Elektronisk meldingsutveksling med St. Olavs hospital

E-meldinger

E-meldinger benyttes for elektronisk kommunikasjon om pasienter mellom sykehus, fastleger, kommune og andre helseaktører innenfor og utenfor Helseplattformen. Dersom mottaker er utenfor Helseplattformen, sendes meldingene kryptert via Norsk helsenett.

Et nærbilde av hendene på en bærbar datamaskin

Nasjonale standarder definerer hvordan ulike meldingstyper skal benyttes.

Helseplattformen følger de nasjonale standardene. Samarbeidspartnere vil oppleve at e-meldinger, etter innføring av Helseplattformen, brukes noe annerledes enn det som ble gjort tidligere. Dette fordi vi nå har muligheter som vi ikke hadde i tidligere systemer. 

Henvisning brukes ved henvisning til utredning eller behandling, eller forespørsel om faglig råd. Innhold i henvisingen skal være i tråd med henvisningsveilederen. 

Ved henvising til akuttmottak skal henvisning sendes til Akutt- og mottaksmedisin. Dette er en felles adresse for Orkdal og Øya. 

Når spesialist har vurdert henvisningen vil henviser motta tilbakemelding i meldingen «status henvisning». Denne meldingen kan inneholde viktig informasjon, så det er viktig at disse meldingene leses av henviser. 

I Helsepersonelloven heter det i §45a, tredje ledd, at «Med epikrise menes sammendrag av tilgjengelige journalopplysninger i tilknytning til undersøkelse eller behandling av en pasient som er nødvendige for at videre behandling eller oppfølging av pasienten innenfor helse- og omsorgstjenesten kan skje på en forsvarlig måte.» 

Epikrise sendes fastlege når pasienten utskrives fra sykehus, etter dagkirurgi og etter de fleste polikliniske besøk.

Grunnlaget for epikrisen er den informasjonen sykehuset har om pasienten ved avslutning av oppholdet. Det betyr at dersom det kommer prøvesvar i ettertid, vil vurdering av disse sendes i en supplerende dialogmelding. Som hovedregel skal det kun være én epikrise per sykehusopphold.

Les mer om epikrise her.

Dialogmelding anvendes ved St.Olavs hospital blant annet ved

 • Spørsmål og svar knyttet til
  • Inneliggende pasient
  • Oppfølging av pasienter med kroniske sykdommer
  • Oppfølging av pasient i et poliklinisk forløp 
 • Ettersending av tilleggsopplysninger, for eksempel vurdering av prøvesvar som foreligger etter et sykehusbesøk eller tilleggsinformasjon til epikrise  

Dersom fastleger har spørsmål til farmakologisk avdeling, laboratoriefag og bildediagnostikk kan det sendes en dialogmelding. Dialogmelding erstatter imidlertid ikke rekvisisjon. 

En dialogmelding kan kun inneholde tekst, og ha en mottaker.  

I journalsystemer vil disse meldingene som oftest kalles "Forespørsel" eller "Svar på forespørsel", eventuelt "Henvendelse om pasient".

Pleie og omsorgsmeldinger brukes for å kommunisere om innlagte pasienter med behov for kommunale tjenester, se Samarbeid om innlagte pasienter med behov for kommunale tjenester - Sending av PLO eMeldinger i Helse Midt Norge (helse-midt.no). 

Dersom pasienten ikke er innlagt og det er behov for å varsle om behov for kommunale tjenester sendes en dialogmelding fra St.Olavs hospital til saksbehandler i aktuell kommune. Se poliklinisk plakat her.

Ved rekvisisjon av bildediagnostiske undersøkelser sendes røntgenrekvisisjon. Vanlig henvisning kan ikke brukes til dette, og vil bli avvist og komme i retur til henviser. 

Ved henvisning til brystdiagnostikk sendes henvisning til tjeneste Brystdiagnostikk ved St.Olavs hospital.

Utfordringer med e-meldinger til og fra St. Olav hospital    

 • Dersom du opplever å ikke motta epikrise eller svar på undersøkelser, kontakt aktuell avdeling med en dialogmelding
 • Dersom du opplever episoder med manglende og mangelfulle e-meldinger, meld et Samhandlingsavvik - St. Olavs hospital HF (stolav.no)
 • Dersom det mest sannsynlig er en teknisk feil som skaper problemer med meldingsflyten, send mail til meldingsansvarlig@helse-midt.no 
 • Dersom du er usikker på om feilen er av teknisk art eller om dette skyldes feil i arbeidsflyt kan sak meldes her  

Norsk helsenett har ansvar for elektronisk meldingsutveksling, se link.

I Adresseregisteret finner du e-meldingsadressene til St.Olavs hospital. Her kan du også finne postadresser og samhandlingsnummer til St.Olavs hospital, se link

De nasjonale standardene for e-meldinger finnes på Helsedirektoratet sinenettsider, se link.

For samhandlingsrutiner ved St.Olavs hospital, se link 

Sist oppdatert 26.04.2024