Ny korttidspoliklinikk på Nidaros DPS

Et nytt poliklinisk tilbud til pasienter med depresjon- og angstlidelser er i drift ved Nidaros DPS fra mai 2016.

Astrid Haugen
Publisert 04.05.2016
Sist oppdatert 21.07.2016

- Depresjon og angst-lidelser er de vanligste henvisningsårsakene til poliklinisk behandling ved de distriktspsykiatriske sentrene i St Olavs Hospital, sier avdelingssjef Odd Gunnar Ellingsen. Pasientene behandles i de allmennpsykiatriske poliklinikkene, hvor behandlere møter mennesker med svært variert problematikk. Nidaros DPS har nå etablert en ny spesialisert poliklinikk i front – Korttidspoliklinikken, for å gi disse pasientene et faglig spisset tilbud.

Terapi

Dette vil bidra til at den gjennomsnittlige ventetiden for polikliniske pasienter blir kortere, og at Nidaros DPS har et mer differensiert tilbud å tilby pasientene. Poliklinikken har en tydelig faglig profil og gir hovedsakelig kognitiv atferdsterapi og metakognitiv terapi. I tillegg etableres det nå psykoedukative kurs som skal understøtte den behandlingen som gis.

- Intensjonen med poliklinikken er å gi rask og målrettet hjelp av høy faglig kvalitet, slik at mennesker med slike plager kan gjenoppta sin funksjon og få bedre mestring av sine plager, forteller Ellingsen. Behandlingen er her og nå- og mestringsorientert, og har en ramme på inntil ti timer. Samarbeidet mellom terapeut og pasient vektlegges i stor grad i forhold til utvikling av behandlingsplan og behandlingsmål. Den fastsatte rammen fordrer til kontinuerlig evaluering og tilbakemelding i behandlingsrelasjonen.

Erfaring og evaluering

Avdelingssjefen sier at tilbudet bygger på tidligere gode erfaringer ved Nidaros DPS (Resultater publisert i Journal of Brief Therapy i 2016 (Hopsø, Ulleberg and Eriksen)). Pasientene i poliklinikken blir kartlagt på ulike mål både ved oppstart og avslutning, inklusiv pasienttilfredshetsmål. Alle pasienter får i tillegg tilbud om oppfølging 6 måneder etter avslutning. Dette gjør vi både for å evaluere effekten av tilbudet som helhet, og for å legge til rette for systematisk innhenting av tilbakemelding fra våre brukere. Dette vil gi verdifull informasjon slik at vi kan utvikle tjenesten.

Mandag 2. mai 2016 flyttet poliklinikken inn i nye lokaler i «ekspedisjonsbygget» på Østmarka-området, og vil i fra mai være i full drift. Teamet vil ha ca. 9 stillinger.

Logo
 

 Nidaros DPS