Lege i spesialisering (LIS) i spesialiteten medisinsk mikrobiologi

Fremragende pasientbehandling avhenger av at diagnostikk utføres raskt og med høy kvalitet. Avdeling for medisinsk mikrobiologi (AMM) påviser og karakteriserer smittestoffer og eventuelle antistoffsvar hos pasienter med mistenkt infeksjon. Vårt arbeide er også essensielt for å oppdage utbrudd, identifisere smittekilder, sanere smittereservoar og iverksette forebyggende tiltak mot videre smittespredning.

Som del av det integrerte universitetssykehuset har vi tett samarbeid med kliniske avdelinger på sykehuset og NTNU. Tolkning av prøveresultater, rådgivning til kliniske leger, utvikling av nye metoder og forskning står sentralt i vår arbeidshverdag.

Det legges til rette for egen faglig oppdatering og utvikling for våre ansatte. Vi oppfordrer til, og legger til rette for, å drive forskningsarbeid.

Du kan ta hele spesialistutdanningen ved AMM. Vi har avtale om 12 måneders klinisk tjeneste ved medisinsk seksjon, avdeling for infeksjonsmedisin, og 2 måneders hospitering hos smittevernoverlege og smittevernrådgiver ved Regionalt kompetansesenter for smittevern. 

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 10 500 ansatte.

AMM er en av landets største mikrobiologiske avdelinger, og har vært akkreditert siden 2011. Avdelingen har 4 leger i spesialisering (LIS)-hjemler og 8 overlegehjemler i hovedstilling ved avdelingen. I tillegg 0,2 overlegehjemmel i bistilling, hovedstilling i professorat ved NTNU. Avdelingen har en rullerende vaktordning for LIS med overlege i bakvakt. 

Avdelingen har tre seksjoner: Seksjon for diagnostikk (inkluderer bakteriologi, mykologi, parasittologi og virologi), Seksjon for substrat og spesialvask og Seksjon for medisin og FoU.

Avdelingen mottar prøver fra sykehusene og praktiserende leger i Trøndelag og har referansefunksjon for helseregion Midt-Norge. Avdelingen er nasjonalt referanselaboratorium for MRSA, gruppe B streptokokker (GBS), Francisella tularensis og adenovirus. Avdelingen har spesiell kompetanse innenfor molekylærgenetiske metoder og molekylær epidemiologi, og er ett av få laboratorier med kompetanse på virusdyrkning.

LIS utdanningen ved AMM kombinerer praktisk arbeide ved laboratoriebenk med teoretisk skolering. LIS skal ha tilsammen 12 måneder benketjeneste som innebærer bla utsåing, mikroskopering, vurdering og identifikasjon av vekst på skåler samt resistensavlesning. Utdanningen består blant annet av følgende:

Generell bakteriologi ca 12 mnd

Blodkulturer, urinanalyser, spinalvæskeundersøkelser, luftveisprøver og pussprøver. Fokus på trening med avlesning og metoder for diagnostikk (biokjemiske, genteknologiske, MALDI-TOF MS).

Genteknologi og infeksjonsimmunologi ca 24 mnd

Bakterieserologi, virusserologi, HIV- og hepatittdiagnostikk.
Påvisning av bakterier, virus, sopp og parasitter med bruk av ulike genteknologiske metoder inkludert PCR og sekvensering (WGS, NGS, Sangersekvensering).

Spesiell bakteriologi ca 12 mnd

Anaerob bakteriologi, mykobakteriediagnostikk, sopp- og parasittdiagnostikk.

Smittevern ca 2 mnd

Hospitering hos smittevernoverlege og smittevernrådgiver ved Regionalt kompetansesenter for smittevern.

Klinisk tjeneste 12 mnd

Hele utdanningsløpet kan gjennomføres i eget helseforetak der vi har avtale om 12 måneders tjeneste ved infeksjonsmedisinsk avdeling, St. Olavs hospital. 

Seks uker introduksjon til alle nyansatte LIS med fokus på øyeblikkelig hjelp og akuttdiagnostikk. Hver LIS får tildelt veileder før oppstart.

Kandidaten skal:

 • Følge avdelingens internundervisning, ca to timer pr. uke.
  • Internundervisning leger (45 min).
  • Pasientkasuistikker på morgenmøter (45 min).
  • Fellesundervisning for alle ansatte ved AMM (30 min hver 2. uke).
  • Kollokvier for LIS (30 min hver 4. uke).
  • Fredagsundervisning (30 min) for alle leger ved St. Olavs hospital HF.
  • Tilsammen utgjør denne undervisningen minimum 70 timer per år.
 • Delta i nasjonal nettundervisning.
 • Delta i faglige møter med relevante temaer ved andre avdelinger/miljøer.
 • Få tid til selvstudium - aktuell tjenesteplan inneholder 4 timer fordypning pr uke.
 • Gis anledning til å delta på kurs av verdi for spesialistutdanningen og avdelingen.
 • Støttes for å kunne delta i større nasjonale møter med mikrobiologiske og infeksjonsmedisinske temaer.

Det oppmuntres til egen forskningsaktivitet og LIS tilbys forskningsveiledning. LIS kan få inntil 3 måneder fristilt til forskningsarbeid. Forskning innen avdelingens satsningsområder vil bli prioritert.

Felles kompetansemål er viktig for å skape spesialister som er gode på bla. etikk, kommunikasjon og samhandling med pasienter og kollegaer. Du som LIS oppnår først og fremst dette ved å inngå i det daglige arbeid på vår avdeling, og ved å delta på gruppeveiledninger på tvers av spesialiteter samt øvrige anbefalte læringsaktiviteter som er lagt inn i Kompetanseportalen for FKM. Gruppeveiledninger på tvers av spesialiteter arrangeres i samarbeid med Klinisk etisk komite og Preste- og samtaletjenesten med påmelding i Læringsportalen. 

Det er anbefalt at du deltar på det nasjonale kurs i administrasjon og ledelse samt RegUt sine veilederkurs. 

Som LIS vil du alltid ha en mer erfaren lege å støtte deg på både på dagtid og i vaktarbeid. Når du går i vakt, har du alltid en bakvakt du kan spørre om råd. Lege på avdelingen samarbeider tett med de andre yrkesgruppene.

Det er satt av tid til veiledning med overlege 1 time hver måned (individuell og gruppe). Som LIS har du avsatt tid til faglig fordypning. Det er kontinuerlig supervisjon fra både overleger, erfarne LIS og bioingeniører under hele utdanningen.

For å sikre at du som LIS kan oppnå faglig progresjon og tilegne deg kompetansekrav i spesialistutdanningen, vil det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering enten i dialog med veileder, supervisører eller via vurderingskollegium.

Leder har overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes. 
De enkelte læringsaktiviteter vurderes og loggføres i Kompetanseportalen.

LIS tildeles ved ansettelse læringsmålplaner i Kompetanseportalen som spesifiserer hvilke læringsmål LIS skal oppnå for å bli spesialist, hvilke læringsaktiviteter som må gjennomføres for å oppnå kompetanse, og ved hvilken læringsarena læringsmålene kan godkjennes. Kompetanseportalen gir til LIS, veileder og nærmeste leder en oversikt over utdanningsløpet, og er også den sentrale dokumentasjonsløsningen som danner grunnlag for endelig søknad om godkjenning som spesialist. Planen er tilgjengelig fra PC og mobiltelefon.

Innen to uker etter ansettelse utarbeides det i samråd med LIS en individuell utdanningsplan.
Senere endringer i den individuelle utdanningsplan avtales i samråd mellom LIS, veileder og nærmeste leder, og tilgjengeliggjøres i Kompetanseportalen.

Utdanningsutvalget er sammensatt av en overlege og en representant for LIS-gruppen som sammen arbeider med organisering og forbedring av LIS-utdanningen.

Det er til enhver tid en plasstillitsvalgt fra YLF representert ved avdelingen. Denne har regelmessige møter med LIS, og er representert i avdelingens Avdelingsråd og HMS utvalg.

Sist oppdatert 04.04.2022