Til kamp mot sykehusinfeksjoner

Gode resultater motiverer, og legger et godt grunnlag for videre arbeid. Dette må vi ta med oss i kampen mot sykehusinfeksjoner.

Nils Kvernmo, sykehusdirektør
Publisert 20.07.2016

St. Olavs Hospital har oppnådd gode resultater på mange områder. Dette har kommet som et resultat av at vi er opptatte av å bli bedre. Da

En mann i dress og slips
helseminister Bent Høie besøkte St. Olav i uka etter påske, skrøt han blant annet av vår gode evne til forbedring. Han var tilfreds med stadig kortere ventetider, og godt arbeid med standardiserte pasientforløp. Solid arbeid som har gitt seg utslag i åtte år med et økonomisk resultat som er bedre enn styringsmålet. Dette gir oss igjen muligheten til å ha oppmerksomheten på innholdet i våre tjenester, og ministeren har merket seg hvilken jobb som gjøres her. Han ba meg dermed overbringe en hilsen til alle St. Olav-ansatte.

Våre resultater la blant annet et godt grunnlag for samtaler med statsråden om behovet for nye lokaler til sikkerhetspsykiatrien, og et senter for psykisk helse (psykiatrisenter) på Øya i første fase av campus-utbyggingen på NTNU. Nå tror jeg at vi får dette til hvis vi fortsetter å gjøre det vi skal. Vi har fokusert og skal fortsette å fokusere på optimal ressursutnyttelse og kontinuerlig forbedring, for å kunne gi våre pasienter den beste behandlingen.

For vi må fortsatt bli bedre. Ett av områdene der dette er tydelig, er på sykehusinfeksjoner. Helseministeren gir oss et klart oppdrag i årets styringsdokument, og sier at målet for prevalens er 4,7 prosent. Våre tall viser at 9,3 prosent av våre pasienter hadde sykehusinfeksjoner ved siste måling i november. Dette kan vi ikke være bekjente av på et nytt universitetssykehus, hvor fremragende behandling er ledetråden. Dette tas det nå tak i, og fagdirektøren har fått i oppdrag å lede et forbedringsarbeid som sikrer at våre pasienter kan være fornøyde med oss - også på dette området. Tiltakene deler seg i to deler; vi må jobbe med å sikre så pålitelige tall som mulig, og vi må gjøre noe med hvor mange som får sykehusinfeksjon hos oss.

Hovedmålet fremover er å få opp interessen for - og kvaliteten på - prevalensmålingene, og at bruken av disse dataene blir en prioritert oppgave i klinikkene. Blant annet settes det i gang et regionalt prosjekt med elektronisk verktøy for prevalensmåling. Seksjon for smittevern vil følge dette arbeidet tett, slik at vi leverer pålitelige tall.

Mer enn før blir vi nå vurdert på vår prevalens, og neste nasjonale prevalensundersøkelse blir i midten av mai. La de gode resultatene vi har oppnådd på flere området være inspirasjon til å levere også her.