Integrert universitetssykehus: Fortsetter samordningen

Styret ved St. Olavs Hospital ba torsdag om at sykehuset arbeider videre med å etablere en felles støtteenhet for utdanning, forskning og innovasjon.

Marit Kvikne
Publisert 27.05.2016
Sist oppdatert 20.07.2016

– Det er gjort et stort arbeid med å se på hvordan disse støttefunksjonene kan samordnes. Det er veldig viktig at innholdet i en ny felles støtteenhet er tydelig og godt forstått i begge organisasjoner. Derfor ønsket styre å gå en ekstra runde for å klarlegge dette, sier sykehusdirektør Nils Kvernmo.


 
Hensikten med en slik samkjøring er å støtte opp under om de strategiske målene for det integrerte universitetssykehuset, og er svar på bestillingen som ble gitt i styrene for St. Olavs Hospital og Det medisinske fakultet i juni 2015. 
– Jeg er glad for at begge styrene denne uka har fastholdt ambisjonsnivået for samordning av virksomhetene, slik at vi kan drive felles funksjoner sammen, sier Kvernmo.

 

Ny styresak i november

Den planlagte fellesenheten for støtte til utdanning, forskning og innovasjon skal beskrives nærmere med hensyn til oppgaver, målsettinger, organisasjon, økonomiske, personalmessige og juridiske forhold. 
En ny sak om dette legges frem for styrene for St. Olavs Hospital og Det medisinske fakultet i november 2016.

 
​Styret ønsker også mer kunnskap og erfaring med hvordan man best kan oppnå integrering mellom forskningsgrupper i klinikkene og instituttene. De vedtok derfor at det gjennomføres et pilotprosjekt i perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2017. Divisjon for psykisk helsevern og voksenpsykiatrigruppen i Institutt for nevromedisin velges som piloter.

 

Samkjøring av organisasjonsstrukturen 

Dette er den andre bestillingen som de to styrene gjorde for ett år siden. 
Den pågående fusjonen ved NTNU har medført at dette arbeidet trenger mer tid.
– Det er viktig med mest mulig ro rundt organisering av det nye fakultet for medisin og helsevitenskap. Vi har derfor prioritert arbeidet med å samkjøre støttefunksjonene på forskning og utdanning først, sier Kvernmo.

 
Arbeidet med å etablere en mest mulig samsvarende klinikk- og instituttstruktur fortsetter imidlertid, og styret vedtok en rekke prinsipper for det videre arbeidet. 

 
Den nye organisasjonsstrukturen skal sikre effektiv pasientbehandling og gjennomføring av det felles oppdraget på utdanning, forskning og innovasjon.

 
I tillegg sier vedtaket at det skal være størst mulig faglig fellesskap og geografisk samling mellom klinikker og tilhørende institutter. Det er også lagt føring om mest mulig samarbeid i ledelse av klinikker og tilhørende institutter. Videre ønsker man å oppnå størst mulig grad av likhet i størrelse og kompleksitet for de ulike klinikker ved sykehuset. Det samme prinsippet gjelder for de ulike instituttene ved fakultetet. 

 
– I denne prosessen skal vi utrede modeller for enhetlig ledelse av klinikker og institutter. Planen sikter mot at ny organisasjonsmodell gjennomføres fra 1. januar 2019, selv om vedtaket gir åpning for at noen endringer kan settes i verk før den tid, sier Kvernmo.​