Turnustjeneste

For noen yrkesgrupper er turnustjenste et vilkår for å få autorisasjon. St. Olavs hospital tar hvert år i mot turnuskandidater i medisin og fysioterapi.

Helsedirektoratet (SAK) fastsetter hvor mange turnusplasser for fysioterapeuter det skal legges til rette for. Dette formidles av Fylkesmannen i brev til hvert av RHF-ene.

 • Klinikk for kliniske servicefunksjoner: 7 plasser
 • Divisjon psykisk helsevern: 3 plasser


 

St. Olavs Hospital får tildelt 22 turnusleger to ganger i året. Tretten skal tjenestegjøre i Trondheim med tre-delt tjeneste, mens ni skal tjenestegjøre på Orkdal sjukehus med to-delt tjeneste.

Info fra Helsedirektoratet: Turnusordning for leger 

Turnuslegene som tjenestegjør i Trondheim har tre-delt tjeneste. Alle turnuslegene skal ha fire måneder indremedisin og fire måneder kirurgi inkl ortopedi samt fire måneder psykiatri. All turnustjeneste blir i hovedsak utført på Øya, med unntak av tjeneste i psykisk helsevern som befinner seg andre steder i Trondheim på Avdeling Østmarka, Nidaros DPS, Tiller DPSog BUP.

Turnuslegene som tjenestegjør på Orkdal sjukehus skal ha 2-delt tjeneste. 6 mndr. medisin og 6. mndr. kirurgi/ortopedi. Alle er ansatt på St. Olavs hospital.

ID-kort til bruk i PCer og inngangsdører blir utlevert etter ansettelse.  

Alle turnuslegene blir ansatt på St. Olavs hospital. Du må ha norsk personnummer på 11 siffer, ha gyldig oppholds- og arbeidstillatelse samt konto i en norsk bank for å kunne tiltre stilling som turnuslege.

Du må selv sørge for å bestille autorisasjon i god tid hos SAK (Statens Autoriasasjonskontor). Dette må være klart før du tiltrer. Fra 2013 er det innført vandelsattest / utvidet politiattest for turnusleger. Dette får du ved å henvende deg til den lokale politistasjonen der du bor. Det er ikke anledning til å starte turnustjenesten dersom dette ikke er i orden. Dersom turnuslegen ikke fungerer i stillingen, vil han / hun bli tatt ut av tjeneste etter gjeldende forskrift og regelverk.

Du får tildelt en turnus innen hhv kirurgi, medisin og psykisk helsevern. Du må påregne å jobbe dag, ettermiddag, kveld og natt i forhold til din turnus. Turnuslegene i somatikk på Øya går for tiden ikke nattevakter.

Medisin

Den medisinske turnustjenesten er for tiden inndelt i tre bolker á 5-6 uker, hvorav alle skal ha tjeneste på hjertemedisinsk avdeling. Ellers roterer turnuslegene mellom lunge / infeksjon, gastro og nyre. Den ordinære arbeidstiden er fra kl. 08.00-16.00.

 • Vaktbelastninger er 7-delt vakt, hvor det er vakt én dag pr uke som går fra kl. 12.00 – 22.00.
 • På søndag er det vakt fra kl. 12.00-22.00.
 • Vakt lørdag 12-22 – i uken man har lørdagsvakt har man også vakt på fredag.

Avspaseringsdager er lagt inn i vaktplanen.

Kirurgi/ortopedi

Den kirurgiske turnustjenesten er for tiden tredelt turnus, og i den kirurgiske rotasjonen går turnuslegene i en 7-delt tjenesteplan. Ordinær dagarbeidstid er fra kl 07.45-16.00.

 • En dag i uken til kl 17.
 • Fredager til kl 15.15.
 • Én vakt pr uke til kl 21, dvs fra 07.45-21.00.
 • Én lørdagsvakt fra 9-17, en fridag denne uken.
 • Én søndagsvakt fra 10-17, en fridag denne uken.
 • I løpet av tjenesten regnes det ni flytende avspaseringsdager, og ti dersom du er utplassert på Skaden for hele perioden.
 • Som hovedregel kan du avspasere inntil tre dager på én og samme enhet.

Medisin

Turnuslegene på Medisinsk avdeling har ni-delt primærvaktturnus (foran bakvakt og tertiærvakt, asslege/overlege). De har vakt hver tredje helg og har ellers fire vakter midt i uken fordelt på ni uker. Friuke hver niende uke.

Kirurgi/ortopedi

Tjenesteplan går over 12 uker, og turnuslegene går i primærvakt, foran bakvakt (ass.lege/overlege).

 • I denne perioden er hver 12. uke en avspaseringsuke, i tillegg er det 1,5 dag til flytende avspaseringsdag.
 • En time pr uke er avsatt til postarbeid 15.30 - 16.30.
 • Turnuslegene møter opp kl. 14.00 før vakt.
 • Ordinær dagarbeidstid er fra 08 -15.30.
 • 1 helg : Oppstart fre 14 - lør morgen kl 09. Søn 9.30-21.00.
 • 4 ukesvakter : 14 - 09.00 dagen etter, i snitt 1 vakt hver andre uke.
 • 2 helg: Lørdag 08.30 – 21.00. Søndag 20.30 – 9.30 mandag morgen.
 • 3 helg: Lørdag 20.30 – søndag kl 10.

Psykisk helsevern består av Avdeling Østmarka med øyeblikkelig hjelp-funksjon, spesialposter og spesialpoliklinikker, Regional sikkerhetsavdeling Brøset, tre distriktpsykiatriske sentra som betjener hver sin del av Sør-Trøndelag fylke og Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk.

 • Nidaros DPS og Tiller DPS og BUP har 1 turnuslegeplass hver. Den som blir ansatt ved en av DPS'ene, følger vaktturnusen ved Avdeling Østmarka.
 • Turnusleger går i DV2-turnus med arbeidstid 08.00-22.00. I samme tidsrom går en LIS-lege i DV1.
 • Forvakter har sammen ansvar for forvaktsoppgaver i hele Psykisk Helsevern, men er lokalisert på Avdeling Østmarka.
 • DV1 og DV2 fordeler arbeidsoppgavene likt seg i mellom, dvs. de tar i mot annenhver pasient, tar annenhver utrykning til enheter utenfor avd. Østmarka.
  (DV2 bør ha oversikt over situasjonen på DPS / Alderspsykiatrisk avdeling via bakvakt R eller ved direkte kontakt.)

Ved tilsetting i helseforetaket må turnuslegen akseptere å få turnusplass i en av følgende kommuner:

 • Værnesregionen: Selbu, Stjørdal, Meråker og Tydal
 • Fosenregionen: Osen, Bjugn, Rissa, Åfjord/Roan og Ørland
 • Trondheimsregionen: Malvik, Klæbu, Midtre Gauldal, Melhus og Trondheim
 • Orkdalsregionen: Rennebu, Orkdal, Meldal, Hemne, Agdenes, Hitra og Frøya
 • Fjellregion: Røros og Holtålen

Det er en forutsetning at du behersker norsk (skandinavisk) både skriftlig og muntlig blant annet fordi St. Olav benytter digital talegjenkjenning. Vi praktiserer språkkravene strengt da dette er viktig for kvaliteten i behandlingen av pasientene, pasientsikkerheten, samhandling med helsepersonell og god dokumentasjon.

Alle turnuslegene må gjennomgå obligatoriske introduksjonsdager. Introduksjonskurset starter første arbeidsdag med ansettelse. Turnusleger er lønnet fra første kursdag. På kurset gjennomgås det blant annet en del interne prosedyrer for sykehusets kvalitetsarbeid, pasientsikkerhet og informasjonssikkerhet. Kurset har:

 • 1 dag med Medisinsk koding
 • 1 dag på vårt Simulatorsenter (Hjerte/lungeredning)
 • 2 dager med Talegjenkjenning

Turnuslegene som skal tjenestegjøre på Orkdal vil i tillegg ha noen kursdager der.

St. Olavs hospital har begrenset med parkeringsplasser for ansatte i nærheten av sykehuset på Øya. Det er derfor nødvendig å regulere parkeringen. Kundesenteret forvalter tildeling av parkeringsoblat til ansatte samt innkreving av betaling.

Alle henvendelser om dette skal skje til Kundesenteret:


 

St. Olavs hospital har ikke tilbud om bolig eller barnehage. Barnehageplass må ev. søkes på ordinær måte gjennom kommunen du er bosatt i.


Sist oppdatert 10.06.2021