist oppdatert 25.05.2023