Ung og ADHD

Studien er et forskningsprosjekt blant ungdom i alderen 14-18 år som har ADHD. Vi ønsker å finne ut om deltagelse i gruppe sammen med andre ungdommer en gang i uken i 12 uker er god behandling som tillegg til medisin.

Om studien

Vi vet at behandling med medisiner hjelper mange ungdommer med ADHD. Likevel er slik behandling oftest utilstrekkelig for å oppnå god funksjon hjemme og på skolen. Derfor vil vi finne ut om det å gå i terapigruppe og lære seg å takle utfordringene knyttet til ADHD sammen med andre ungdommer, kan være god og nyttig hjelp i tillegg til medisin.

For å finne ut om behandlingen hjelper, skal noen av de som samtykker til å delta i studien være med i en terapigruppe, mens andre skal være med i en kontrollgruppe (sammenligningsgruppe).

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Ungdom med ADHD henvist til BUP i alderen 14-18 år og som er bosatt i Trondheim og omegn kan delta i studien. Du må ha fått diagnostisert ADHD eller ADD (ADHD med overveiende oppmerksomhetsvansker). Du må bruke medisin eller ha prøvd medisin og ikke kunne bruke det på grunn av bivirkninger. Du må fortsatt ha større eller mindre vansker med å fungere i minst en situasjon (for eksempel på skolen, hjemme, i fritiden).

Ungdom med ADHD som får medisinsk behandling hos fastlegen, kan også bli vurdert for studien. Fastlegen kan sende en kort henvisning til BUP-klinikk, Poliklinikk Klostergata, St. Olavs hospital. Dere kan også ta direkte kontakt med prosjektleder.

Fastlegen kan henvise ungdom 14-18 år som får medikamentell behandling for ADHD (sentralstimulerende medikamenter, atomoksetin eller guanfasin). Ungdommen skal ha minimum lette vansker med å fungere i hverdagen, enten på skolen, hjemme eller blant venner, evt. i flere settinger, på grunn av ADHD-symptomene. Pasienter som henvises prosjektet kan ha tilleggsvansker som lettere atferdsvansker, humørsvingninger, tics, angst eller depressive plager. Alvorlig suicidalitet eller psykosesymptomer utelukker deltagelse. Prosjektleder kan kontaktes ved spørsmål om en pasient fyller kriterier for deltagelse. Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Hva innebærer studien?

 • Besvare spørreskjemaer etter at du selv og foreldrene dine har samtykket til å delta. Samme skjema skal besvares etter tre måneder.
 • Vi vil gjøre et kort intervju med deg og foreldrene dine etter tre måneder for å finne ut om behandlingen har vært hjelpsom.
 • Delta i et telefonintervju etter ni måneder.

 • Foreldrene dine besvarer spørreskjemaer når studien starter, og etter tre måneder.
 • Lærer fyller ut spørreskjema når studien starter. og etter tre måneder.

 • Gruppesamtalene foregår på ettermiddagstid i 12 uker utenom skoletid (ukedager).
 • Du vil møte ungdommer som har lignende utfordringer som deg selv.
 • Det blir øvd på ferdigheter sammen og mellom samlingene.
 • Du får mat når du kommer.

 • Deltakelse er frivillig.
 • Du kan være med i studien selv om du ikke tåler medisin.
 • Deltagelse i terapi– eller kontrollgruppe avgjøres ved loddtrekning.
 • Ingen kan kjenne deg igjen i rapporter fra studien.
 • Du får kinokort etter utfylling av spørreskjema (3 mnd.) og gavekort på 500,- etter telefonintervju (12 mnd.)

 • Alle deltagerne får oppfølging av en coach per telefon en gang i uken i de 12 ukene gruppebehandlingen varer.
 • Alle får en medisinkontroll hos lege i løpet av de 12 ukene.

Kontaktinformasjon

Overlege Torunn Stene Nøvik (prosjektleder)
Telefon: 72 82 22 50
Mobil: 971 75 704
E-post: torunn.stene.novik@stolav.no


BUP-klinikk, Enhet for fagutvikling
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim